Databaser og registre

På denne siden finner du et utvalg databaser og registre som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for.

Kommunedata

Kommunedata viser historiske befolkningstall og befolkningsframskrivninger, informasjon om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov, inntekter og informasjon om produktivitet og effektivitet i den enkelte kommune.

illustrasjon_kakadiagram

KOSTRA

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

ROBEK

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Dette innebærer blant annet at disse (fylkes)kommunene må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler, og at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Kommunal organisasjonsdatabase 2012

Informasjon om organisasjons- og arbeidsformer for 350 av landets 428 kommuner. Informasjonen ble samlet inn i en spørreundersøkelse som ble gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) første halvår 2012.

Kommunal organisasjonsdatabase 2008

Informasjon om organisasjons- og arbeidsformer for 341 av landets 430 kommuner. Informasjonen ble samlet inn i en spørreundersøkelse som ble gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) første halvår 2008.

Kommunalt rapporteringsregister

KOR er en elektronisk oversikt over de samlede rapporteringsplikter som er rettet mot kommuner og fylkeskommuner som følger av lov eller vedtak truffet av statlige organer.

Sist oppdatert: 16.05.2014
Databaser og registre

Temaovergripende informasjon