Nasjonale minoriteter

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere.

Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten. Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter.

Myndighetene ønsker å ha en tett dialog med organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene for å sikre at deres synspunkter blir hørt.

 

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner  |  Lover og regler  |  Lenker 

 

Ansvarsfordeling og samordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å samordne regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter.

Nasjonale minoriteter

Grunnlaget for politikken overfor nasjonale minoriteter

Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999, og denne ligger i grunnlaget for regjeringens politikk overfor denne gruppen.

Tilskudd til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer tre tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter.

Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter

Kontaktforum er en møteplass for de nasjonale minoritetenes organisasjoner og de sentrale myndighetene hvor saker av felles interesse for minoritetene tatt opp, og representantene fra de ulike nasjonale minoritetene også kan diskutere ulike saker seg i mellom.

Utvalg som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romanifolket

Utvalgets hovedoppgave er å undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket frem til i dag, med særlig fokus på politikkens målsettinger, gjennomføring og virkemidler.

Nasjonale minoriteter

Europarådets rammekonvensjon

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter ble utarbeidet og vedtatt av Europarådet for å styrke menneskerettighetsvernet i Europa. Norge ratifiserte rammekonvensjonen i 1999.

Nasjonale minoriteter

Minoritetsspråkpakten

Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten. Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa. I Norge begynte Minoritetsspråkpakten å gjelde i 1998.

Kontaktinformasjon

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Nasjonale minoriteter

Kontaktinformasjon

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59