Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Inntektssystemet fordeler midler til kommunal og fylkeskommunalsektor og er et viktig virkemiddel for gjennomføring av politikken innenfor sentrale samfunnsområder.

kuleramme

Frie inntekter 2014

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune.

rapportforside

Grønt hefte

Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) viser fordelingen av rammetilskuddet for den enkelte kommune og fylkeskommune og legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S).

penger

Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

Rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene deles i ti like store terminbeløp som utbetales hver måned unntatt i august og desember.

Foto:Edelpix

Retningslinjer for skjønnstildeling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter skjønn.

Kriteriedata

Ved beregning av rammetilskuddet for den enkelte kommune og fylkeskommune benyttes et sett av kriteriedata.

Utgiftskorrigerte frie inntekter

Kommunesektorens frie inntekter består av skatt og rammetilskudd, og utgjør om lag 70 prosent av sektorens samlede inntekter.

Utredninger og rapporter

Rapporter og utredninger om inntektssystemet vil bli publisert her.

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner