Plan

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

En av hovedutfordringene er å legge til rette for at de ulike sektorene tar plan- og bygningsloven i aktiv bruk både på det kommunale og regionale nivået. Forvaltningen av plandelen av plan- og bygningsloven er en oppgave som går på tvers av sektorer. 1. januar 2014 ble ansvaret for plandelen av plan- og bygningsloven flyttet fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

www.planlegging.no      nettstedskart

illustrasjonsbildet viser plankart

Plankartsiden

Informasjon om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, plansjer med tegneregler og liste over kommuner med planregister.

ingressbilde som viser løv og blå himmel

Statlige planoppgaver

Statlige planoppgaver gir rammer og retningslinjer for planleggingen på regionalt og kommunalt nivå ut fra nasjonale mål. Unntaksvis kan staten selv utarbeide og vedta planer for å ivareta nasjonale eller statlige interesser som ikke blir ivaretatt på annen måte.

ingressbilde som viser kartlag

Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter

Det er utarbeidet omfattende veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven. Vi har her samlet blant annet veiledere, spørsmål og svar, nye forskrifter, viktige brev osv.

ingressbilde som viser jernbanespor

Konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for konsekvensutredningsregelverket for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for kapittel 14 om tiltak og planer etter annet lovverk.

Logo miljøkommune.no

Miljøkommune.no

Miljøkommune.no er en veiledningsportal for kommunene om planlegging og mljøforvaltning. Ansvaret for planlegging etter plan- og bygningsloven og matrikkel er flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og etterhvert vil innhold om dette flyttes.

ingressbilde som viser kartutsnitt

Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan.

ingressbilde som viser kart over boligfelt

Arealstatistikk

Statistikk er en del av kunnskapsgrunnlaget i planlegging. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer statistikk for en rekke aktuelle temaer i areal- og samfunnsplanlegging. Mange kommuner og fylkeskommuner utarbeider også eget materiale.

ingressbilde som viser kabler under vei

Prosjekter, nettverk og arrangementer

Planavdelingen er involvert i en rekke prosjekter og samarbeidsnettverk. Denne siden leder videre til framtidens byer, livskraftige kommuner, stedsutvikling, universell utforming og nettverk for regional planlegging og utvikling.

Europarådet - logo

CEMAT

CEMAT er den europeiske konferansen for ministre med ansvar for romlig/regional planlegging og er underlagt Europarådet. Konferansen arrangeres hvert 3. år og har en fagkomité som møter mellom konferansene.


Nyheter om planlegging

Alta mottok bymiljøprisen 2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrakte 24. november det synlige beviset på at Alta er vinner av Statens bymiljøpris 2014. Til stor jubel fra barn og andre fremmøtte mottok en stolt og glad ordfører diplom og plakett i sentrum av Alta.

Prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella

Det er avholdt prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella den 10.-12.september 2014 på Hjerkinn fjellstue. Foredragene er nå publisert.

Om behandling av innsigelsesak for Engebøfjellet

I forbindelse med behandlingen av innsigelsessak om gruvedrift i Engebøfjellet, er høringsfristen for Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forlenget.

Evaluerer kjøpesenterforskriften

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har startet opp en evaluering av dagens kjøpesenterforskrift. Asplan Viak har fått oppdraget og en bredt sammensatt referansegruppe vil følge arbeidet.

Inviterte til toppmøte om byutvikling

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte tirsdag 21. oktober politikere fra de største byene, KS og sjefene i NHO, Virke og Finans Norge til møte om byutvikling.

Forenkler med samordning av innsigelser

- Vi vil forenkle og effektivisere plan- og byggeprosesser for å legge bedre til rette for boligbygging, nærings- og samfunnsutvikling og gi et større rom for lokalt selvstyre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen utvider forsøket der fylkesmennene samordner og kan avskjære innsigelser.

Alnastien i Groruddalen

Filmen viser en vandring langs Alnastien fra Grorud T-banestasjon til Svartdalsparken. Alnastien er et av tiltakene i Groruddalssatsingen.

Statlig plan for nasjonalt minnested på Sørbråten

- For å sikre at de nasjonale minnesmerkene etter 22. juli-tragedien kan realiseres som planlagt, har jeg besluttet at staten overtar den videre planprosessen for minnestedet på Sørbråten i Hole. Vi har behov for nasjonale minnesmerker for å sørge, savne, og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. – Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20

miljøkommune.no logo Framtidens byerStedsutviklingGroruddalssatsingen

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20