Høring - endringer i åndsverkloven - tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett

Regjeringen foreslår endringer i åndsverkloven for å styrke rettighetshavere ved krenkelser av opphavsrettigheter på Internett: Prop. 65 L (2012-2013)

Tilråding fra Kulturdepartementet 8. februar 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Høringsfrist: 30.09.2011

Høringsstatus: Denne saken er ferdig behandlet.