St.meld. nr. 31 (2002-2003)

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.