Kart

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for statens kartpolitikk. Grunnleggende geodata stilles til rådighet for hele samfunnet, både offentlig sektor, privat næringsliv og den enkelte innbygger. Med digitale geodata øker verdien av informasjonen bak kartet.

For næringslivet ligger det muligheter for betydelig verdiskaping ved å utvikle tjenester på grunnlag av geodata. For offentlig sektor er geodata et viktig redskap både i arbeidet med samfunnssikkerhet og i forvaltningen av blant annet arealer, naturressurser og kulturminner.

ingressbilde med kart

Kart og geografisk informasjon

Plan- og bygningsloven § 2-1 fastslår at det er kommunen som skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven. Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle kommuner. Kartgrunnlaget skal dekke arealer i sjø ut til én nautisk mil (1852 meter) utenfor grunnlinjene.

skjema for tinglysing ingressbilde

Tinglysing og matrikkel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det administrative ansvaret for tinglysing og matrikkelen i Norge. Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og innholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

kart med omriss av bygninger

Forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften)

Geodataforskriften gir regler om hvordan flere offentlige etater skal organisere sine internettjenester for å kunne gi effektiv tilgang til geografisk informasjon.

kart på mobiltelefon

Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

bilde av kabler

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i 2013 og er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

illustrasjon av vei og bane

Samarbeid om bedre flyt og deling av geodata

Det er etablert et tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bedre flyt og gjenbruk av data om det bygde og naturgitte miljøet. Morgendagens metoder for håndtering av alle prosesser innen planlegging, bygging og forvaltning av byggverk vil i stor grad bygge på digitale modeller.


Nyheter

Møte 14. oktober 2014

Tilgjengelighetskartlegging i Stavanger

Ny metode for kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet i tettsteder

Kartverket har i samarbeid med kommuner kartlagt tilgjengelighet i sentrum av mange byer og tettsteder. Kommunene oppfordres til å registrere tilgjengelighet med nye og bedre kartleggingsmetoder.

Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel og annen samfunnsnyttig infrastruktur

En bredt sammensatt gruppe har sett på hvordan sektorer og fagområder kan få til bedre dataflyt mellom brukere av BIM/bygningsmodellering (bygg og anlegg) og GIS/geografiske informasjonssystemer. Forprosjektrapporten foreligger nå.

Høring - Forslag til endring av geodataforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om endring av geodataforskriften på alminnelig høring. Bakgrunnen for endringen er nye EU-regler om INSPIRE (geografisk infrastruktur i Europa).

Høringsfrist: 10. oktober 2014
reguleringsplankart

Retningslinjer for lokal kompetanse innen plan, kart, geodata og miljø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 3 mill. kr. i tilskuddsmidler til lokale prosjekter med formål å utvikle kompetanse og verktøy på tvers av fagområder.

Forside veileder til kartforskriften

Veileder til kartforskriften

Veilederen utdyper hvordan kart- og planforskriftens paragrafer skal forstås.

Temakart som viser bygningstyper

Lokal kompetanse innen plan, kart, geodata og miljø

Tilskuddsordningen har som mål å utvikle kompetanse, verktøy og eksempler på god praksis. Midlene retter seg i hovedsak mot målgrupper i privat og frivillig sektor. Søknadsfrist: 1 september 2014.

Sjekk din eiendom på nettet

Nå kan du enkelt sjekke eiendomsinformasjon på nett. – Med den nye tjenesten gjør vi hverdagen enklere for innbyggere, eiendomsbransjen og Kartverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Den nye digitale grunnboken gjør det mulig å få innsyn i eiendomsinformasjon og sjekke heftelser på eiendom på nettsiden www.seeiendom.no.

Møte 21. mai 2014

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Fotograferer 25 prosent av Romania

Flommen på Balkan er en påminnelse om behovet for god beredskap og gode kriseplaner. Statens kartverk hjelper nå Romania med å bli i stand til å håndtere fremtidige oversvømmelser.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kart- og planlovseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Kart- og planforskriften

Tilknyttet lov/forskrift

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kart- og planlovseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo