Plan

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

En av hovedutfordringene er å legge til rette for at de ulike sektorene tar plan- og bygningsloven i aktiv bruk både på det kommunale og regionale nivået. Forvaltningen av plandelen av plan- og bygningsloven er en oppgave som går på tvers av sektorer. 1. januar 2014 ble ansvaret for plandelen av plan- og bygningsloven flyttet fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

www.planlegging.no      nettstedskart

illustrasjonsbildet viser plankart

Plankartsiden

Informasjon om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, plansjer med tegneregler og liste over kommuner med planregister.

ingressbilde som viser løv og blå himmel

Statlige planoppgaver

Statlige planoppgaver gir rammer og retningslinjer for planleggingen på regionalt og kommunalt nivå ut fra nasjonale mål. Unntaksvis kan staten selv utarbeide og vedta planer for å ivareta nasjonale eller statlige interesser som ikke blir ivaretatt på annen måte.

ingressbilde som viser kartlag

Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter

Det er utarbeidet omfattende veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven. Vi har her samlet blant annet veiledere, spørsmål og svar, nye forskrifter, viktige brev osv.

ingressbilde som viser jernbanespor

Konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for konsekvensutredningsregelverket for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for kapittel 14 om tiltak og planer etter annet lovverk.

Logo miljøkommune.no

Miljøkommune.no

Miljøkommune.no er en veiledningsportal for kommunene om planlegging og mljøforvaltning. Ansvaret for planlegging etter plan- og bygningsloven og matrikkel er flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og etterhvert vil innhold om dette flyttes.

ingressbilde som viser kartutsnitt

Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan.

ingressbilde som viser kart over boligfelt

Arealstatistikk

Statistikk er en del av kunnskapsgrunnlaget i planlegging. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer statistikk for en rekke aktuelle temaer i areal- og samfunnsplanlegging. Mange kommuner og fylkeskommuner utarbeider også eget materiale.

ingressbilde som viser kabler under vei

Prosjekter, nettverk og arrangementer

Planavdelingen er involvert i en rekke prosjekter og samarbeidsnettverk. Denne siden leder videre til framtidens byer, livskraftige kommuner, stedsutvikling, universell utforming og nettverk for regional planlegging og utvikling.

Europarådet - logo

CEMAT

CEMAT er den europeiske konferansen for ministre med ansvar for romlig/regional planlegging og er underlagt Europarådet. Konferansen arrangeres hvert 3. år og har en fagkomité som møter mellom konferansene.


Nyheter om planlegging

Godkjenner detaljregulering for Youngstorget 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo bystyres detaljregulering for Youngstorget 3. Det åpner for planene om hotell med forretning og bevertning i 1. etasje i gården ved siden av Folketeaterbygningen.

Godkjenner hytteområde i Rindal kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utvidinga av Langlia hytteområde i Rindal kommune.

Tilgjengelighetskartlegging i Stavanger

Ny metode for kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet i tettsteder

Kartverket har i samarbeid med kommuner kartlagt tilgjengelighet i sentrum av mange byer og tettsteder. Kommunene oppfordres til å registrere tilgjengelighet med nye og bedre kartleggingsmetoder.

Handel i sentrum

Arkitekt Peter Butenschøn har på oppdrag fra departementet samlet forskjellige eksempler på byintegrerte kjøpesentre og handel i sentrumskjerner i byer og tettsteder.

Legger Liers plan til grunn for størrelsen på viltkorridor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger Liers kommuneplan til grunn når det gjelder størrelsen på viltkorridor ved Gjellebekk.

Godkjenner Digresmyra med dagens skytebaner

Kommunal- og moderniseringsministeren godkjenner områderegulering for Digresmyra skyteanlegg i Trondheim med noen endringer i plankart og bestemmelser. Vedtaket innebærer at dagens anlegg godkjennes og gis mulighet for å utbedres.

Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel og annen samfunnsnyttig infrastruktur

En bredt sammensatt gruppe har sett på hvordan sektorer og fagområder kan få til bedre dataflyt mellom brukere av BIM/bygningsmodellering (bygg og anlegg) og GIS/geografiske informasjonssystemer. Forprosjektrapporten foreligger nå.

Analyse av arealbruk i byområder

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport om arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder.

Bedre regelverk om konsekvensutredninger

Regjeringen foreslår endringer for å legge til rette for et enklere og mer effektivt regelverk om konsekvensutredninger.

Prosjektmidler til fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 2015. Statsbudsjettets kap. 0847.71

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør herved videreføringen av arbeidet med universell utforming i fylker og kommuner. Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan melde sin interesse for å delta. Det ytes et tilskudd på kr 100 000 per fylke til aktiviteter på regionalt nivå, mens kommuner kan gis et tilskudd på kr 50 000. Stimuleringsmidlene er knyttet til statsbudsjettet for 2014, kapittel 0847 post 71.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20

miljøkommune.no logo Framtidens byerStedsutviklingGroruddalssatsingen

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20