IKT for verdiskaping

IKT bidrar til å realisere nye tjenester, næringsutvikling og verdiskaping. Regjeringen har som mål å legge til rette for utvikling av digitale tjenester og produkter basert på offentlige data.

Norge har i dag de beste forutsetninger for å ligge i front når det gjelder å utvikle nye digitale tjenester. Vi er ledende i Europa på bredbåndsutbredelse, innbyggerne har høy digital kompetanse og er raske med å ta i bruk ny teknologi. Dette er fortrinn som kan brukes til å utvikle både offentlige og private tjenester.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger til rette for at samfunnet - enkeltmennesker, organisasjoner og næringsliv – tar i bruk IKT og digitale medier på måter som fremmer innovasjon, verdiskaping og nye, og mer effektive arbeidsmåter. I dette arbeidet følger departementet tre spor:  

  • Å avdekke hindringer som kan bremse utviklingen av digitalt innhold og tjenester.
     
  • Å legge til rette for viderebruk av offentlige data. Hensikten er å stimulere innovasjon og nye tjenester som kommer både samfunnet og enkeltindividet til gode gjennom et mer mangfoldig tjenestetilbud. Som en del av dette arbeidet kartlegger departementet offentlige datakilder og veileder offentlig sektor i hvordan offentlige data bør gjøres tilgjengelige slik at dataene kan viderebrukes. Departementet utvikler nettstedet http://data.norge.no til en portal med informasjon om offentlige datakilder.
     
  • Gjennom prosjektet Nettskap 2.0 har KMD gitt støtte til aktører (bl.a bedrifter, enkeltpersoner, ideelle organisasjoner) for å fremme utvikling av web 2.0-applikasjoner og tjenester blant annet basert på offentlige data. Hensikten med dette er også å få informasjon og å dele kunnskap om tjenesteutvikling ved bruk av web 2.0-teknologi og sosiale medier.

Gratulerer UiO med anskaffelsespris

Anskaffelsesprisen ble delt ut for første gang i år. - Jeg vil gratulere Universitetet i Oslo med prisen for gode resultater av systematisk arbeid med digitalisering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Meld. St. 7 (2014–2015)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

NOU 2014: 5

MOOC til Norge

Arbeidslivets behov for avansert IKT-kompetanse vil øke

Fra 2015 vil Norge mangle nødvendig arbeidskraft med avansert IKT-faglig kompetanse. Forskjellen mellom forventet etterspørsel og tilbud vil øke framover. Behovet øker særlig i privat tjenestesektor, men også i offentlig sektor og industrien. Dette går frem av en ny rapport.

Felles europeisk skypolitikk kan gi økt produktivitet og mer innovasjon

Skytjenester bidrar til nye måter å levere tjenester på, innovasjon og økt produktivitet i næringslivet. Et forslag til en europeisk skystrategi skal bidra til tillit til og vekst i det europeiske markedet. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, vil at norske virksomheter gir innspill til arbeidet.

Prop. 53 L (2013–2014)

Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

What can the Digital Agenda for Norway do for Europe?

"Our government platform is strongly emphasising ICT as a driver for innovation, growth and modernisation of the public sector", said State Secretary Paul Chaffey in his address at a conference about European ICT policy held in Oslo.

Innovasjon med offentlige eiendomsdata

Regjeringen legger til rette for økt innovasjon og verdiskaping i næringslivet ved å tilby rimeligere og enklere tilgang til eiendomsdata. En ny fastprismodell fra Kartverket gjør dette mulig.

Resultatene av fellesføringen om tilgjengeliggjøring av offentlige data - en kartlegging

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har A-2 Norge AS gjennomført en kartlegging av resultatene av fellesføringen om tilgjengeliggjøring av offentlige data for viderebruk.

Meld. St. 23 (2012–2013)

Digital Agenda for Norway

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

IKT for verdiskaping

Kontaktinformasjon

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59