Valgportalen: valg.no

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september. Enkelte kommuner holder også valg søndag 13. september.

Her finner du informasjon om:

  • Stemmerett og manntall
  • Legitimasjon
  • Valgkort
  • Hvor du kan stemme
  • Slik stemmer du på valgdagen
  • Slik forhåndsstemmer du
  • Slik kan du endre på stemmeseddelen
  • Tilgjengelighet til valg
  • Valgoppgjør - hvem blir valgt?

Les mer


Nytt om valg

Valglogo

Flytter valgarbeidet til Tønsberg

Regjeringen har besluttet at arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge skal flyttes ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et statlig valgdirektorat. Valgdirektoratet skal lokaliseres i Tønsberg.

Illustrasjon menneske foran pc

Ikke flere forsøk med stemmegivning over Internett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at forsøk med stemmegivning over Internett ikke skal videreføres. Det har vært gjennomført slike forsøk ved valgene i 2011 og 2013.

2013-valget er evaluert - forslag til endringer i valgloven på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at ansvaret for produksjon og utsendelse av valgkort overføres til departementet. Dette er blant forslagene som sendes ut på høring i løpet av juni. En utredning om personvalgsordningen ved stortingsvalg legges også ut på www.valg.no i dag.

Illustrasjon menneske foran pc

Rapport: Internettvalg - Hva gjør og mener velgerne?

Institutt for samfunnsforskning har i samarbeid med Uni Rokkansenteret undersøkt folks holdninger og tillit til internettvalg og valggjennomføring.

Rapport: Personvalg ved stortingsvalg

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen? Hvilke konsekvenser vil en slik personvalgreform kunne ha for velgere, kandidater og politiske partier? Institutt for samfunnsforskning (ISF) og og Uni Rokkansenteret har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet endring av personvalgordningen ved stortingsvalg.

Flere...