Plan

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

En av hovedutfordringene er å legge til rette for at de ulike sektorene tar plan- og bygningsloven i aktiv bruk både på det kommunale og regionale nivået. Forvaltningen av plandelen av plan- og bygningsloven er en oppgave som går på tvers av sektorer. 1. januar 2014 ble ansvaret for plandelen av plan- og bygningsloven flyttet fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

www.planlegging.no      nettstedskart

illustrasjonsbildet viser plankart

Plankartsiden

På denne siden er det samlet informasjon om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, plansjer med tegneregler og liste over kommuner med planregister.

ingressbilde som viser løv og blå himmel

Statlige planoppgaver

Hovedformålet med de statlige planoppgavene er å gi rammer og retningslinjer for planleggingen på regionalt og kommunalt nivå ut fra nasjonale mål. Unntaksvis kan staten selv utarbeide og vedta planer for å ivareta nasjonale eller statlige interesser som ikke blir ivaretatt på annen måte.

ingressbilde som viser kartlag

Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter

Det er utarbeidet omfattende informasjon og veiledning til plan- og bygningsloven og denne vil oppdateres fortløpende. På denne siden ligger blant annet veiledere, nye forskrifter og ikraftsettingsrundskrivet.

ingressbilde som viser jernbanespor

Konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for konsekvensutredningsregelverket for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet (KLD) er ansvarlig for konsekvensutredningsregelverket etter plan- og bygningsloven kapittel 14 Tiltak og planer etter annet lovverk.

Logo miljøkommune.no

Miljøkommune.no

Miljøkommune.no er en veiledningsportal for kommunene fra Planavdelingen og direktoratene under Miljøverndepartementet.

ingressbilde som viser kartutsnitt

Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan.

ingressbilde som viser kart over boligfelt

Arealstatistikk

Statistikk er en del av kunnskapsgrunnlaget i planlegging. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer statistikk for en rekke aktuelle temaer i areal- og samfunnsplanlegging. Mange kommuner og fylkeskommuner utarbeider også eget materiale.

ingressbilde som viser kabler under vei

Prosjekter, nettverk og arrangementer

Planavdelingen er involvert i en rekke prosjekter og samarbeidsnettverk. Denne siden leder videre til framtidens byer, livskraftige kommuner, stedsutvikling, universell utforming og nettverk for regional planlegging og utvikling.

Europarådet - logo

CEMAT

CEMAT er den europeiske konferansen for ministre med ansvar for romlig/regional planlegging og er underlagt Europarådet. Konferansen arrangeres hvert 3. år og har en fagkomité som møter mellom konferansene.


Nyheter om planlegging

Stadfester snøscooterforsøk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. april 2014 stadfestet 87 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. – Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ingressbilde forside Plannytt

Plannytt 1/2014

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen er godkjent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark. Departementet mener det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling.

Europarådet - logo

CEMAT

CEMAT er den europeiske konferansen for ministre med ansvar for romlig/regional planlegging og er underlagt Europarådet. Konferansen arrangeres hvert 3. år og har en fagkomité som møter mellom konferansene.

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Innsigelsessak - kommunedelplan for E6 Håggåtunnelen til Skjerdingstad - Melhus kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke krysset ved Lundamo på E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad ut fra hensynet til naturverdiene i og langs Gaula. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tatt til følge.

Kommuneplan for Nesset 2012 - 2020 – avgjerd i motsegnssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt område for alpinanlegg i Eikesdalen med unntak av områda for toppheisar. Departementet har lagt avgjerande vekt på kommunen sitt ønskje om å legge til rette for næringsutvikling i eit område med nedgang i folketalet, og at dei lågastliggande delane av alpinanlegget i liten grad er nytta av villreinen. Med dagens kunnskapsgrunnlag er dei planlagde toppheisane teke ut av planen fordi dei kan føre til auka ferdsel inn i viktige villreinområde sør for alpinanlegget.

Vil ha færre innsigelser

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte nylig et brev til departementene, fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene. - Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning. Innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, sier han.

Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Skeime Nedre 2 - gnr. 25 bnr. 20

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfester reguleringsplanen for Skeime Nedre 2 – gnr. 25 bnr. 20. Det gjelder et sentrumsnært boligområde, og det er bare et mindre landbruksområde som berøres. Innsigelsen fra fylkesmannens landbruks¬avdeling tas dermed ikke til følge.

Hvem fortjener årets bymiljøpris?

Gode byer inviterer befolkningen til aktivitet, legger til rette for levende bymiljø og bidrar til å kutte klimagassutslippene. Snart skal Statens bymiljøpris deles ut på ny. Tema: Bymiljø og helse. Hvilken by som fortjener prisen, spør kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20

miljøkommune.no logo Framtidens byerStedsutviklingGroruddalssatsingenLivskraftige kommuner

Retningslinjer

Klima- og energiplanlegging

Vindkraftanlegg

T-4/96 Ressursutnytting i kystsonen

Alle ...

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20