Veiledning om plan- og bygningsloven og forskrifter

Plandelen

Bestilling av publikasjoner:
De fleste nye publikasjoner er nettbaserte. For bestilling av trykte publikasjoner ta kontakt med lageret på Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) telefon: 22 24 20 00 eller e-post: 

forside veileder

T-1476 Planlegging etter plan- og bygningsloven

"Planlegging etter plan- og bygningsloven" gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer. Vi håper at veilederen bidrar til forståelse for nødvendigheten av planlegging og at den er til nytte for folkevalgte, planleggere, konsulenter og andre som ønsker en rask innføring i planlegging etter den nye loven.

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven

Ny plandel av plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Veilederen er en gjennomgang av de nye bestemmelsene og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse. Hva sier loven, hvilke forpliktelser, rammer og muligheter gir bestemmelsene. Denne veilederen vil etter hvert bli supplert med veiledere og planeksempler på utvalgte tema.

ingressbilde som viser spørsmålstegn

Spørsmål og svar til plan- og bygningsloven (plandelen)

Det kommer inn mange spørsmål om bruken av plan- og bygningsloven (plandelen). På denne siden er spørsmål og svar sortert etter kapittel og paragraf og det er direkte link til utdypende informasjon i lovkommentaren for dem som vil vite mer.

ingress regional planstrategi

T-1495 Regional planstrategi

Veilederen om regional planstrategi inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven 2008. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan regional planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 7-1 og § 7-2 i plan- og bygningsloven.

ingress kommunal planstrategi

T-1494 Kommunal planstrategi

Veilederen om kommunal planstrategi inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven av 2008. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 10-1 i plan- og bygningsloven.

ingress veileder kommuneplanprosessen

T-1492 Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen - handlingsdelen

Veilederen om "kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen" inngår i den samlede veiledningen til plan- og bygningsloven av 2008.

Veilederforside kommuneplanens arealdel

T-1491 Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanes arealdel er et praktisk hjelpemiddel for kommunens behandling og framstilling av arealdelen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger som kan oppstå, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger.

Forside veileder konsekvensutredninger

T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

Veilederen gir råd om hvordan forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) skal forstås i praksis for kommuneplanens arealdel. Veilederen er ikke uttømmende om juridiske problemstillinger og om innhold og utarbeiding av kommuneplanens arealdel.

ingress reguleringsplan

T-1490 Reguleringsplan

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Hovedvekten er på de krav som gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser.

Veileder medvirkning forside

H-2302 B Medvirkning i planlegging

Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og dialog i planprosesser. En veileder er utviklet for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven.

gravemaskin

H-2300 Grad av utnytting

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen. Veilederen erstatter veileder T-1459 Grad av utnytting (2007).

Veiledningsnotat: Endringer i forskrift om konsekvensutredninger

I dette veiledningsnotatet redegjøres det for endringene i forhold til tidligere forskrift. Det legges særlig vekt på endringer av betydning for planleggingen etter pbl. I denne sammenheng er det også tatt med noen kommentarer og presiseringer av betydning for forståelsen av forskriften som helhet.

Kontaktinformasjon

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20

Sist oppdatert: 23.06.2014

Andre relaterte dokumenter

Kontaktinformasjon

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Kongens gate 20