By og tettsted

Roma ble ikke bygget på én dag. Byer og tettsteder vokser fram gjennom århundrer og endrer seg gradvis fra dag til dag. Slik er det også i Norge. Det er viktig at denne utviklingen skjer til det beste for innbyggere, næringsliv og naturen. Byene og tettstedene må være attraktive og miljøvennlige. Da står de også sterkt med hensyn til å tiltrekke seg ny næringsaktivitet og skape økonomisk vekst.

By og tettsteder

Det er i gang pilotprosjekter i 12 byer på de fire temaene miljøsoner, sentrumsutvikling, byomforming og miljøvennlig transport i næringslivet. Noen byer arbeider spesielt etter prinsippene for universell utforming med fokus på økt tilgjengelighet innenfor avgrensede soner i sentrum nær knutepunkt. Planavdelingen koordinerer statens innsats for å bedre miljøet i Groruddalen i Oslo, som er blant pilotområdene.

Bjørvika Oslo

Plansatsingen mot store byer

Fram mot 2030 kan de største byområdene i Norge få en vekst i folketallet på opp mot 30 prosent. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Framtidens byer - logo

Framtidens byer

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Framtidensbyer.no skal vise de beste eksemplene på hvordan byer kan kutte sine utslipp, og gi lett tilgang til kunnskap som trengs for å gjøre det.

stedsutvikling

Stedsutvikling

Portalen www.stedsutvikling.no er utviklet av Miljøverndepartementet i samarbeid med deltakerne i Forum for stedsutvikling og fylkeskommunene. Forum for stedsutvikling er et nasjonalt, faglig samarbeidsorgan for statlige institusjoner som arbeider med by- og stedsutvikling.

Haugenstua

Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen.

ingressbilde som viser bannerbilde for Statens bymiljøpris

Statens bymiljøpris

Bymiljøprisen gis til en kommune som samarbeider godt med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner og tar en ledende rolle i arbeidet for byutvikling og forbedring av bymiljøet.

ingressbilde som viser foss

Landskapskonvensjonen

Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene.

ingressbilde som viser jernbanespor

Konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for konsekvensutredningsregelverket for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for kapittel 14 om tiltak og planer etter annet lovverk.

ingressbilde som viser versjon av da vincis vitruvian man

Universell utforming i planlegging

Regjeringen Stoltenberg II sin handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming skal bedre tilgjengeligheten for alle. Handlingsplanen har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom handlingsplanen samles og styrkes innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder.

ingressbilde som viser badende barn som hopper i vannet

Barn og unges interesser i planleggingen

Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan gjøre.


Kontaktinformasjon

Byutviklingsseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Framtidens byerGrorudsalssatsingenStedsutvikling

Kontaktinformasjon

Byutviklingsseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo