Tidsskrift, 20.11.2009

Nr.: 10/2009

Kommunalnytt nr. 10 2009

20.11.2009 - Årgang 6 - Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning

Kommunalnytt 

  Evaluering av valget

   

  Kommunal- og regionaldepartementet er i gang med evalueringen av stortings- og sametingsvalget 2009.

  Som et ledd i evalueringen, har departementet laget to spørreundersøkelser, en for kommunene og en for fylkeskommunene. Spørreundersøkelsene er sendt ut per e-post til alle kommuner og fylkeskommuner. Svarfristen er 15. desember. Svarene skal samles i en rapport som skal offentliggjøres på valg.no. Svarene er med å danne grunnlag for vurderinger med tanke på eventuelle endringer i valgloven eller valgforskriften.

    

  Utredning om toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester

   

  Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for det øremerkede tilskuddet knyttet til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Formålet med bevilgningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparat, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon.

  I 2009 ble det utbetalt ca 4 milliarder kroner i ordningen mot ca 3 milliarder kroner i 2008. Med bakgrunn i den sterke kostnadsveksten, har KRD besluttet å kartlegge de bakenforliggende årsakene til utgiftsveksten. KRD ønsker at denne kartleggingen skal gjennomføres av en uavhengig konsulent. Oppdraget har blitt gjennomført i konkurranse og konsulentene Fürst og Høverstad ANS ble valgt og har fått oppdraget med å kartlegge de bakenforliggende årsakene.

  Fürst og Høverstad ANS vil gjennomføre intervjuer i - og sende ut spørreskjemaer til - utvalgte kommuner. Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om de bakenforliggende faktorene som utløser kommunenes refusjonskrav. Konsulentenes rapport vil ikke gi grunnlag for å tilbakeføre svar til enkeltkommuner. KRD oppfordrer de kommunene som blir kontaktet om å prioritere og svare på spørreskjemaet, da det er av stor betydning for kartlegging av årsakssammenhenger og fremtidig utforming av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.

   

  Ikraftsetting av reglene om kjønnsbalanse i styrene i kommunale aksjeselskap

   

  Stortinget vedtok 29. mai 2009 en lovbestemmelse (kommuneloven § 80 a) som gjelder aksjeselskaper der kommuner eller fylkeskommuner eier minst to tredeler av selskapet. I slike kommunalt kontrollerte aksjeselskap skal reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelde tilsvarende.

  Dette innebærer at kommunalt kontrollerte aksjeselskap underlegges de samme krav til kjønnsbalanse i styrene som i dag gjelder for statsaksjeselskap. Saken er tidligere omtalt i Kommunalnytt nr. 6 og nr. 7 fra 2009.

  Lovendringen ble sanksjonert av Kongen i statsråd 19. juni 2009. Kongen i statsråd har den 20. november 2009 besluttet at lovendringen skal tre i kraft fra 1. januar 2010. For selskaper som er stiftet og registrert i Foretaksregisteret før 1. januar 2010, er det i loven vedtatt en overgangsordning på to år. Slike eksisterende selskaper må altså ha et kjønnsbalansert styre innen 1. januar 2012.

  KRD vil innen årets utgang utarbeide et iverksettelsesrundskriv med nærmere omtale av lovendringen.

  Undertegning av tilleggsprotokoll til Europeisk charter om lokalt selvstyre

   

  Norge har undertegnet tilleggsprotokoll om rett til deltakelse i lokale myndigheters saker. Undertegningen fant sted under Europarådets kommunalministerkonferanse i Utrecht, Nederland, 16. – 17. november 2009.

  Europarådets komité for lokalt og regionalt demokrati, hvor Norge er representert ved Kommunal- og regionaldepartementet, har over lengre tid arbeidet med temaet om styrking av innbyggernes deltakelse på lokalt nivå. Dette arbeidet har nå resultert i en tilleggsprotokoll til Europeisk charter om lokalt selvstyre. Protokollen ble vedtatt av Europarådets ministerkomité på et møte den 9. september 2009, hvor det samtidig ble åpnet for undertegning på ministerkonferansen i Utrecht. 

  Protokollen er et tillegg til Europeisk charter om lokalt selvstyre av 1985. Charteret omfatter forholdet mellom staten og lokale myndigheter. Tilleggsprotokollen utvider virkeområdet for charteret til å omfatte forholdet mellom de lokale myndighetene og innbyggerne. Protokollen inneholder bestemmelser om medlemsstatenes ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse lokalt – ikke bare i valg – men også mellom valg. Medlemsstatene skal gjennom ulike tiltak realisere retten til innbyggerdeltakelse. Dette kan blant annet skje gjennom informasjonstiltak, etablering av prosedyrer for involvering av innbyggerne, ordninger for dokumentinnsyn hos lokale myndigheter og mekanismer for håndtering av klager. Inngåelse av protokollen medfører ikke behov for endringer i norsk lovgivning.

  Ved undertegning ønsker Norge å anerkjenne prinsippet om innbyggerdeltakelse og gi sin støtte til de mange ”nye” medlemslandene i Europarådet som ønsker et felles juridisk instrument for demokratiutvikling.  

   

  Det fjerde konsultasjonsmøtet i 2009 mellom regjeringen og KS

   

  Det fjerde konsultasjonsmøtet i 2009 mellom regjeringen og KS ble avviklet 3. november. Hovedtema for møtet var kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2010, sammenstilt og utdypet i Fellesdokumentet 2009.

  Fellesdokumentet 2009 gir en helhetlig oversikt over budsjettopplegget for kommuner og fylkeskommuner for 2010, dvs. omtale av bevilgninger gjennom inntektssystemet på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, øremerkede satsinger på fagdepartementenes budsjetter og ev. andre tiltak.

  Det 4. konsultasjonsmøtet ble ledet av statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Kommunal- og regionaldepartementet). Fra staten ellers møtte statssekretær Henriette Westhrin (BLD), statssekretær Tone Toften (HOD), statssekretær Lisbet Rugtvedt (KD), statssekretær Astrid Aas-Hansen (JD), statssekretær Roger Schjerva (FIN) og statssekretær Erik Lahnstein (SD).  Fra KS møtte leder Halvdan Skard, nestleder Bjørg Tysdal Moe, Oddleif Olavsen, Harald Danielsen, Sigrun Vågeng (adm.), Trude Andresen (adm.)

  Referatet og Fellesdokumentet 2009 vil om kort tid bli publisert på KRDs internettside om konsultasjonsordningen.

   

  Administrasjonssjefen bør ikke basere seg på uformell kontroll


   
  Kommunal- og regionaldepartementet har mottatt en rapport fra PwC om administrativ internkontroll. Rapporten er med og danner grunnlag for arbeidsgruppen som skal foreslå tiltak for styrket egenkontroll i kommuner og fylkeskommuner. Arbeidsgruppens rapport kommer i desember.
   
  PwC gir i rapporten en rekke tilrådninger om kommunenes arbeid med internkontroll. Én handler om formalisering av kontroll: ”… alle kommuner bør redusere sin avhengighet av uformell kontroll. Formalisering vil redusere kommunens sårbarhet for personellskifter, endringer i rammebetingelser og habilitetskritikk og vil øke organisatorisk hukommelse og læring.”
   
  Rapporten fra PwC gjør følgende:

  • Definerer internkontroll og beskriver et rammeverk for internkontroll tilpasset kommunal sektor.
  • Angir prinsipper for god internkontroll.
  • Gir på denne bakgrunn tilrådinger om både overordnet og prosesspesifikk internkontrollpraksis.
  • Sammenligner internkontroll med andre rammeverk for virksomhetsstyring, og
  • gir råd om veien videre for styrking av internkontrollpraksis i kommunene, basert blant annet på en modenhetsmodell.
  • Internkontroll i kommunene - PWC-rapporten (i pdf-format)
  • Egenkontroll i kommunene

   

  Seminar om samfunnsutvikling i kommunene


  Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete inviterte landets kommuner til et seminar om samfunnsutvikling 10. November 2009 på Felix konferansesenter i Oslo.

  Statsråden ønsket velkommen til seminaret og presenterte regjeringens satsing på samfunnsutvikling for de nærmere 100 deltakerne fra kommunene.

  Regjeringen ønsker å styrke kommunene sin rolle som samfunnsutvikler. Kommunal- og regionaldepartementet lanserer derfor satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Målet med satsingen er å styrke kommunene sin evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingsprosjekt. Fylkeskommunen er den viktigste støttespilleren for kommunene i arbeidet med å bygge attraktive lokalsamfunn og satsingen vil bidra til at fylkeskommunen skal kunne utvikle sin evne til å gi støtte, råd og koordinering til kommuner med utviklingsbehov.

  Lokal utviklingskraft er en forutsetning for å nå distrikts- og regionalpolitiske mål. Får å bidra til en positiv utvikling når det gjelder målene om frihet til bosetting og utnytting av ressurser i alle deler av landet, er det viktig at lokalsamfunn, kommuner og regioner er attraktive for bosetting og næringsaktivitet. Utvikling av gode tjenestetilbud, attraktive sentre, bomiljø, møteplasser og engasjerende kultur- og fritidstilbud er avhengig av lokal drivkraft. Mange kommuner, lokalsamfunn og samarbeidsregioner driver et aktivt arbeid for å styrke egen vekstkraft.

  Seminaret bidro til innsikt i kommunenes arbeid med samfunnsutvikling og til erfaringsutveksling. Kommunene Tolga, Aurland og Lierne bidro med gode presentasjoner av sitt arbeid og sine utfordringer på feltet.


  Seminar om befolkningsutviklingen og framtidens velferd 


  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi inviterer til åpent fagseminar tirsdag 15. desember på Oslo kongressenter Folkets hus. Seminaret er gratis. Påmeldingsfrist er 4. desember.

   

  Ny webside om forsøk med stemmerett for 16-åringer 

   

  Som tiltak for å styrke politisk deltakelse og engasjement blant ungdom foreslo regjeringen å gjennomføre forsøk med å sette ned stemmerettsalder til 16 år.

  Den viktigste begrunnelsen var at dette kan være et tiltak for å få flere unge inn i rollen som aktive innbyggere i lokalsamfunnet. En kan finne ut av om muligheten for å delta ved valg i denne gruppen fører til større bevissthet blant unge innbyggere om deres rolle i det lokale samfunnslivet og muligheten for å påvirke lokale forhold. 

  På den nye websiden kan du lese om de kommunene som skal delta i forsøkene med stemmerett for 16-åringer og om hvorfor det skal gjennomføres slike forsøk.

  Månedens eksempel: Levanger best på bosetting og kvalifisering av flyktninger

   

  Levanger kommune er vinneren av Bosettingspris 2009. Kommunen har vist en imponerende vilje til å bosette mange flyktninger, inklusiv enslige mindreårige. Kommunen leverer også resultater langt over nasjonalt nivå, både i norskopplæring og i introduksjonsordningen.

  Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som deler ut prisen. Tolv kommuner fra hele landet var nominert.

  - Levanger kommune viser en enestående evne til å ta imot mange flyktninger hvert år. Kommunen har en solid norskopplæring hvor svært mange består prøvene og kommer rask over i arbeid eller utdanning. I tillegg har Levanger evnen til kreativitet, nytenkning, erfaringsdeling og samarbeid, sier Osmund Kaldheim, direktør i IMDi og formann i juryen.

  I år har Levanger med sine 18464 innbyggere, vedtatt å ta imot 50 flyktninger, inkludert 10 enslige barn og unge. Kommunen kan vise til imponerende resultater. 86 % har gått over til arbeid eller utdanning. Målet på nasjonalt nivå er 65 %. Gjennomgående ligger kommunen resultatmessig nærmere 20 prosentpoeng over landsgjennomsnittet for andelen beståtte norskprøver. Eksempelvis besto 75 % av elevene skriftlig norskprøve 3, der det nasjonale resultatet var 47 %.

  Formålet med bosettingsprisen er å fremheve en kommune som har utmerket seg i arbeidet med å ta imot nye innbyggere. Bosettingsprisen er en anerkjennelse for oppnådde resultater. Kommunene er vurdert etter følgende kriterier:

  • Fleksibelt og løsningsorientert bosettingsarbeid.
  • Resultater i INTRO.
  • Kvalitet i programtilbudet.
  • Individuell tilpasning.
  • Norskopplæring.
  • Resultater og metodeutvikling.
  • Øvrige integreringstiltak som er gode og overførbare til andre kommuner.
  • Juryen fremhever at Levanger kommunen utmerker seg ved særdeles gode resultater på samtlige kriterier, og at kommunen har en helhetlig og positiv tilnærming til mottak, bosetting og kvalifisering.

  Levanger kommune vant foran sterke kommunekandidater som Bodø, Brønnøy, Trondheim, Ringsaker, Modum, Bergen, Egersund, Oslo bydel Sagene, Rælingen, Kragerø og Grimstad.

  Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen.

  Ansvarlig redaktør: Anne Nafstad Lyftingsmo
  Redaktør: Anne Gry Johansen

  E-post

  Kommunal- og regionaldepartementet
  Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 

  Les også nyheter om distrikts- og regionalpolitikk under Regionalnytt 

   

  Kommunalnytt nr. 10 2009