Vindkraft og miljø

Solheim godkjenner vindkraftplan i Sør-Trøndelag

Planen avgrenser framtidig vindkraftutbygging i regionen til to områder på Fosen og i Snillfjord, og vil kunne gi et viktig bidrag til å nå Regjeringens mål om økt forfnybar energiproduksjon samtidig som viktige miljøhensyn ivaretas.

Temaveileder: Energitiltak og plan- og bygningsloven

Miljøverndepartementet har nylig lagt ut en veileder om energitiltak. Her omtales også vindkraftanlegg.  

 

Vindkraftanlegget på Smøla ikke i strid med Bern-konvensjonen

Landene tilknyttet Bern-konvensjonen besluttet under møte i Bern 23.-26. november at det ikke skulle åpnes sak mot Norge pga. vindkraftanlegget på Smøla. Landene vedtok samtidig anbefalinger om vindkraft rettet mot Norge. 


Vindkraftanlegg på Smøla. Foto: Miljøverndepartementet 

 

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Lista vindkraftanlegg

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Lista vindkraftanlegg i Farsund kommune. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune tas ikke til følge.

Les brevet fra Miljøverndepartementet

 

Departementet avviser de framsatte klagene på kommunestyret i Hå sitt vedtak av reguleringsplanen for Høg-Jæren vindkraftanlegg

Brevet fra Miljøverndepartementet

 

Første fylkesdelplan for vindkraft i Norge godkjent

Miljøverndepartementet har godkjent fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland – ytre del. Fylkesdelplanen er den første i sitt slag i Norge og legger til rette for en betydelig utbygging av vindkraft i fylket. Den gir et viktig regionalt bidrag til å nå Regjeringens målsetting om utbygging av ny fornybar energi. 

Pressemelding med godkjenningsbrev

 

Avgjørelse i innsigelsessak om Nygårdsfjellet vindkraftverk trinn II

Miljøverndepartementet har stadfestet Narvik kommunes vedtak om reguleringsplan for Nygårdsfjellet vindkraftverk trinn II.  Departementet har i avgjørelsen lagt vekt på at det er et nasjonalt mål å øke utbyggingen av miljøvennlig vindkraft, herunder 3 TWh vindkraft innen 2010 og samlet 30 TWh økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering innen 2016. Departementet imøtekommer således ikke Riksantikvarens innsigelse i saken. Departementet gjør en endring i planen ved at det gis en reguleringsbestemmelse om krav til bebyggelsesplan der turbinpunkter og internveier fastsettes med rettslig bindende virkning.

Brevet fra Miljøverndepartementet 

 

Nasjonale retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet 18. juni 2007

Retningslinjene er et ledd i regjeringens arbeid for økt satsing på utbygging av miljøvennlig vindkraft. Formålet med retningslinjene er å bidra til at utbygging av vindkraft skjer etter helhetlige og langsiktige vurderinger, slik at konfliktene i forhold andre viktige hensyn er akseptable. Samtidig skal retningslinjene bidra til at plan- og konsesjonsprosessene blir mer effektive og forutsigbare for utbyggere og samfunnet for øvrig.

Fylkeskommunene anbefales i retningslinjene å utarbeide regionale planer for å fremme utbygging av vindkraftanlegg med akseptabelt konfliktnivå. Som en oppfølging av denne anbefalingen er en veileder for arbeidet med regionale planer utarbeidet og sendt på høring. 

 

Illustrasjonsbilde vindkraft

 

Tidligere nyheter fra MD om vindkraft

Kontaktinformasjon

Miljø- og samfunnsseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8112 Dep
0032 Oslo

Sist oppdatert: 24.01.2014

Andre relaterte dokumenter

Kontaktinformasjon

Miljø- og samfunnsseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8112 Dep
0032 Oslo