Tilskudd til kompetansetiltak for å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er på nett

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) skal tildele inntil 5 millioner kroner som en engangstildeling til aktiviteter som bidrar til regjeringens mål i stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge - IKT for vekst og verdiskaping" om å halvere antall innbyggere som ikke bruker internett innen fem år.

Søknadsfrist

Fredag 9. august 2013 innen kl. 24.00. FAD vil vurdere alle søknadene samlet etter søknadsfristens utløp. Endelig tildeling av støtte vil bli offentliggjort på departementets nettsider.

Hvordan søke

Elektronisk søknad m/vedlegg fylles ut og sendes inn.
Søknadene må være mottatt elektronisk innen fristen for å bli vurdert.

Bakgrunn

Bruk av IKT-verktøy som pc, lesebrett, mobil og Internett utgjør en stadig viktigere del av vår hverdag, både på jobb og privat. Offentlige tjenester og informasjon legges i stadig økende grad ut på nett, og det forventes at innbyggerne klarer å finne frem til det man trenger å vite, ved å bruke digitale kanaler.
Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle digital forvaltning, og nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv (jf. Regjeringens digitaliseringsprogram fra 2012.

De som ikke behersker dagens IKT-verktøy og heller ikke er på nett, risikerer å bli stående utenfor viktige samfunnsarenaer. Dette er en demokratisk utfordring, og et viktig hinder for å sikre fremtidig verdiskaping basert på bruk av digitale tjenester. FAD ønsker derfor å legge til rette for at flere grupper av voksne innbyggere som i dag ikke bruker Internett og IKT-verktøy skal få et tilbud.

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til å legge til rette for gode og relevante opplæringstilbud som bidrar til at flere tar i bruk internettbaserte tjenester og verktøy. Målet er at flere som i dag ikke er på nett, skal få et tilpasset opplæringstilbud for å tilegne seg grunnleggende digitale ferdigheter.

Tilskudd til ordinær drift og tilskudd til tiltak som har næringsmessig virksomhet som mål faller utenfor ordningen.

Hvem kan søke

Ideelle organisasjoner og private virksomheter oppfordres til å søke. Det er en fordel at virksomheten er etablert flere steder i landet, men det kan også søkes om midler som kun retter seg mot enkelte geografiske områder.

Hvor mye kan de søkes om

Det kan søkes for hele eller deler (minimum 500 000 kroner) av tilskuddrammen på 5 millioner kroner.

Krav til søknadens innhold

Søknaden skal:

 • Inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, organisasjonsform (forening, stiftelse, AS eller annet), kontonummer og kontaktperson. Dersom søknaden er utarbeidet av flere søkere, skal det fremgå hvem som er hovedansvarlig for gjennomføringen
 • Dokumentere at virksomheten har eksistert i minst tre år
 • Inneholde revisorgodkjent årsrapport/regnskap for det siste regnskapsåret
 • Oppgi søknadsbeløp, og hvis aktuelt minste beløp (over 500 000 kr) nødvendig for å realisere deler av tiltaket det søkes midler til
 • Oppgi budsjett for tiltaket med en beskrivelse av planlagt egeninnsats og egenfinansiering
 • Beskrive målgruppe(r), innhold i, og formål for tiltaket som det søkes midler til
 • Dokumentere og begrunne behovet og etterspørselen for tiltaket det søkes midler til
 • Formulere konkrete mål som ønskes oppnådd ved gjennomføring av tiltaket, herunder forventet antall brukere som vil få opplæringstilbud og tilsiktede effekter av opplæringen
 • Inneholde tidsplan for gjennomføring av tiltaket

Før midlene tildeles vil departementet sjekke om reglementet for bagatellmessig støtte kan komme til anvendelse. Søker må derfor oppgi om eventuell støtte som søker har mottatt fra andre offentlige aktører i de to forutgående regnskapsår, samt inneværende budsjettår, samlet overstiger 500 000 euro (ca. 4 millioner kroner) innenfor denne treårsperioden. Mer informasjon om regelverk for offentlig støtte.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskuddet avgjøres etter en samlet vurdering av følgende forhold:

 • Kvaliteten i tilsendt dokumentasjon om etterspurte forhold beskrevet i punktet om krav til søknadens innhold
 • Tilsiktet antall deltakere som skal omfattes av tiltaket
 • Sannsynlighet for at tilsiktet målgruppe nås og med ønsket effekt
 • At tiltakene kan gjennomføres senest ett år etter mottatt tilskudd

Rapportering på mottatt tilskudd

Søker plikter å overlevere departementet en rapport innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført. Rapporten skal redegjøre for oppnådde resultater. Det skal av rapporten som minimum fremkomme mål for tiltaket, antall deltakere som fikk opplæring, relevante demografiske opplysninger (kjønn, alder, utdanning, bosted) og oppnådde resultater.

Søker skal også oversende godkjent regnskap for bruk av midlene.

Spørsmål kan rettes til Avdeling for IKT og fornying:

 • Seniorrådgiver Cort Archer Dreyer
 • Seniorrådgiver Blagovestka Riiser

 

Sist oppdatert: 30.12.2013
Tilskudd til kompetansetiltak for å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er på nett