Nyhet, 01.07.2013

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2012

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittslønn på 3,6 prosent fra 31.12.2011 til 31.12.2012. Det er nå 296 ledere tilknyttet statens lederlønnssystem.

Gjennomsnittlig totallønn* har økt med 3,6 prosent fra 1 090 651,- pr. 31.12.2011 til 1 129 419,- pr. 31.12.2012.

Årslønnsveksten for tarifflønnede var på 4,1 prosent fra 2011 til 2012.

Pr. 31.12.2012 er det registrert 296 stillinger i lederlønnssystemet.

Justeringen pr 1. oktober 2012 ga en lønnsøkning av basislønnen på i gjennomsnitt 3,4 prosent. Den øvrige veksten skyldes endringer i hoved- og delkategorier og individuelle tillegg**.
Gjennomsnittlig individuelle tillegg for topplederne pr. 31.12.2011 var 166 997,- mot 174 155,- pr 31.12.2012.

 

Hovedkategorilønn pr. 01.10.2012:

Kategori Laveste Høyeste
A   758 000   833 000
B   859 000   935 000
C   957 000 1 034 000
D 1 057 000 1 141 000
E 1 169 000 1 253 000

  

Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):
 

Departementsområde

Gjen.snittlig lønn

Fordeling kategori

Høyeste
lønn

A B C D E
Arbeidsdepartementet 1 186 486 3 4  5 1 1

 1 453 000

BLD

1 102000

3 6  1 1  

 1 313 000

Finansdepartementet

1 272 938

  5 5 4 2

 1 522 000

Fiskeri- og kystdep.

1 169 571

  7   1  

 1 362 000

Fornyingdep.

1 099 281

 2 7 22 1  

 1 371 000

Forsvarsdepartementet 

1 173 495

  11 6 1 1

 1 544 000

Helse- og omsorgsdep.

1 182 058

  8 3 2  

 1 375 000

Justis- og politidep.

1 027 468

22 15 9 4 1

 1 466 000

Kommunal- og regionaldep.

1 103 143

1 5  1 1  

 1 330 000

Kulturdepartementet

1 118 360

2 4

 1

1  

 1 273 000

Kunnskapsdep.

1 129 588

1 10 3 3  

 1 384 000

Landbruks- og matdep.

1 078 000

  6 1 1  

 1 241 000

Miljøverndepartementet

1 106 846

2 10   1  

 1 317 000

Nærings- og handelsdep.

1 122 115

2 9 1 1  

 1 334 000

Olje- og energidep.

1 249 786

  3 2 2  

 1 396 000

Samferdselsdep.

1 218 588

 1 5 8 2 1

 1 616 500

Statsministerens kontor

1 283 643

  2 4 2 1

 1 540 800

Utenriksdepartementet

1 085 030

7 17 7 1 1

 1 373 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2012.  

 

Oversikt pr departement 

Departementsområde

Gjen.snittlig lønn

Fordeling kategori

Høyeste
lønn

A B C D E
Arbeidsdepartementet 1 135 625 2 3 2 1  

 1 375 500

BLD

1 099 667

1 4   1  

 1 313 000

Finansdepartementet

1 315 125

  2 3 2 1

 1 522 000

Fiskeri- og kystdep.

1 177 750

  4   1  

 1 362 000

Fornyingdep.

1 107 667

2 6   1  

 1 371 000

Forsvarsdepartementet 

1 152 667

  4 1 1  

 1 308 000

Helse- og omsorgsdep.

1 193 538

  6 1 1  

 1 375 000

Justis- og beredskapsdep. ***

1 163 857

1 7 2 1  

 1 466 000

Kommunal- og regionaldep.

1 099 000

1 4   1  

 1 330 000

Kulturdepartementet

1 105 269

2 3

1

1  

 1 273 000

Kunnskapsdep.

1 149 571

  6   1  

 1 384 000

Landbruks- og matdep.

1 051 333

  5   1  

 1 241 000

Miljøverndepartementet

1 077 375

2 5   1  

 1 317 000

Nærings- og handelsdep.

1 103 563

2 5   1  

 1 266 000

Olje- og energidep.

1 216 100

  3 1 1  

 1 386 000

Samferdselsdep.

1 138 833

1 4   1  

 1 266 000

Statsministerens kontor

1 310 880

  1 2 1 1

 1 540 800

Utenriksdepartementet

1 136 900

  3 5 1 1

 1 373 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2012.

Hovedvekten av stillingene er innplassert i hovedkategori B med 45 prosent. Fordelingen mellom kategoriene har ikke endret seg vesentlig sammenlignet med 2011. Endringen i antall kontrakter pr kategori skyldes dels at noen stillinger har endret kategori, men også variasjoner fra år til år mht antallet stillinger på telletidspunktet.

  

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedkategori 2011 2012
  Antall kontrakter Prosent Antall kontrakter Prosent
A 45 15 % 46 16 %
B 134 46 % 134 45 %
C 76 26 % 78 26 %
D 30 10 % 30 10 %
E 7 2 % 8 3 %
Sum 292 100 % 296 100 %

 

Noter:
* Ved beregningen av totallønnsmassen telles bare lønn for besatte stillinger pr 31.12. med.
** Staten inngår individuelle ledelønnskontrakter med alle lederne tilknyttet lederlønnssystemet. Systemet består av fem hovedkategorier (A-E). Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør innplasseringen. Lønnen består av to hovedelementer: basislønn og individuelle tillegg. Det individuelle tillegget kan maksimalt utgjøre 30 prosent av basislønnen. Basislønnen reguleres 1. oktober hvert år.
*** I Justis- og beredskapsdepartementet var tre ekspedisjonssjefer under tilsetting pr 31.12.12. Lønn til disse inngår derfor ikke i den lønnsmassen som snittet er regnet ut fra.

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2012

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59