Ot.prp. nr. 111

(2001-2002)

Om lov om endring av Lov 14.08.1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk)

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. juli 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Ot.prp. nr. 111 (2001-2002)

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.