Antarktis

Antarktis er i dag et kontinent viet fred og vitenskap. Med et areal på 14.4 millioner kvadratkilometer har kontinentet noen av de siste store urørte naturområdene i verden. På grunn av økende aktivitet vil utfordringene i forbindelse med å bevare miljøet i Antarktis bli stadig større.

Forskning

Norge har lange tradisjoner med vitenskapelige ekspedisjoner i Antarktis. Den norske forskningsvirksomheten har i dag hovedbase på den helårige forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land. Stasjonen driftes av Norsk Polarinstitutt. Norsk forskning i Antarktis gir resultater som fører til stadig bedre forståelse av nøkkelrollen som Antarktis spiller i det globale klimasystemet. Den norske forskningen gir også viktige kunnskapsbidrag som er vesentlig for forvaltningen av miljø og naturressurser på dette kontinentet. Som moderne forskningsstasjon med flystripen Troll Airfield tilgjengelig i nærheten, bidrar Troll vesentlig til et økende internasjonal forsknings- og ekspedisjonssamarbeid i denne delen av Antarktis. 

Forvaltning

Hittil  har 48 nasjoner undertegnet Antarktistraktaten. 28 av disse  er konsultative parter. De øvrige 20 er ikke-konsultative parter. Det vil si at disse kan delta på de årlige konsultative møtene, men kan ikke delta i forhandlinger og ta beslutninger under traktaten.  Da traktaten ble framforhandlet i 1959, sto ikke miljøvern på dagsordenen for de 12 signatarmaktene som utarbeidet traktaten. Etter hvert har miljø blitt et stadig viktigere tema i det internasjonale samarbeidet. En egen miljøprotokoll ble knyttet til traktaten i 1991. Av de 48 nasjonene har nå 34 ratifisert Miljøprotokollen til Antarktistrakaten, med Monaco som den foreløpig siste i 2009. 

 
En forskrift om vern av miljøet i Antarktis som sikrer at norsk virksomhet i Antarktis er i overensstemmelse med bestemmelsene i Miljøprotokollen, ble fastsatt ved kongelig resolusjon 5. mai 1995. Forskriften setter krav om at norske statsborgere som planlegger aktivitet i Antarktis, melder dette til Norsk Polarinstitutt som så setter vilkår for eller eventuelt forbud mot den planlagte aktiviteten. Forskriften har bestemmelser om vern av flora og fauna, behandling av avfall og forurensning samt forsikringsordninger dersom det blir nødvendig med redningsaksjoner.

Kontaktinformasjon

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 12.09.2011
Ill

Kontaktinformasjon

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo