Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet. Kulturminnene vi tar vare på og sikrer for ettertida, må vise mangfoldet i det norske samfunnet.


Avgjørelser i klagesaker

Her finner du departementets avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven, Svalbardmiljøloven og i klagesaker knyttet til Riksantikvarens tilskuddsordninger. Du finner også utvalgte uttalelser om bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.


Avgjørelser i klagesaker etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond

Her finner du departementets avgjørelser i klagesaker etter forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond. Sakene er sortert etter dato.


Nyheter - Kulturminner og kulturmiljø

Ingressbilde statsbudsjettet

Styrka innsats for klima og kulturminne

Regjeringa prioriterer klima og kulturminne i framlegget til statsbudsjett for 2015. Klima- og skogprosjektet får tre milliardar kroner på budsjettet til Klima- og miljødepartementet neste år. Departementet legg òg fram ein strategi for biogass, og det går 20 nye millionar kroner til brannsikring av stavkyrkjer og trehusmiljø.

Ingressbilde statsbudsjettet

Tjue millionar til sikring av stavkyrkjer og tette trehusmiljø

Brann er den største trugselen mot vår tusen år gamle skikk med å byggje i tre. Noreg har 28 stavkyrkjer og 180 tette trehusmiljø som er særleg utsette for brann.

Fire millioner kroner til verdensarvsenter i Geiranger

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft bevilger fire millioner kroner til verdensarvsenter i Geiranger. Det kunngjorde hun under sitt besøk i Geiranger i dag.

Tinfos kulturmiljø – et tidsbilde på fremveksten av nasjonen Norge

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt fredning av Tinfos kulturmiljø i Notodden kommune.

Freder historiske kunnskapsbygg

I dag ble det markert at 40 utvalgte kunnskapsanlegg landet rundt er fredet. I oppbyggingen av det moderne Norge etter 1814 representerer utdanningsinstitusjonene noen av våre viktigste offentlige bygningsmiljøer.

Fem millioner til arkeologiske undersøkelser i forbindelse med drenering av jordbruksjord

I forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2013 ble det innført et nytt tilskudd til drenering av dyrket mark. Det ble vedtatt at Staten skal dekke utgifter til arkeologiske undersøkelser i slike saker dersom arealet som skal dreneres er på under 100 dekar.

RNB

Ti millioner til brannsikring av stavkirker og tette trehusmiljøer

Norge har en rik og verdifull trehusbebyggelse. Brann er den største trusselen mot denne 1000 år gamle byggeskikken. Vi har 28 stavkirker og 180 tette trehusmiljøer som er særlig utsatt for trussel om brann. Brannen i Lærdal var en ny tragisk påminnelse om hvor sårbar vår tette trehusbebyggelse er. Regjeringen prioriterer derfor arbeidet med brannsikring av disse bygningene med ti millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Norske elever restaurerer synagoge

Den kalles Den grønne synagogen. Den er den eldste i sitt slag. Sist gang den var i bruk var i 1990-årene. Nå skal den få nytt liv med hjelp av skoleelever fra Arendal.

Bevaring av gammel trehusbebyggelse

Gjenreisning, brannsikring og trehusbebyggelse av nasjonal verdi stod på dagsorden under klima- og miljøminister Tine Sundtofts befaring i Lærdal 21. mars.

Anbefaler videreføring av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Klima- og miljøministeren og Landbruks- og matministeren har nylig mottatt en evaluering av prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. - Evalueringen fra Østlandsforskning viser den positive effekten dette prosjektet har hatt for kulturminner og naturmangfold i jordbrukslandskapet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Arbeidet med ivaretaking av jordbrukets kulturlandskap styrkes med kr 600.000 i statsbudsjettet i 2014.

Ordførere markerte verdensarvnominasjon

Stolte ordførere fra Tinn og Notodden fikk signert nominasjonen for industrianleggene på Rjukan og Notodden av klima- og miljøministeren og Riksantikvaren tirsdag. Nå sendes den ned til Unesco i Paris.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Ill

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo