Statlig bygge- og eiendomspolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennom Statsbygg et overordnet ansvar for mye av eiendomsforvaltningen i staten, og for gjennomføringen av en rekke byggeprosjekter. KMD har også ansvar for regler og retningslinjer på området. Dette gjelder blant annet salg av eiendom og håndtering av bygge- og leiesaker i staten.

Besøkssenteret ved Nidaros Domkirke. Foto: Jaro Hollan / Statsbygg

Som stor eiendomsaktør kan staten spille en vesentlig rolle i utviklingen på bygg- og eiendomsområdet. Temaer som energi og miljø, forskning og utvikling, universell utforming, arkitektur og kulturminnevern står sentralt.

Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av en eiendomsmasse på 2,6 millioner kvadratmeter. Blant disse bygningene finner vi blant annet høgskoler, tinghus, fengsler, ulike kulturbygg, trafikkstasjoner, ambassader og statens bygninger på Svalbard. Statsbygg er byggherre for staten og gjennomfører hvert år flere statlige byggeprosjekter. Forsvarsbygg har tilsvarende rolle i forsvarssektoren.

Operane under bygging. Foto: Statsbygg

Prosjektgjennomføring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et overordnet ansvar for de byggeprosjektene Statsbygg gjennomfører. Det er imidlertid Statsbygg som utøver rollen som byggherre på vegne av den norske stat.

Villa Grande i Oslo er et eksempel på statlig eiendom. Fotograf: Teigens fotoatelier

Forvaltning av statens eiendommer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for eiendommene som inngår i den statlige husleieordningen.

Stiftsgården i Trondheim. Fotograf: Jiri Havran/Statsbygg

Forvaltning av de statlige kongelige eiendommer

De statlige kongelige eiendommer eies av staten og er stilt til H.M. Kongens disposisjon. Statsbygg har et delt forvaltningsansvar med Det kongelige hoff for eiendommene.

Ås ungdomssenter. Foto: Jaro Hollan/Statsbygg

Energibruk i statlige bygg

Statsbygg har i mer enn 30 år registrert energiforbruket og utgitt årlige energirapporter for egne og andres bygninger. I disse årene har Statsbygg investert store beløp i energiøkonomiseringstiltak. Dette er grunnen til at Statsbyggs bygninger i dag generelt har et lavt energiforbruk. Statsbygg arbeider kontinuerlig med tiltak for å senke energiforbruket ytterligere.

Bastøy landsfengsel. Foto: Jaro Hollan/Statsbygg

Kulturminnevern i statlige bygninger

Mange statlige bygninger har høy kulturhistorisk verdi. Det kan være bygninger som har vært åsted for viktige hendelser i nasjonens historie, som huser sentrale institusjoner, som er godt bevarte representanter for en bygningshistorisk epoke, eller som på annen måte forteller en viktig del av den norske stats og vår felles historie.

Sametinget. Foto: Jaro Hollan/Statsbygg

Arkitektur

Statlige byggeprosjekter skal preges av arkitektonisk kvalitet. Statsbygg må som stor byggherre og eiendomsforvalter ha et bevisst forhold til dette.

Konktaktspapirer, penn og nøkler. Foto: Paul Cowan, iStockphoto

Avhending av statlig fast eiendom

Skal statlig fast eiendom selges må enten Stortinget treffe vedtak, eller Kongen kan gis særskilt hjemmel i lov til dette. Avhendingsinstruksen gir regler for fremgangsmåten når statseiendom skal avhendes. Som avhending regnes salg, gave, (etablering av) bortfeste og makeskifte.


Kontaktinformasjon

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 46 05

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Statlig bygge- og eiendomspolitikk

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 46 05

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59