Inkluderende arbeidsliv i staten

Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. Målet er forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Hovedpunktene i IA-avtalen er gradert sykemelding og tilrettelegging, tettere oppfølging av den sykmeldte og faglig støtte/veiledning til lege/sykmelder.

IA-avtalen skal bidra til å redusere sykefraværet, rekruttere og beholde flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid og forlenge yrkesaktiviteten blant seniorer.

De tre delmålene på nasjonalt nivå fra tidligere IA-avtaler videreføres. Det systematiske forebyggende HMS-arbeidet i virksomhetene vektlegges. De tre delmålene er:

  • Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6.
  • Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres.
  • Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 6 måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

I det statlige tariffområdet settes målene minst like høyt. Virksomhetene utfordres derfor til å sette egne, nye mål som kan bidra til at staten når målene med IA-avtalen. Regjeringen vil at alle statlige virksomheter skal inngå en slik avtale. Samarbeidsavtalen vil gi virksomhetene virkemidler som forbeholdes IA-virksomheter.

Hvilken varighet har IA-avtalen?
IA-avtalen gjelder fra 1. mars 2010 til 31. desember 2013. Deler av den nye avtalen har krevd endringer i lov og regelverk som er iverksatt fra sommeren 2011.

Foto: © Marcus Clackson, iStockphoto

Arbeidsgiveres ansvar

Det er behov for større vekt på aktivitet, nærværsarbeid og oppfølging for å begrense sykefraværet. For å understøtte et økt krav om nærvær og aktivitet, spesielt ved bruk av graderte sykmeldinger, må arbeidsgiver tilrettelegge arbeidet for den enkelte sykmeldte.

Foto: © nicole waring, iStockphoto

Arbeidstaker og de tillitsvalgtes rolle

For den sykmeldte blir det nå en sterkere aktivitetsplikt og plikt til å føre dialog med arbeidsgiver i sykmeldingsperioden. IA-arbeidet vil nå bli en del av HMS-arbeidet og de tillitsvalgte vil få en sentral rolle. Det systematiske forebyggende HMS-arbeidet i virksomhetene krever samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte, verneombud og AMU-medlemmer.

Sykmelders rolle

Sykmelderne bør i samråd med den enkelte sykmeldte vektlegge arbeidsevne og aktivitet for i størst mulig grad ta i bruk gradert sykmelding.

Arbeidslivssentra

Egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter skal være et viktig virkemiddel for virksomheter med IA-avtale.

Sykefraværet i staten

IA-avtalen har som mål å forebygge sykefravær og øke fokus på jobbnærvær. Et av delmålene i IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001 i hele arbeidslivet.


Nyheter om inkluderende arbeidsliv i staten:

Statens sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2013

Sykefraværet 4. kvartal 2013 i det statlige tariffområdet er 5.3 prosent. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2012.

Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

–Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om den nye IA-avtalen.

Bildet viser deler av et stolpediagram på et ark med en penn som peker på én av søylene. Copyright: Cyril Hou, iStockphoto

Statens sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2013

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 3. kvartal 2013 er 5,4 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng eller 2,7 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2012.

Statens sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2013

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 2. kvartal 2013 er 4,9 prosent. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng eller 3,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2012.

Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2013

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 1. kvartal 2013 er 6,3 prosent. Det er en oppgang på 0,2 prosentpoeng eller 3,3 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2012.

Flere nyheter om inkluderende arbeidsliv i staten

Inkluderende.no-logo

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Inkluderende arbeidsliv i staten

Les mer om IA-avtalen hos:

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59