Samepolitikk

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner - rapportering på internasjonale konvensjoner Lover og regler  |  Lenker 

 


SamepolitikkFoto: Kenneth Hætta

Grunnlaget for samepolitikken

Forpliktelsene overfor den samiske befolkningen følger av både nasjonale lover og internasjonale konvensjoner.

SamepolitikkFoto: Kenneth Hætta

Ansvarsfordeling og samordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvar for å sikre at regjeringens samepolitikk som helhet blir ivaretatt.

SamepolitikkFoto: Kenneth Hætta

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som angår dem. Regjeringen og Sametinget har inngått avtale om prosedyrer for hvordan slike konsultasjoner skal foregå. Urfolks rett til å bli konsultert i saker som har direkte betydning for dem er nedfelt i artikkel 6 i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Handlingsplan for samiske språk

Handlingsplanen for samiske språk skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.


Nyheter om samepolitikk:

Ny statssekretær

I dag ble Anne Karin Olli (H) utnevnt til statssekretær med et spesielt ansvar for saker som omhandler samer eller nasjonale minoriteter, for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tre vinnere av Gollegiella-prisen

Samisklærer og forsker Mikael Svonni, forfatter Kerttu Vuolab og lærer i østsamisk Seija Sivertsen får årets språkpris Gollegiella.

Samiske veivisere 10 år

Flere nyheter

Kontaktinformasjon

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Samepolitikk

Kontaktinformasjon

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59