Økosystemtjenester

Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen og som bidrar til menneskelig velferd. Da FN la frem sin økosystemstudie i 2005 konkluderte studien med at menneskelig aktivitet har en klar og økende negativ effekt på klodens biologiske mangfold og økosystemer. Den viste også at både motstandskraften og kapasiteten i økosystemene er redusert.

Regjeringen Stoltenberg II etablerte 28. oktober 2011 et norsk ekspertutvalg om verdier av slike økosystemtjenester. Ekspertutvalget skulle arbeide med verdier av økosystemtjenester, beskrive konsekvenser for samfunnet av at disse tjenestene forringes, peke på hvordan relevant kunnskap kan formidles til beslutningstakere og gi anbefalinger om hvordan hensynet til økosystemtjenester kan bli bedre ivaretatt i private og offentlige beslutninger i Norge.

Utvalgets leder, Stein Lier-Hansen, presenterte og overleverte torsdag 29. august 2013 en utredning med utvalgets vurderinger og anbefalinger til tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Utredningen var på høring frem til 1. januar 2014, og det kom inn 50 høringssvar. Det jobbes nå med å sammenfatte høringssvarene, og skissere en oppfølgningsplan for anbefalingene i utredningen og innspillene i høringssvarene. Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen, og vi kan skille mellom forsynende, regulerende, kulturelle og støttende tjenester. Regjeringen Stoltenberg II etablerte 28. oktober 2011 et ekspertutvalg om verdier av slike økosystemtjenester. Ekspertutvalget skulle arbeide med verdier av økosystemtjenester, beskrive konsekvenser for samfunnet av at disse tjenestene forringes, peke på hvordan relevant kunnskap kan formidles til beslutningstakere og gi anbefalinger om hvordan hensynet til økosystemtjenester kan bli bedre ivaretatt i private og offentlige beslutninger. Utredningen var på høring frem til 1. januar 2014, og det kom inn 50 høringssvar. Det jobbes nå med å sammenfatte høringssvarene, og skissere en oppfølgningsplan for anbefalingene i utredningen og innspillene i høringssvarene. 

Gutt på fisketur med far i nærmiljøet. (Foto: Marianne Gjørv, Miljøverndepartementet.)
Gutt på fisketur med far i nærmiljøet. (Foto: Marianne Gjørv, Miljøverndepartementet.)

Bakgrunn for utvalget

Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen, og vi kan skille mellom forsynende, regulerende, kulturelle og støttende tjenester.

Økosystemtjenester er dermed et fellesnavn på naturens tjenester som vår velferd og livskvalitet er avhengige av. Norge er som andre land avhengig av robuste økosystemer og velfungerende økosystemtjenester, blant annet for en stabil primærproduksjon, god vannforvaltning og redusert sårbarhet for endringer i klimaet.

Utvalget skal bygge blant annet på det internasjonale TEEB-prosjektet som har sett på økonomi, biologisk mangfold og økosystemtjenester. TEEB-prosjektet har siden 2009 publisert ulike rapporter og bøker om økonomi, biologisk mangfold og økosystemtjenester, rettet mot statsforvaltningen og andre beslutningstakere i samfunnet. Utvalget skal ta utgangspunkt i konklusjonene og anbefalingene fra TEEB-prosjektet, og vurdere innholdet og hvilke elementer og anbefalinger som er særlig relevante for Norge.

Ekspertutvalget skal beskrive status og utviklingstendenser for norsk naturmangfold og økosystemtjenester. Utvalget skal peke på økosystemer som er under press eller i nedgang og hovedårsakene til dette, og det skal legges særlig vekt på tjenester som er viktige for å møte forventede klimaendringer og arealbruksend-ringer. Utvalget skal peke på behov for og muligheter for bedre måling av økosystemtjenester, og på hvordan relevant kunnskap best kan formidles til dem som tar beslutninger i samfunnet.

