NOU 1995: 3

Mangfold i media

5.1 Dagens norske aktører

Med norske aktører menes selskaper eller konsern som er norsk-kontrollert og som har eierinteresser i norske medier. I denne oversikten er kun de største tatt med.

A-pressen AS

A-pressen AS er et mediekonsern hvor utgivelse av lokalaviser utgjør hovedvirksomheten. Konsernet er morselskap for 30 avisselskaper, som utgir 32 aviser. I tillegg har morselskapet eierinteresser i fem andre aviser. Konsernet er også engasjert i trykkeridrift og annen forretningsvirksomhet som har naturlig tilknytning til avisutgivelse. I begrenset omfang er konsernet også engasjert i kringkasting gjennom Norsk Lokal-TV, sammen med Aller-gruppen. Konsernet er også indirekte engasjert i nærradio gjennom eierinteressene i Telemark Arbeiderblad og Demokraten. Ved inngangen til 1994 inngikk totalt 51 selskaper i konsernet. A-pressen hadde i 1993 en omsetning på 1,4 mrd. kroner, som i sin helhet var innen media. Pr 31.12.93 hadde selskapet 1.710 aksjonærer, hvor de største var LO med 40,8 prosent av aksjene og Arbeiderpartiet med 22 prosent.

Orkla AS

Orkla A/S er et av Norges største børsnoterte selskap med en driftsinntekt for konsernet på 17,9 mrd. kroner i 1993, hvorav 7 prosent innen media. Konsernet konsentrerer virksomheten innen tre hovedområder: Merkevarer til forbrukere, kjemi og finansielle investeringer. Konsernet definerer medieengasjementet som en merkevarevirksomhet. Orkla A/S er den dominerende norske konsentrasjonsaktør i gruppen multisektor-integrasjon. Gruppens strategiske medieengasjementer forvaltes gjennom det heleide datterselskapet Orkla Media A.S. I tillegg eier Orkla-konsernet enkelte aksjeposter i mediebedrifter direkte gjennom Orkla A.S. Pr. desember 1994 gjelder dette Adresseavisen, Dagbladet, Gyldendal Norsk Forlag, Carl Aller Etabl. og Schibsted AS. Disse eierandelene kategoriseres gjerne som finansielle plasseringer. Orkla Media A/S er Norges tredje største privateide medieselskap målt etter omsetning. De har virksomheter innen sektorene dagspresse, ukepresse og direkte markedsføring. Pr. august 1994 har Orkla Media eierinteresser i 20 aviser. Orkla Media har også eierinteresser i 7 polske aviser. Sammen med Egmont eier Orkla Media forlaget Hjemmet Mortensen, som er den største aktør innen ukepressen. Orkla Media har solgt en eierandel de tidligere hadde i TVNorge. Som en følge av Orklas eierinteresser i Haugesunds Avis, Varden og Fredrikstad Blad er Orkla indirekte involvert i eierskap i nærradio. Orklakonsernet eier 22,4 prosent av mobiltelefonselskapet NetCom GSM AS. Pr. 31.12.93 hadde selskapet 33.161 aksjonærer, hvor de største var UNI Storebrand med 11,9 prosent av aksjekapitalen og Chase Manhatten Bank med 8,4 prosent.

Schibsted AS

Schibsted AS gikk sommeren 1992 over fra å være et personlig eiet aksjeselskap til å bli et ordinært børsnotert selskap. Konsernet er heleier av Verdens Gang og Aftenpostens to utgaver. I tillegg har konsernet eierinteresser i 6 andre aviser: Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende, Asker & Bærum Budstikke og Harstad Tidende. Konsernet har også eierinteresser innen virksomheter i tilknytning til avisutgivelse, som blant annet distribusjonsselskap og fotobyrå. Schibstedkonsernet har en omfattende trykkerivirksomhet. Konsernet er en av to dominerende aksjonærer i TV2 og er heleier av et forlag. Konsernet planlegger i tillegg en ny satellittbasert fjernsynskanal (TV+), som de har fått midlertidig konsesjon til å drive. Gjennom Schibsted Film A/S har konsernet eierinteresser innen film- og fjernsynsproduksjon. Samlet er Schibsted den klart mest dominerende aktør innen norske medier. Schibsted hadde i 1993 en omsetning på 2,8 mrd. kroner, hvorav 94 prosent innen media. Pr. 31.12.93 hadde Schibsted 1.053 aksjonærer, hvor de største var Tinius Nagell-Erichsen med 26,1 prosent av aksjene og Cathrine M. Nagell-Erichsen med 12,5 prosent.

