Forskrifter (2000)

Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Det skal føres register over personer som i samsvar med kirkeloven § 3 er medlem av, eller anses å høre inn under Den norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 10 (Den norske kirkes medlemsregister).

Forskriften i fulltekst

Forskrift om oppstillingstillatelser for underholdningsautomater

Forskriften gjelder alle underholdningsautomater.

Forskriften i fulltekst

Forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 3 og lov av 21. desember 2000 nr. 119 om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. avsnitt II. Fremmet av Justis- og politidepartementet

Forskriften i fulltekst

Forskrift om konsesjonsområder for lokalradio

Fastsatt av Statens medieforvaltning (nå Medietilsynet) 10. oktober 2000.

Forskriften i fulltekst