Høringer

Å ha en sak ute på høring vil si at departementet ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement) har å si til et forslag som man arbeider med.

Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring

Høring - forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

En oppheving av proffbokseloven innebærer at proffboksing blir regulert av knockoutloven og knockoutforskriften. All kampaktivitet der knockout er tillatt vil da bli regulert av én og samme lov. Dette vil sikre en likebehandling av knockoutaktiviteter.

Høringsfrist: 28. mai 2014

Høring om ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Dette er en høringssak som også berører frivillige organisasjoner. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har høringen. Høringsfristen er 1. juli 2014.

Høringsfrist: 1. juli 2014

Høring - opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelse hvor kulturinstitusjoner gis hjemmel til å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige.

Høringsfrist: 2. juni 2014

Høring - utkast til forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond

I tilknytning til arbeidet med kulturrådsloven har forskrifter mv. vært gjennomgått med henblikk på oppdatering. I tillegg til at loven i seg selv gir et nytt grunnlag for regelverket, innebærer de senere års endringer i Kulturrådets og Kulturfondets ansvarsområde at forskrift 29.01.1999 om tilskudd fra Norsk kulturfond ikke lenger er dekkende for dagens situasjon.

Høringsfrist: 5. mai 2014

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling i departementet.

Høring – Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet

Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet ved innarbeiding av post 75 Trosopplæring og post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke i en ny fellespost 75 Trosopplæring og andre kirkelige formål.

Høringsfrist: 1. april 2014

Høring - endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring et utkast til endringer i forskrift nr. 1168 av 7. september 2009 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner.

Høringsfrist: 1. april 2014

Høring - forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet har ved flere anledninger sendt på høring utkast til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Formålet med høringene har vært å omlegge dagens produksjonsstøtte for aviser til en ny- og medieuavhengig tilskuddsordning for nyhets- og aktualitetsmedier. Departementet har som mål at den nye ordningen skal få virkning for tilskuddsåret 2014.

Høringsfrist: 13. januar 2014

Høring - Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Departementet foreslår endringer som vil innføre en ny modell for fordeling av midler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I overgangsperioden vil fordelingskriteriene kun gjelde for organisasjoner som ikke har deltatt i ordningen tidligere. Fra og med utbetalinger i 2018 vil fordelingskriteriene gjelde for alle organisasjoner.

Høringsfrist: 22. november 2013

Høring - forslag om omlegging av dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting og innføring av en ny støtteordning for minoritetsmedier

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag om å legge om dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting slik at den blir plattformnøytral i sin innretning, samt et forslag om å innføre en ny støtteordning for minoritetsmedier.

Høringsfrist: 21. november 2013

Ferdigbehandlede saker

Høring tilbakekalt 13. nov 2013 - forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk

Kulturdepartementet tilbakekaller høring av forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk av 10. oktober 2013, jf Prp. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), der det foreslås at det ikke skal opprettes en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk.

Høringsfrist: 21. november 2013

Høring - endringer i åndsverkloven – Gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU om endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter

Regjeringen ønsker å styrke musikernes rettigheter og forlenge vernetiden for musikk til 70 år. Regjeringen la 21. mars 2014 frem forslag om å endre åndsverkloven, slik at vernetiden tilpasses EUs vernetidsdirektiv. Lovforslaget vil blant annet sikre at utøvende kunstnere vil få inntekter fra sin tidlige produksjon i hele sin levetid.

Høringsfrist: 14. november 2013

Høring – forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket. Høringsfristen er 4. april i samråd med frivillig sektor.

Høringsfrist: 4. april 2013

Høring - Statsbudsjettet 2014 – Den norske kirke – strukturendringer og budsjettreformer

Formålet med høringsforslaget er å gi økte budsjettfullmakter til Kirkerådet og bispedømmerådene. Økte budsjettfullmakter til Kirkerådet i 2014 vil særlig gjelde forvaltningen av statens tilskudd til kirkelige formål.

Høringsfrist: 19. april 2013

Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)

Utgangspunktet for departementets forslag er gjeldende ordning for samarbeid ved omsetning av bøker i Norge. I tillegg hører vi flere alternativer til en eventuell regulering av avansefordelingen mellom forlag og bokhandel. Vi ønsker synspunkter på flere konkrete spørsmål rundt regulering av omsetning av bøker i Norge og ber høringsinstansene knytte sine svar til de konkrete høringsspørsmålene.

Høringsfrist: 15. mars 2013

Høring - Forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om valg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om kirkelige valg. Forslagene er en oppfølgingen av kirkeforliket.

Høringsfrist: 31. desember 2012

Høring - Forslag til endringer i gravferdsforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring et notat med forslag til endringer i gravferdsforskriften, med høringsfrist 1. november 2012.

Høringsfrist: 1. november 2012

Høring - forslag til endring i forskrift om grasrotandel

Formålet med forskriftsendringen er å forebygge og sanksjonere misbruk av grasrotandelen og å sikre at grasrotmidlene går til reelle frivillige organisasjoner.

Høringsfrist: 14. desember 2012

Høring – forslag til midlertidig endring i pengespilloven

Gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Regjeringen ønsker å gi en gave i anledning 150-årsjubileet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) i 2011, og at denne gaven skal komme fra en lottotrekning i regi av Norsk Tipping AS (NT). Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en lovendring nødvendig.

Høringsfrist: 6. oktober 2011

Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssaker

Dei nye reglane regulerer først og fremst arbeids- og ansvarsdelinga mellom departementet og Språkrådet i slike spørsmål. Det er derfor foreslått å innarbeida dei aktuelle reglane i gjeldande vedtekter for Språkrådet.

Høringsfrist: 1. oktober 2012

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten

Telefon: 22 24 70 83

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten

Telefon: 22 24 70 83