Telenor

Telenor (tidligere Televerket) er en av de ledende aktører i Norden på satellittdrift og er den klart dominerende aktør i Norge innen medietransmisjon, herunder kabel-TV. Astra-satellittene (eid av SES som har sete i Luxembourg) er de mest dominerende over hele Europa, også i Norden, men har Mellom- og Sør-Europa som primærmarked. I 1993 ble Televerkets konkurranseutsatte virksomheter omorganisert til Telegruppen etter en konsernmodell. Fra 1. januar 1995 ble hele Televerket omorganisert til et aksjeselskap og fikk navnet Telenor. Staten er eneaksjonær. Telenor er organisert som et konsern med en rekke datterselskaper: Telenor Bedrift AS, Telenor International AS, Telenor Plus AS, Telenor Mobil AS, Telenor Privat, Telenor Nett, Telenor RNT og Telenor Venture AS. I tillegg er det flere datterdatterselskaper. Det forretningsmessige og tekniske ansvar for satellittjenester er lagt til Telenor International. Telenor Plus har ansvar for informasjonsvirksomhet, elektronisk marked og audiovisuelle tjenester. Dette inkluderer blant annet tidligere TBK Kabel-TVs (nå Telenor Avida) konsesjon til å drive riksdekkende kabelnett. TBK Kabel-TV hadde i 1994 210.000 tilknyttede husstander i Norge (30 prosent av kabelmarkedet) og er den største aktøren i dette markedet. Telenor Plus har en tredel av eierandelene i Nordic Satellite Distribution (NSD) – et samarbeidsselskap som er under oppbygging. De andre eierne er Tele Danmark AS og Industriforvaltnings AB Kinnevik. NSD skal drive distribusjon av fjernsynskanaler til husholdninger tilknyttet kabel-TV-nett/SMATV-nett og husholdninger med egen parabolantenne i Sverige, Danmark, Finland og Norge. NSD vil blant annet benytte den satellittkapasitet som Telenor International disponerer gjennom satellittene Thor og Intelsat. Telenor (og NSD) ble innklaget overfor EU-kommisjonen av Filmnet Television AB i desember 1994, da denne mener at NSD rammes av EØS-avtalens konkurranseregler.

Telenor vil fortsatt ha enerett på det offentlige telenettet og telefontjenesten, men på andre områder vil virksomheten foregå i konkurranse med andre aktører. Telenor holder enerettsområder og konkurransevirksomhet organisasjonsmessig atskilt. Alle enerettsprodukter og -tjenester er lagt til Telenor RNT. I 1998 vil det som gjenstår av telemonopolet bli fjernet slik at det blir full konkurranse på alle områder.

Norsk Rikskringkasting (NRK)

NRK var tidligere en statlig forvaltningsbedrift, men var uavhengig i spørsmål tilknyttet programmenes innhold. I 1988 ble NRK en statlig stiftelse. Viktige avgjørelser om økonomi og organisasjonsstruktur blir tatt av de offentlige myndigheter. Kringkastingssjef og styre blir utnevnt av Regjeringen. NRK driver en fjernsynskanal, tre radiokanaler, 17 regionale radioer og enkelte regionale fjernsynssendinger. Alle kanalene dekker tilnærmet hele landet. NRK er personalmessig den største medie-institusjonen i Norge med ca. 2.860 ansatte. Bortsett fra en mindre eierandel i Programbladet, har NRK ingen eierinteresser i annet enn kringkasting.

Gyldendal

A/S Gyldendal Norsk Forlag er et børsnotert selskap med 860 aksjonærer. Erik Must A/S er største aksjonær med 19,8 prosent av aksjene. Gyldendal er det største forlaget i Norge målt etter omsetning (30 prosent av markedet). Forlaget har eierinteresser i blant annet seks andre forlag, De norske Bokklubbene AS og distribusjonsselskapet Forlagssentralen. Forlaget eier flere av virksomhetene sammen med Aschehoug.

Aschehoug

H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) A/S har 62 aksjonærer og aksjene er eid av familien Nygaard (Kilde: Andreassen 1992). Forlaget er det nest største i landet målt etter omsetning (25 prosent). Det har eierinteresser i blant andre ni andre forlag, De norske Bokklubbene, distribusjonsselskapet Forlagssentralen og Olaf Norlis Bokhandel AS, som er landets største. Aschehoug og Gyldendal er to selvstendige konsernselskaper, men de er begge medeiere i flere betydelige forlag. Disse to konsernene har til sammen over halvparten av bokomsetningen i Norge.