Høringer

Å ha en sak ute på høring vil si at departementet ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement) har å si til et forslag som man arbeider med.

Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring

Høring - Endringer i lotteriregelverket

Høringsfrist: 5. januar 2015

Høring - Vedlikehold av krigsgraver

Forslag til forskrift og tilskuddsordning for vedlikehold av krigsgraver i Norge.

Høringsfrist: 15. november 2014

Høring - Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Forslagene som tas opp i høringsnotatet, representerer en viktig endring i forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Høringsfrist: 1. november 2014

Høring - registrering av innsamlinger

Kulturdepartementet legger med dette frem forslag om å oppheve lov om registrering av innsamlinger og endre lov om register for frivillig virksomhet.

Høringsfrist: 21. november 2014

Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Åpen framtid – en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen” på høring. Rapporten er utarbeidet av Ideas2Evidence.

Høringsfrist: 19. november 2014

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling i departementet.

Høring - endringer i åndsverkloven - avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU)

Høringsnotatet inneholder forslag om generell avtalelisens, endringer i tvisteløsningsbestemmelsene, gjennomføring av hitteverkdirektivet (2012/28/EU) og oppheving av reglene om Det sakkyndige råd.

Høringsfrist: 12. september 2014

Høring - NRK-plakaten

Kulturdepartementet sender med dette NRK-plakaten på høring.

Høringsfrist: 3. september 2014

Høring - forslag om poker-NM og private pokerlag

I regjeringsplattformen fremgår det at regjeringspartiene ”vil tillate mesterskapsturneringer for poker med klare beløpsgrenser gjennom unntak i lov”. Kulturdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer slik at det skal kunne gis tillatelse til avholdelse av poker-NM i Norge, at private pokerlag skal kunne avholdes uten tillatelse, samt beløps- og deltakergrenser for slike former for poker.

Høringsfrist: 27. august 2014

Høyring - framlegg til endringar i stadnamnlova

Departementet føreslår å endre lova slik at eigaren av eit gardsbruk får rett til å bestemme skrivemåten av bruksnamnet, også når det er identisk med eit nedervd gardsnamn. Departementet har i tillegg gått igjennom fleire føresegner i lova og føreslår språklege og innhaldsmessige endringar som skal gjere lova lettare å forstå og tydeleggjere kva det er ved stadnamna som har krav på vern. Framlegga til endring er så omfattande at det er aktuelt å føreslå ny lov.

Høringsfrist: 2. september 2014

Høring – Gjennomgang av Norsk kulturråd

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd” på høring. Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe nedsatt av departementet og ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey 2. juni 2014.

Høringsfrist: 15. august 2014

Ferdigbehandlede saker

Høring tilbakekalt 13. nov 2013 - forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk

Kulturdepartementet tilbakekaller høring av forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk av 10. oktober 2013, jf Prp. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), der det foreslås at det ikke skal opprettes en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk.

Høringsfrist: 21. november 2013

Høring - endringer i åndsverkloven – Gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU om endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter

Regjeringen ønsker å styrke musikernes rettigheter og forlenge vernetiden for musikk til 70 år. Regjeringen la 21. mars 2014 frem forslag om å endre åndsverkloven, slik at vernetiden tilpasses EUs vernetidsdirektiv. Lovforslaget vil blant annet sikre at utøvende kunstnere vil få inntekter fra sin tidlige produksjon i hele sin levetid.

Høringsfrist: 14. november 2013

Høring – forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket. Høringsfristen er 4. april i samråd med frivillig sektor.

Høringsfrist: 4. april 2013

Høring - Statsbudsjettet 2014 – Den norske kirke – strukturendringer og budsjettreformer

Formålet med høringsforslaget er å gi økte budsjettfullmakter til Kirkerådet og bispedømmerådene. Økte budsjettfullmakter til Kirkerådet i 2014 vil særlig gjelde forvaltningen av statens tilskudd til kirkelige formål.

Høringsfrist: 19. april 2013

Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)

Utgangspunktet for departementets forslag er gjeldende ordning for samarbeid ved omsetning av bøker i Norge. I tillegg hører vi flere alternativer til en eventuell regulering av avansefordelingen mellom forlag og bokhandel. Vi ønsker synspunkter på flere konkrete spørsmål rundt regulering av omsetning av bøker i Norge og ber høringsinstansene knytte sine svar til de konkrete høringsspørsmålene.

Høringsfrist: 15. mars 2013

Høring - Forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om valg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om kirkelige valg. Forslagene er en oppfølgingen av kirkeforliket.

Høringsfrist: 31. desember 2012

Høring - Forslag til endringer i gravferdsforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring et notat med forslag til endringer i gravferdsforskriften, med høringsfrist 1. november 2012.

Høringsfrist: 1. november 2012

Høring - forslag til endring i forskrift om grasrotandel

Formålet med forskriftsendringen er å forebygge og sanksjonere misbruk av grasrotandelen og å sikre at grasrotmidlene går til reelle frivillige organisasjoner.

Høringsfrist: 14. desember 2012

Høring – forslag til midlertidig endring i pengespilloven

Gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Regjeringen ønsker å gi en gave i anledning 150-årsjubileet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) i 2011, og at denne gaven skal komme fra en lottotrekning i regi av Norsk Tipping AS (NT). Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en lovendring nødvendig.

Høringsfrist: 6. oktober 2011

Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker

Dei nye reglane regulerer først og fremst arbeids- og ansvarsdelinga mellom departementet og Språkrådet i slike spørsmål. Det er derfor foreslått å innarbeida dei aktuelle reglane i gjeldande vedtekter for Språkrådet.

Høringsfrist: 1. oktober 2012

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten

Telefon: 22 24 70 83

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten

Telefon: 22 24 70 83