Grønningen i Levanger kommune. Foto: Eldar Ryan

Grønningen i Levanger kommune. Fra Sjåstaddalen. (Eldar Ryan)

Medlemmer i utvalget

Det offentlige ekspertutvalget var bredt sammensatt med tolv medlemmer. Medlemmene var valgt ut fra sin faglige ekspertise og brede erfaring fra og kontakter med forskning, forvaltning og næringsliv, og ikke som representanter for sektorer, interesseorganisasjoner eller myndigheter. Utvalget ble ledet v Stein Lier Hansen (Drammen), som er administrerende direktør i landsforeningen Norsk industri. Han har yrkesbakgrunn blant annet som statssekretær i Miljøverndepartementet, direktør i Direktoratet for naturforvaltning og generalsekretær i Norges jeger- og fiskeforening.

Utvalgets øvrige medlemmer var:

 • Claire Armstrong (Tromsø), professor på Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø
 • Iulie Aslaksen (Oslo), seniorforsker ved forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå
 • Kjell Arne Brekke (Oslo), professor på Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Morten Clemetsen (Aurland), leder for strategi og fagutvikling ved Aurland naturverkstad og første-amanuensis på Institutt for landskapsplanlegging ved Universitet for miljø og biovitenskap
 • Dag Hessen (Oslo), professor på Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Kristin Magnussen (Fredrikstad), miljøøkonom i miljøøkonomi i konsulentselskapet Vista Analyse
 • Karl-Göran Mäler (Stockholm), professor emeritus på Beijer-instituttet för ekologisk ekonomi ved den svenske Kunglega Vetenskapsakademien
 • Signe Nybø (Trondheim), assisterende forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning
 • Peter Johan Schei (Trondheim), forsker ved Fridtjof Nansens Institutt
 • Kristin Sørheim (Tingvoll), direktør ved Bioforsk Økologisk
 • Pål Olav Vedeld (Ås), professor ved Noragric (Senter for internasjonale miljø- og utviklingsstudier) ved Universitet for miljø og biovitenskap

Sekretariatet for utvalget var lagt til Miljøverndepartementet og sekretariatet besto av Anne Brendemoen (sekretariatsleder), Kirsten Grønvik Bråten og Finn Katerås.

Skogbruk. Foto: Svein Magne Fredriksen/Miljøverndepartementet

Skogbruk.(Svein Magne Fredriksen/Miljøverndepartementet)

Lenker

Utvalgets mandat dekker en rekke perspektiver på verdier av økosystemtjenester, og følgende nettsteder kan gi mer informasjon om disse temaene og om prosesser som er nevnt i mandatet:

 
Skreifiske. Foto: Eksportutvalget for fisk, Kjell Ove Storvik FKD

Skreifiske.(Eksportutvalget for fisk, Kjell Ove Storvik FKD)

 

Åpent innspillsmøte 9. mai 2012

Utvalget er opptatt av at arbeidet skal være relevant for flest mulige grupper i samfunnet. Det gjelder blant annet myndigheter på alle nivå, kunnskapsmiljøer, næringsliv, grunneiere, politiske organisasjoner, miljøorganisasjoner og andre organisasjoner.

Innspill fra organisasjoner og andre som har interesser i norske økosystemer er her en viktig kilde til kunnskap og rettesnor for arbeidet, og en mulighet til å skape dialog om hvordan kunnskapsgrunnlaget for politikk og forvaltning kan styrkes.

På bakgrunn av dette inviterte utvalget til et åpent innspillsmøte i Oslo onsdag 9. mai, hvor en lang rekke institusjoner og organisasjoner var invitert til å presentere sine syn for utvalget.

I alt 22 organisasjoner holdt innlegg på innspillsmøtet, og lysbildepresentasjonene fra møtet og mottatte skriftlige bidrag finner dere her.

 

Kulturlandskap med skigard og sau. Foto: Marianne Gjørv

Kulturlandskap med skigard og sau. (Foto: Marianne Gjørv)


 

Utredninger for utvalget

Utvalget er opptatt av at arbeidet skal bygge på et best mulig faglig grunnlag og av å få belyst noen problemstillinger nærmere. Dette er også i tråd med utvalgets mandat om at de ved behov kan trekke veksler på relevante fagmiljøer, blant annet ved å invitere aktuelle fagmiljøer til å utrede aktuelle problemstillinger og/eller til å presentere sentrale fagtema på utvalgets møter. 

