Samepolitikk

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til et godt samarbeid på tvers av grensene. Videre vil regjeringen utvikle samisk næringsliv – også reiseliv – knyttet til samisk kultur og tradisjonelle samiske næringer. Regjeringen vil bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget, Stortinget og regjeringen.

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner - rapportering på internasjonale konvensjoner Lover og regler  |  Lenker 

 


SamepolitikkFoto: Kenneth Hætta

Grunnlaget for samepolitikken

Forpliktelsene overfor den samiske befolkningen følger av både nasjonale lover og internasjonale konvensjoner.

SamepolitikkFoto: Kenneth Hætta

Ansvarsfordeling og samordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvar for å sikre at regjeringens samepolitikk som helhet blir ivaretatt.

SamepolitikkFoto: Kenneth Hætta

Konsultasjonsplikt i samiske saker

Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som angår dem. Regjeringen og Sametinget har inngått avtale om prosedyrer for hvordan slike konsultasjoner skal foregå. Urfolks rett til å bli konsultert i saker som har direkte betydning for dem er nedfelt i artikkel 6 i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Oppfølging av utredningen fra Samerettsutvalget

Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget la frem sin utredning i desember 2007 (NOU 2007: 13 og NOU 2007: 14), og oppfølgingsarbeidet i departementene er i gang.

Handlingsplan for samiske språk

Handlingsplanen for samiske språk skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.


Nyheter om samepolitikk:

Verdenskonferansen for urfolk vedtar et ambisiøst sluttdokument

Verdenskonferansen for urfolk, som ble holdt i New York 22. og 23. september vedtok enstemmig et ambisiøst sluttdokument, hvor statene forplikter seg til å fremme urfolks rettigheter. Dette har vært en krevende prosess, både når det gjelder å få støtte til å avholde konferansen, og å få fremforhandlet et sluttdokument med forpliktelser, som alle medlemsstater kunne godta.

Utvalg skal styrke samisk språk

– Vi må styrke de samiske språkene og sikre gode tjenester for den samiske befolkningen, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag nedsatte han et offentlig utvalg som skal gå gjennom gjeldende ordninger, tiltak og regelverk for de samiske språkene i Norge.

Nye samiske veivisere

Statssekretær Anders Bals presenterte nye samiske veivisere under Riddu Riđđu-festivalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms, fredag 11. juli. Veiviserordningen er etablert for at samisk ungdom selv skal formidle kunnskap om sin hverdag direkte til andre ungdommer.

Flere nyheter

Kontaktinformasjon

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Samepolitikk

Kontaktinformasjon

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59