Politiske partier

De administrative oppgavene i tilknytning til partiloven ( Lov om visse forhold vedrørende politiske partier) er lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkesmennene. Departementet utbetaler partistøtte til partiorganisasjoner på sentralt nivå, jf partiloven § 11.

Partilovnemnda er tillagt all myndighetsutøvelse i enkeltsaker etter partiloven. Nemnda har blant annet myndighet til å kontrollere at partienes og partileddenes innberetninger til det offentlige er korrekte og kan sansksjonere brudd på partilovens bestemmelser, jf kapittel 5 i loven.

Statistisk sentralbyrå (SSB) skal innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon om partienes finansielle forhold, jf kapittel 4 i loven.

Fylkesmennene behandler søknader om tilskuddet over post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner. I tillegg er fylkesmennene tillagt oppgaven med å føre register over alle partier og partilag/-ledd (inkludert fylkesungdomsorganisasjoner) på lokalt og regionalt nivå som søker om og mottar tilskudd etter §§ 12 og 13 i loven.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (FMSF) administrerer det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet (Partiloggen) for partiledd på regionalt og kommunalt nivå, fylkesmenn og Partilovnemnda. FMSF koordinerer utbetalingen av statlig partitilskudd på vegne av alle fylkesmenn.


Statsbudsjettet 2014. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2014 i tilknytning til partiloven.

Søknad om partistøtte for valgperioden 2014-2017

Det nærmer seg nytt år med ny valgperiode og nye søknader om statlig partistøtte fra hovedorganisasjoner og sentrale ungdomsorganisasjoner. For at tilskuddet skal kunne være på konto tidlig i januar 2014, må FAD ha mottatt søknad senest innen 15. desember 2013.

Lov om endringar i partiloven – ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Stortinget har 10. januar 2013 vedtatt lov om endringar i partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). Lovendringene skal legge til rette for mer åpenhet og kontroll med finansieringen av politiske partier for å imøtekomme Europarådet v/GRECOs rekommandasjoner til Norge.

Nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem for partilagene

Brev til alle registrerte politiske partiers hovedorganisasjoner om at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (FMSF) og Statistisk sentralbyrå (SSB) har utviklet et elektronisk søknads- og rapporteringssystem for alle registrerte politiske partier og tilhørende partilag.

Kommunal støtte til kommunestyregruppene: Utdypende tolkningsuttalelse

Utdypende tolkningsuttalelse fra Partilovnemnda om tolkning av partilovens § 10 annet ledd, kommunal støtte til kommunestyregruppene.

Tolkning av partiloven - Støtte til folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner

Brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til alle kommuner og fylkeskommuner om tolkning av partilovens § 10 annet ledd som legges til grunn ved etablering eller videreføring av støtteordninger til folkevalgte organer.

Tolkning av partiloven – Kommunal støtte

Uttalelse fra Partilovnemnda om tolkning av partilovens § 10 annet ledd i forbindelse med Eigersund kommunes reglement for partistøtte.


Nyheter om politiske partier

Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften)

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) § 9, § 22 a første ledd, § 27 og § 28 første ledd.

Forskriften i fulltekst

Veileder til partilovforskriften

Versjon 1.0

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Statsbudsjettet 2014. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2014 i tilknytning til partiloven.

Flere nyheter om politiske partier

Kontaktinformasjon

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 46 05

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Politiske partier

Kontaktinformasjon

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 46 05

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59