St.meld. nr. 5 (2004-2005)

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.