Kompetanseutvikling i staten 2014-2016

Gjennom hovedtariffavtalen 2014-2016 er det avsatt midler for å stimulere til kompetanseutvikling i staten.

Inntil 25 millioner kroner er utlyst gjennom Personalmelding 2014-12 og fordeles av partene etter innstilling fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). 6 millioner kroner skal benyttes til felles tiltak for ledelse og tillitsvalgte innen samarbeidskompetanse  og medbestemmelse.

Formål
Formålet er å støtte målrettet, virksomhetsbasert kompetanseutvikling i staten som fremmer mangfold og et inkluderende arbeidsliv, organisasjons- og ledelsesutvikling, samarbeidskompetanse og medbestemmelse, og gir brukerne bedre tjenester og den enkelte medarbeider egenutvikling.

Tiltak det kan søkes støtte til
Målrettede og systematiske kompetanseprosjekter, som er forankret hos virksomhetsledelsen og basert på samarbeid med de ansattes organisasjoner, støttes. Videre samarbeidstiltak mellom ulike statlige virksomheter og mellom ledelsen og tillitsvalgte og intern og ekstern opplæring for  grupper og enkeltpersoner, støttes. Kurs og konferanser gis kun støtte i den grad de er ledd i en mer langsiktig strategi eller er felles tiltak for ledelse og tillitsvalgte.

Søknad
Statlige virksomheter, dvs. etater og institusjoner m.m. med tjenestemenn som omfattes av hovedtariffavtalen, kan søke om midler til kompetanseutviklingsprosjekter.

Virksomheter som søker om støtte, forutsettes å ha en kompetanseplan tilknyttet virksomhetsplan og budsjett som dokumenterer behovet for midler, og at:

  • det legges opp til egeninnsats og delvis egenfinansiering gjennom virksomhetens budsjettmidler
  • tiltaket inngår som en del av kompetanse-/opplæringsplanen, med mål og ønskede effekter, opplegg for spredning av erfaringer og funn i virksomheten og gjerne ut over denne, og evaluering
  • søknaden inneholder en fordeling på spesifiserte aktiviteter og målgrupper, slik at det fremgår hva de enkelte tiltak er budsjettert til, fordelt på personalgrupper/aldersgrupper som deltar

Søknaden forberedes i virksomheten i samråd med de tillitsvalgte, i henhold til Hovedavtalens regler. Tillitsvalgte må kobles inn så tidlig som mulig og gis anledning til å delta aktivt. Midler som tildeles, skal - med mindre særskilte hensyn tilsier noe annet - anvendes innen 30. april 2016.

Særskilt søknadsskjema skal anvendes. Skjemaet er lagt ut på Difis nettsider, sammen med mer informasjon om avsetningen.

Søknader sendes Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) innen 14. november 2014.

Kunnskapsspredning
For å sikre spredning av erfaringer - også ut over virksomhetsgrensene - og god bruk av midlene, må mottakende virksomheter kunne legge sine tiltak ut på web ol., delta i seminarer og konferanser og ellers redegjøre for hvilke resultater midlene har ført til. Et kort sammendrag av tiltaket, egnet for offentliggjøring, skal utarbeides.

Departementet og Difi vil bidra til å gjøre gode prosjekter m.m. offentlig tilgjengelig.

Det ble avviklet en konferanse 17. oktober 2014, hvor det bl.a. var erfaringsutveksling om bruk av tidligere midler og veiledning i hvordan søke.

Diverse veiledningsmateriale kan lastes ned fra hjemmesiden til Difi, jf.  bl.a. temahefte (P0978) og et arbeidshefte (P0979), samt en presentasjon.Trykte versjoner kan bestilles fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Kompetanseutvikling i staten

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59