Forskrift om konsekvensutredninger

Ny forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven ble fastsatt ved kongelig resolusjon 26. juni 2009. Forskriften er revidert med utgangspunkt i ny plandel til plan- og bygningsloven og i lys av erfaringer med tidligere forskrift.

Ny forskrift trer i kraft 1. juli 2009 samtidig med ikrafttreden av ny plandel av plan- og bygningsloven.

Om overgangsbestemmelsene for planer etter plan- og bygningsloven
I henhold til første ledd i forskriften § 21 (overgangsbestemmelser) vil ny forskrift ikke komme til anvendelse på planer som ikke var omfattet av tidligere forskrift om konsekvensutredninger og der planarbeidet var startet opp etter § 27-1 nr 1. annet ledd og § 20-5 første ledd i tidligere lov. 

For planer som kommer inn under denne overgangsbestemmelsen gjelder like fullt overgangsbestemmelsene i § 34 i ny plandel av plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet krav til planbeskrivelse ved utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn, jf. pbl § 4-2 første ledd. Departementet forutsetter at det i planbeskrivelsen for områdereguleringer som avviker vesentlig fra overordnet plan gis en beskrivelse av planforslagets virkninger for miljø og samfunn i tråd med kravene i ny forskrift, jf. § 9 og vedlegg III.

Forskrift om konsekvensutredninger (Lovdata)

Veiledningsnotat–endringer i forskrift om konsekvensutredninger (16. oktober 2009)

Kontaktinformasjon

Miljø- og samfunnsseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8112 Dep
0032 Oslo

Sist oppdatert: 24.01.2014

Tema

Kontaktinformasjon

Miljø- og samfunnsseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8112 Dep
0032 Oslo