Høringer

Å ha en sak ute på høring vil si at departementet ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement) har å si til et forslag som man arbeider med.

Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring

Høring - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

I henhold til Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet (digitalradiomeldingen) skal regjeringen i løpet av 2015 avgjøre om det riksdekkende FM-nettet skal slukkes i 2017 eller i 2019.

Høringsfrist: 15. januar 2015

Høring - Endringer i lotteriregelverket

Høringsfrist: 5. januar 2015

Høring - Vedlikehold av krigsgraver

Forslag til forskrift og tilskuddsordning for vedlikehold av krigsgraver i Norge.

Høringsfrist: 15. november 2014

Høring - registrering av innsamlinger

Kulturdepartementet legger med dette frem forslag om å oppheve lov om registrering av innsamlinger og endre lov om register for frivillig virksomhet.

Høringsfrist: 21. november 2014

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling i departementet.

Høring - Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Forslagene som tas opp i høringsnotatet, representerer en viktig endring i forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Høringsfrist: 1. november 2014

Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Åpen framtid – en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen” på høring. Rapporten er utarbeidet av Ideas2Evidence.

Høringsfrist: 19. november 2014

Høring av forslag til endringer i forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 01.01.2007, nr. 01 om utførsel og innførsel av kulturgjenstander, hjemlet i kulturminnelovens § 23 og § 23f.

Høringsfrist: 20. oktober 2014

Høring - endringer i åndsverkloven - avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU)

Høringsnotatet inneholder forslag om generell avtalelisens, endringer i tvisteløsningsbestemmelsene, gjennomføring av hitteverkdirektivet (2012/28/EU) og oppheving av reglene om Det sakkyndige råd.

Høringsfrist: 12. september 2014

Høring - NRK-plakaten

Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring.

Høringsfrist: 3. september 2014

Ferdigbehandlede saker

Høring tilbakekalt 13. nov 2013 - forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk

Kulturdepartementet tilbakekaller høring av forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk av 10. oktober 2013, jf Prp. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), der det foreslås at det ikke skal opprettes en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk.

Høringsfrist: 21. november 2013

Høring - endringer i åndsverkloven – Gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU om endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter

Regjeringen ønsker å styrke musikernes rettigheter og forlenge vernetiden for musikk til 70 år. Regjeringen la 21. mars 2014 frem forslag om å endre åndsverkloven, slik at vernetiden tilpasses EUs vernetidsdirektiv. Lovforslaget vil blant annet sikre at utøvende kunstnere vil få inntekter fra sin tidlige produksjon i hele sin levetid.

Høringsfrist: 14. november 2013

Høring – forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket. Høringsfristen er 4. april i samråd med frivillig sektor.

Høringsfrist: 4. april 2013

Høring - Statsbudsjettet 2014 – Den norske kirke – strukturendringer og budsjettreformer

Formålet med høringsforslaget er å gi økte budsjettfullmakter til Kirkerådet og bispedømmerådene. Økte budsjettfullmakter til Kirkerådet i 2014 vil særlig gjelde forvaltningen av statens tilskudd til kirkelige formål.

Høringsfrist: 19. april 2013

Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)

Utgangspunktet for departementets forslag er gjeldende ordning for samarbeid ved omsetning av bøker i Norge. I tillegg hører vi flere alternativer til en eventuell regulering av avansefordelingen mellom forlag og bokhandel. Vi ønsker synspunkter på flere konkrete spørsmål rundt regulering av omsetning av bøker i Norge og ber høringsinstansene knytte sine svar til de konkrete høringsspørsmålene.

Høringsfrist: 15. mars 2013

Høring - Forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om valg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om kirkelige valg. Forslagene er en oppfølgingen av kirkeforliket.

Høringsfrist: 31. desember 2012

Høring - Forslag til endringer i gravferdsforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring et notat med forslag til endringer i gravferdsforskriften, med høringsfrist 1. november 2012.

Høringsfrist: 1. november 2012

Høring - forslag til endring i forskrift om grasrotandel

Formålet med forskriftsendringen er å forebygge og sanksjonere misbruk av grasrotandelen og å sikre at grasrotmidlene går til reelle frivillige organisasjoner.

Høringsfrist: 14. desember 2012

Høring – forslag til midlertidig endring i pengespilloven

Gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Regjeringen ønsker å gi en gave i anledning 150-årsjubileet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) i 2011, og at denne gaven skal komme fra en lottotrekning i regi av Norsk Tipping AS (NT). Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en lovendring nødvendig.

Høringsfrist: 6. oktober 2011

Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker

Dei nye reglane regulerer først og fremst arbeids- og ansvarsdelinga mellom departementet og Språkrådet i slike spørsmål. Det er derfor foreslått å innarbeida dei aktuelle reglane i gjeldande vedtekter for Språkrådet.

Høringsfrist: 1. oktober 2012

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten

Telefon: 22 24 70 83

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten

Telefon: 22 24 70 83