Etikk og karantene

Innbyggerne må ha tillit til statsforvaltningen og det politiske system. Tvil om misbruk av informasjon eller tvil om manglende habilitet, er ødeleggende for en slik tillit. Derfor er etiske retningslinjer og karanteneregler for både byråkrater og politikere viktig.

Karantene og saksforbud

Det er innført karanteneregler både for embetsverk og politikere.

For embets- og tjenestemenn er det arbeidsgiver som avgjør hvem som skal bli ilagt karantene og/eller saksforbud. For politikere er det oppnevnt et uavhengig utvalg (Karanteneutvalget).

Det er også iverksatt retningslinjer for bruk av karantene ved overgang fra politisk stilling til departementsstilling.

Retningslinjene for karantene og saksforbud kommer i tillegg til en rekke andre regler som skal ivareta forvaltningens integritet og upartiskhet.

 

Karantene og saksforbud for politikere

Retningslinjer om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere ble fastsatt av Moderniseringsdepartementet i 2005. De bygger på tilsvarer reglene som gjelder for embets- og tjenestemenn i staten. Retningslinjene ble revidert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2. september 2009.

Det er oppnevnt et uavhengig utvalg, Karanteneutvalget, som skal avgjøre saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet.

Politikerne kan bli ilagt inntil seks måneders karantene eller inntil ett års saksforbud, regnet fra fratreden.

Meldingsskjema: 

 

Karantene ved overgang fra politisk stilling til departementsstilling

Politisk ledelse i et departement må vente i seks måneder etter fratreden før de kan gå tilbake til en tidligere stilling eller  begynne i en stilling (departementsråd, ekspedisjonssjef eller informasjonssjef) i eget departement. Tilsvarende er det en tre måneders karantene for overgang til andre departementer.

 

Karantene og saksforbud for statsforvaltningen

Karantene og saksforbud forutsettes bare å få virkning i særlige tilfelle (der hvor stillingens egenart tilsier det). Selve karanteneperioden kan maksimalt settes til seks måneder, og kan eventuelt kombineres med et saksforbud dersom det anses nødvendig. Saksforbud kan også iverksettes som eneste reaksjon. Karantene og saksforbud kan sammenlagt ikke iverksettes for lengre tid enn ett år etter at vedkommende har fratrådt stillingen.

 


 
Etiske retningslinjer for statstjenesten

Retningslinjene omfatter områder som hvilke gaver som kan mottas, "whistleblowing",  lojalitetskrav, statsansattes ytringsfrihet og retningslinjer om oppførsel overfor innbyggerne.

De etiske retningslinjene er av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte.

Retningslinjene gjelder generelt for hele statsforvaltningen, dvs. at alle statlige forvaltningsorganer er omfattet av disse retningslinjene. Det samme er regjeringens medlemmer og alle politikere i departementene.

 
Veileder om gaver i tjenesten

Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos embets- og tjenestemenn i staten. Veilederen beskriver en del situasjoner og dilemmaer man kan komme opp i, og gir noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle i en gitt situasjon.

Veilederen vil også kunne gi informasjon til næringslivet om hvilke normer, regler og retningslinjer for gaver i tjenesten som gjelder i statlig forvaltning.

Veileder om gaver i tjenesten


Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Etikk og karantene

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59