Samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet

Statlige virksomheter er avhengige av gode samarbeidsrelasjoner mellom medarbeiderne og ledelsen, og mellom partene i virksomheten i forhold som har med arbeidssituasjonen å gjøre. Det innebærer blant annet en felles forståelse av hovedavtalens intensjoner og en felles lokal lønns- og personalpolitikk.

Formålet er å

  • Skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner mellom partene lokalt
  • Skape felles forståelse av avtaleverket, bidra til lokal læring og erfaringsutveksling og bidra til spredning av gode eksempler
  • Øke kunnskapen hos de sentrale parter om betingelsene for godt lokalt samarbeid.

KMD og Hovedsammenslutningene har i fellesskap gjennomført en rekke regionale samlinger de siste årene, basert på et program som er utarbeidet av en sentral partssammensatt arbeidsgruppe. Samtidig har regionale nettverk gjennomført en rekke samlinger rettet inn mot samarbeidskompetanse og medbestemmelse.

I heftet "Samarbeidskompetanse og medbestemmelse" oppsummerer partene hovedpunktene i prosjektet. Heftet skal være et nyttig verktøy for ledere og tillitsvalgte på alle nivå i virksomheten og gir tips og råd til dem som ønsker å videreutvikle eksisterende samarbeidsforhold.

Samarbeidskompetanse og medbestemmelse (PDF)

I mai 2011 ga den sentrale arbeidsgruppen ut et temahefte om arbeidstid, med særlig vekt på skift- og turnusarbeid. Heftet er ment som et verktøy og hjelpemiddel for tillitsvalgte, ledere og andre i statlige virksomheter, for å forstå regelverket bedre og hva det særlig må tas hensyn til ved utarbeidelse av arbeidsplaner i staten.

Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid (PDF)


Erfarings- og nytenkingsseminar

Alle de regionale nettverkene og den sentrale styringsgruppen var samlet til erfarings- og nytenkingsseminar på Gardermoen 15. - 16. februar 2012.

Regionale nettverk

Det er etablert et nettverk som koordineres av fylkesmannen i hver region. Deres oppgaver vil være å bistå på de regionale konferansene, å spre kunnskap om prosjektet, samt å videreføre lokal opplæring i sin region.

Sentral arbeidsgruppe

Partene har oppnevnt en arbeidsgruppe som vil ha en sentral styringsrolle i prosjektet.

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Samarbeid og medbestemmelse

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59