Om departementet

Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for spørsmål som gjelder bolig‑ og bygningspolitikk, kommuneøkonomi, samordning av fornyingsarbeidet i offentlig sektor, IKT-politikk, regional‑ og distriktspolitikk, forvaltningspolitikk, lokalforvaltning, gjennomføring av valg, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, forvaltningsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger, samt den nasjonale kart- og geodatapolitikken.

Statsråden og fem statssekretærer utgjør den politiske ledelsen i Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet. I tillegg har statsråden en politisk rådgiver. Departementsråden innehar den øverste faste embetsstillingen i departementet. Departementsråden avlaster og er rådgiver for statsråden, og samordner arbeidet i departementet. Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet har ca. 425 ansatte. Kort fortalt fungerer departementet som stab for statsråden. Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet har nå følgende avdelinger:

Administrasjonsavdelingen har en samordningsfunksjon og skal sørge for effektiv drift av departementet, mens Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. De øvrige avdelingene er fagavdelinger.

Sist oppdatert: 13.02.2014
Om departementet