Som en del av dette får utvalget utarbeidet faglige utredninger om utvalgte tema. Noen av disse utredningene blir gjort i samarbeid med andre oppdragsgivere, og disse vil da ha flere formål. Slike utredninger vil bli lagt ut her etter hvert som de blir ferdigstilt og publisert.

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra utvalget utarbeidet en rapport (kasus-studie) om villaks og oppdrettslaks i et økosystemtjenesteperspektiv.
Rapporten ser bl.a. på hvilke typer økosystemtjenester vi får fra villaks og hvilke verdier som kan kobles til disse tjenestene, i hvilken grad og hvordan norsk lakseoppdrett er koblet til ulike økosystemtjenester, hvordan interaksjoner mellom villaks og oppdrettslaks kan vurderes i et økosystemtjenesteperspektiv, og hvordan planene for utvikling av oppdrett vil påvirke naturlige økosystemtjenester.
Rapporten diskuterer også hvordan økosystemtjenestetilnærmingen kan brukes for kultiverte goder som havbruk, og legger grunnlaget for en videre faglig diskusjon rundt dette.  

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har utarbeidet et notat der de går gjennom virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester. Omfanget av de ulike virkemidlene, forvaltningsnivå, insitamenter og mulige effekter på økosystemtjenester er beskrevet for hvert av virkemidlene som er identifisert som relevante for økosystemtjenester.

Vista Analyse har på oppdrag fra utvalget utarbeidet en rapport om norsk økonomi og økosystemer i utlandet. Rapporten inneholder en generelle kartlegging og vurderinger av hvordan og i hvilken grad norske investeringer, import og bistand påvirker økosystemene i land vi samhandler med. Rapporten diskuterer også utfordringer knyttet til slike analyser og vurderinger.

Vista Analyse har utarbeidet en rapport om samfunnsøkonomiske effekter av forringet miljøtilstand i Nordsjøen og Skagerrak. Rapporten analyserer hvilke kostnader det medfører for samfunnet at miljøtilstanden i dette havområdet er forringet, hvilke sektorer som påvirker miljøtilstanden, hvilken verdiskapning de står for og mulighetene for å oppnå god miljøtilstand.

Vista Analyse har på oppdrag fra utvalget utarbeidet en rapport om verdier av urbane økosystemtjenester i Norge. Rapporten beskriver og definerer hva man skal forstå med begrepene urbane økosystemer og urbane økosystemtjenester i en norsk kontekst, og presenterer eksempler på hvordan verdien av urbane økosystemtjenester er dokumentert i eksisterende litteratur.

NINA har på oppdrag fra utvalget utarbeidet en rapport om verdier av økosystemtjenester i skog i Norge. Rapporten identifiserer de viktigste økosystemtjenestene fra norske skoger, og presenterer eksempler på hvordan disse tjenestenes betydning for folks velferd er dokumentert i eksisterende litteratur. Rapporten belyser også sammenhenger mellom ulike økosystemtjenester, som synergier eller avveiinger i produksjon av tjenester.

Norsk genressurssenter har utarbeidet et notat om verdier av plantegenetiske ressurser fra vill flora som økosystemtjeneste. Notatet beskriver hvorfor og hvordan genetisk materiale er viktig for jordbruk og matproduksjon, sier litt om viktige genetiske ressurser i norsk flora, og gir en oversikt over studier som er gjort om den økonomiske verdien av genressurser fra vill flora.

 

Kontaktinformasjon

Fagdirektør Gudrun Schneider

Telefon: 22 24 59 69
Mobil: 976 60 805

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B.8013 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 11.02.2014
Ill

NOU/Høring

Kontaktinformasjon

Fagdirektør Gudrun Schneider

Telefon: 22 24 59 69
Mobil: 976 60 805

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B.8013 Dep
0030 Oslo