Statlig kommunikasjonspolitikk

Kommunikasjonspolitikken inneholder de sentrale mål og prinsipper for statens kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og annen offentlig virksomhet.

Målene for den statlige kommunikasjonspolitikken er at innbyggerne skal:

  • få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter
  • ha tilgang til informasjon om statens virksomhet
  • inviteres til å delta i utformingen av politikk, ordninger og tjenester

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede ansvaret for politikken. De enkelte statlige virksomhetene har ansvaret for å  iverksette politikken. Fagdepartementene har ansvar for å følge opp virksomhetene innenfor sin sektor. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å informere om, og gi råd og veiled­ning om politikken.

Statens kommunikasjonspolitikk

Kommunikasjonspolitikken inneholder de sentrale mål og prinsipper for statens kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og annen offentlig virksomhet. Dokumentet er ikke ment å være en håndbok i arbeidet med kommunikasjon, men et utgangspunkt og rammeverk for utarbeidelse av lokale planer og strategier for informasjon og kommunikasjon.


Nyheter om statlig kommunikasjonspolitikk

Nå skal også kommunene skrive klart og forståelig

En av tre nordmenn har problemer med å forstå språket i offentlige dokumenter, brev og skjema. Halvparten av disse kontakter det offentlige for å få hjelp. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bevilger 950 000 kroner til et pilotprosjekt for å fremme klart språk i kommunene.

Klarspråkprisen 2013 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vinner av klarspråkprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Dette er første gang et departement vinner klarspråkprisen. Statens innkrevingssentral (SI) fikk prisen for årets brev. Juryen mener SI gjør en viktig jobb for å fjerne angsten for fogd og fut.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner delte ut Klarspråkprisen 2013 til statssekretær Maria Hoff Aanes og fagdirektør Ragnhild Samuelsberg.

Klarspråkprisen 2013 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vinner av klarspråkprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Dette er første gang et departement vinner klarspråkprisen.

Sanner deler ut klarspråkprisen 4. mars

- Når en av tre nordmenn har problemer med å forstå informasjon fra det offentlige, viser det at vi har en jobb å gjøre. Dårlig språk er en tidstyv for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Klarspråkseminar med utdeling av Statens klarspråkspris 2013

Har du tenkt over at du som skriver på jobben, også er forfatter? 4. mars inviterer Difi og Språkrådet til ettermiddagsseminar der vi løfter blikket over og forbi prosjektplaner, språkprofiler og gjenstridige tekniske systemer og snakke om skribentrollen og gleden ved å skrive. Til seminaret kommer også statsråd Jan Tore Sanner for å dele ut Klarspråksprisen for 2013.

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet "Klart språk i staten"

Rapporten presenterer en evaluering av prosjektet "Klart språk i staten" som ble startet opp i 2008. Formålet med evalueringen har vært å måle i hvor stor grad tiltakene i prosjektet har ført til varige endringer i språkkulturen i de virksomhetene som har deltatt. I tillegg er det satt søkelys på de effektene som disse endringene eventuelt har hatt på den skriftlige kommunikasjonen mellom forvaltningen og brukerne.

Har språket i staten blitt klarere?

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inviterer til frokostseminar førstkommende fredag der sluttevalueringen av "Klart språk i staten" legges fram. Seminaret overføres på nett-TV på regjeringen.no.

Nett-TV: Klart språk i staten

Har prosjektet "Klart språk i staten" bidratt til å endre holdninger til språket i staten? Har språket blitt klarere og mer forståelig? Hvilken effekt har arbeidet med klarspråk hatt i de statlige virksomhetene? Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet inviterer til frokostseminar der sluttevalueringen av "Klart språk i staten" legges fram.

Kontaktinformasjon

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Statlig kommunikasjonspolitikk

Kontaktinformasjon

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59