Samiske språk

Samisk skal være et levende språk. Aktiv og utvidet bruk av samisk språk er et viktig element i den videre utvikling av samisk kultur.

Samisk og norsk er ifølge kap. 3 i sameloven likeverdige språk. Innenfor forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk.

Det er viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng, og at offentlig informasjon tilrettelegges også for den samiske befolkningen. De samiske sidene på regjeringens nettsider er den fremste kanal for samiskspråklig informasjon fra regjeringen og departementene.

 

Handlingsplan for samiske språk

Handlingsplanen for samiske språk skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for samiske språk i Norge. Det er særlig viktig med en innsats for å sikre lulesamisk og sørsamisk som levende språk også for fremtidige generasjoner.

Fakta om samiske språk

Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med samiske språk, og samiske språk er mer synlig enn noen gang. Inntrykket er likevel at daglig bruk av de samiske språk er i tilbakegang.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvar for samiske språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hovedansvaret for forvaltningen av språkreglene i sameloven og samordningen av regjeringens arbeid med Den europeiske pakten for regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten), og har en egen tilskuddspost til tiltak for samiske språk.

Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk språk

Samelovens språkregler ble iverksatt i 1992. Sameloven sier at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de er likestilte i forvaltningsområdet for samisk språk. Enkelte bestemmelser retter seg særlig mot kommunene, mens andre gjelder også statlige og regionale myndigheter. Bestemmelsene i samelovens språkregler er minimumskrav. Alle offentlige organ oppfordres til å ta hensyn til brukere av samiske språk utover lovens regler.

Hvilke rettigheter har du?

Retten til å kunne bruke samiske språk i møte med det offentlige og rett til opplæring i og på samisk er blant de viktigste rettighetene for samene som folk. Det å kunne bruke sitt mors-mål i møte med det offentlige er blant annet knyttet til den enkeltes rettsikkerhet. Dersom du mener at dine rettigheter ikke imøtekommes, kan du klage.

SamepolitikkFoto: Kenneth Hætta

Samiske språk i offentlig forvaltning

Kunnskap om samisk kultur og språk er sentralt for å sikre samiske brukere et godt møte med offentlig forvaltning. Samelovens språkregler gir samiske språkbrukere - i bestemte sammenhenger og områder - rett til å bruke samisk i sitt møte med det offentlige.

SamepolitikkFoto: Harry Johansen

Samisk språk og IT – språkteknologi

All utvikling innen IKT i offentlig sektor skal bygge på prinsippet om universell utforming. Når det gjelder samisk handler dette om at samisk tegnsett kan brukes, at samiske navn kan skrives korrekt i offentlige registre, at det utvikles programvare som støtter samisk språk, og at offentlig informasjon er tilgjengelig på samisk.

Internasjonale konvensjoner som gjelder språk

Flere internasjonale konvensjoner om minoriteter og urfolk har bestemmelser om vern av språk, som ILO-konvensjon nr. 169, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og den europeiske pakten om region- eller minoritetsspråk.

Kontaktinformasjon

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Samiske språk

Kontaktinformasjon

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 71 75

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59