Inkluderende arbeidsliv i staten

4. mars 2014 signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalen skal bidra til å redusere sykefraværet, rekruttere og beholde flere med nedsatt funksjonsevne og forlenge yrkesaktiviteten blant seniorer. Den nye IA-avtalen legger opp til økt og bedre bruk av graderte sykemeldinger. Innsatsen for personer med nedsatt funksjonsevne forsterkes, med særlig fokus på unge. 

IA-avtalens tre delmål er:

  • Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Detinnebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
  • Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.
  • Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

I det statlige tariffområdet settes målene minst like høyt. Virksomhetene utfordres derfor til å sette egne, nye mål som kan bidra til at staten når målene i IA-avtalen. Samarbeidsavtalen mellom den enkelte virksomhet og NAV er forenklet.

Avtalen er tilgjengelig på hjemmesiden til arbeids- og sosialdepartementet. Samarbeidsavtalen gir IA-virksomhetene tilgang til virkemidler som for eksempel egen kontaktperson for virksomheten hos NAV Arbeidslivssenter og et forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som kan kompensere for merutgifter virksomhetene har i forbindelse med forebyggende HMS-arbeid og tilrettelegging.

Hvilken varighet har IA-avtalen?
IA-avtalen gjelder fra 4. mars 2014 til 31. desember 2018.

Foto: © Marcus Clackson, iStockphoto

Arbeidsgiveres ansvar

Gode IA-resultater krever et sterkt ledelsesengasjement, langsiktighet i tenkningen og systematisk samarbeid over lengre tid. Arbeidsgiver skal legge til rette for at arbeidstakere kan fungere i arbeidslivet, både når det gjelder fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven er i dag vidtgående.

Foto: © nicole waring, iStockphoto

Arbeidstaker og de tillitsvalgtes rolle

Arbeidstakere som er sykemeldte har aktivitetsplikt og skal tidligst mulig samarbeide med arbeidsgiver om å finne løsninger som hindrer full sykemelding.

Sykemelders rolle

Sykemelder skal motivere arbeidstaker til å være helt eller delvis i arbeid, hvis det er medisinsk forsvarlig.

Arbeidslivssentra

Egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter skal være et viktig virkemiddel for virksomheter med IA-avtale.

Sykefraværet i staten

IA-avtalen har som mål å forebygge sykefravær og øke fokus på jobbnærvær. Et av delmålene i IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001 i hele arbeidslivet.


Nyheter om inkluderende arbeidsliv i staten:

Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2014

Sykefraværet 1. kvartal 2014 i det statlige tariffområdet er 5.6 prosent. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2013.

Prop. 102 L (2013–2014)

Statens sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2013

Sykefraværet 4. kvartal 2013 i det statlige tariffområdet er 5.3 prosent. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2012.

Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

–Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om den nye IA-avtalen.

Bildet viser deler av et stolpediagram på et ark med en penn som peker på én av søylene. Copyright: Cyril Hou, iStockphoto

Statens sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2013

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 3. kvartal 2013 er 5,4 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng eller 2,7 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2012.

Flere nyheter om inkluderende arbeidsliv i staten

Inkluderende.no-logo

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Inkluderende arbeidsliv i staten

Les mer om IA-avtalen hos:

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59