Inkluderende arbeidsliv i staten

4. mars 2014 signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalen skal bidra til å redusere sykefraværet, rekruttere og beholde flere med nedsatt funksjonsevne og forlenge yrkesaktiviteten blant seniorer. Den nye IA-avtalen legger opp til økt og bedre bruk av graderte sykemeldinger. Innsatsen for personer med nedsatt funksjonsevne forsterkes, med særlig fokus på unge. 

IA-avtalens tre delmål er:

  • Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Detinnebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
  • Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.
  • Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

I det statlige tariffområdet settes målene minst like høyt. Virksomhetene utfordres derfor til å sette egne, nye mål som kan bidra til at staten når målene i IA-avtalen. Samarbeidsavtalen mellom den enkelte virksomhet og NAV er forenklet.

Avtalen er tilgjengelig på hjemmesiden til arbeids- og sosialdepartementet. Samarbeidsavtalen gir IA-virksomhetene tilgang til virkemidler som for eksempel egen kontaktperson for virksomheten hos NAV Arbeidslivssenter og et forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som kan kompensere for merutgifter virksomhetene har i forbindelse med forebyggende HMS-arbeid og tilrettelegging.

Hvilken varighet har IA-avtalen?
IA-avtalen gjelder fra 4. mars 2014 til 31. desember 2018.

Foto: © Marcus Clackson, iStockphoto

Arbeidsgiveres ansvar

Gode IA-resultater krever et sterkt ledelsesengasjement, langsiktighet i tenkningen og systematisk samarbeid over lengre tid. Arbeidsgiver skal legge til rette for at arbeidstakere kan fungere i arbeidslivet, både når det gjelder fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven er i dag vidtgående.

Foto: © nicole waring, iStockphoto

Arbeidstaker og de tillitsvalgtes rolle

Arbeidstakere som er sykemeldte har aktivitetsplikt og skal tidligst mulig samarbeide med arbeidsgiver om å finne løsninger som hindrer full sykemelding.

Sykemelders rolle

Sykemelder skal motivere arbeidstaker til å være helt eller delvis i arbeid, hvis det er medisinsk forsvarlig.

Arbeidslivssentra

Egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter skal være et viktig virkemiddel for virksomheter med IA-avtale.

Sykefraværet i staten

IA-avtalen har som mål å forebygge sykefravær og øke fokus på jobbnærvær. Et av delmålene i IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001 i hele arbeidslivet.


Nyheter om inkluderende arbeidsliv i staten:

Inkluderende arbeidsliv - Best i klassen?

Hvordan lykkes med IA-arbeidet? Engasjerende og gode eksempler får du på Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene sin IA-konferanse for staten 13. januar 2015.

Foto: Copyright: Cyril Hou, iStockphoto

Statens sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2014

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 2. kvartal 2014 er 5,0 prosent. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2013.

Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2014

Sykefraværet 1. kvartal 2014 i det statlige tariffområdet er 5.6 prosent. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2013.

Prop. 102 L (2013–2014)

Statens sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2013

Sykefraværet 4. kvartal 2013 i det statlige tariffområdet er 5.3 prosent. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2012.

Flere nyheter om inkluderende arbeidsliv i staten

Inkluderende.no-logo

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Inkluderende arbeidsliv i staten

Les mer om IA-avtalen hos:

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59