Medieeierskapsutredningen

Ekspertgruppe for gjennomgang av medieeierskapsloven

Ekspertgruppens leder advokat Mona Søyland overleverte ekspertgruppens rapport til kulturminister Anniken Huitfeldt 24. april 2012:

 

 

 

Innspill
Ekspertgruppen inviterte til skriftlige innspill fra myndigheter, bransjeaktører, forskere og andre som har interesse for regulering av eierskap i medier. Du kan lese de mottatte innspillene under lenken "Innspill" på høyre side.

Bakgrunn
16. mai 2011 nedsatte Regjeringen en ekspertgruppe som skal gjennomgå reglene for eierskap i medier.

- Med de store endringene vi har sett på mediefeltet, særlig innen teknologi og eierstruktur, er tiden moden for en full gjennomgang av medieeierskapsreglene, for å se om det er behov for å tilpasse dem etter medielandskapet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Lovens formål - å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud - ligger fast. Ulike mediesektorer glir imidlertid over i hverandre, mens dagens medieeierskapslov er innrettet slik at bransjen deles i sektorer. Ekspertgruppen skal vurdere om loven bør omfatte vertikal integrasjon og grenser for eierskap i elektroniske medier, og blant annet se på reguleringsmodellen, markedsinndelingen og eierskapsgrensene på nasjonalt og regionalt nivå. Gruppen vil underveis i arbeidet konsultere berørte myndigheter og aktører i bransjen. Rapporten vil også bli gjenstand for ordinær høring.

Medieeierskapsloven ble innført i 1997. Loven er basert på en sektordeling av mediebransjen i henholdsvis dagspresse, radio og fjernsyn. Loven fastsetter veiledende grenser for kontroll innenfor hvert av disse markedene. Loven har også grenser for samtidig eierskap innenfor flere markeder. Medietilsynet forvalter i dag loven. Loven gir tilsynet adgang til å gripe inn mot overtakelse av hele eller deler av et medieforetak.

Elektroniske medier er i dag formelt omfattet av lovens virkeområde, men det er ikke fastsatt grenser for eierskap i slike medier. Medietilsynet har heller ikke hjemmel til å gripe inn. I praksis betyr det at nettjenester ikke blir tatt med når tilsynet skal beregne en aktørs eierposisjon på mediemarkedet.

Advokat i SIMONSEN, Mona Søyland, leder ekspertgruppen. Se lenker i høyre kolonne for en presentasjon av medlemmene i ekspertgruppen, ekspertgruppens mandat og oppdatert informasjon om ekspertgruppens arbeid.

Sist oppdatert: 24.04.2012