Kirke

Målet for kirkepolitikken er å legge til rette for Den norske kirkes rettslige, organisatoriske og økonomiske rammevilkår.

Gammelt steinkors foran kirke. Foto: Arjan de Jager/iStockphoto.com

Kulturdepartementet har etatsansvar for presteskapet, biskopene, bispedømmerådene, Kirkerådet, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Det praktisk-teologiske seminar og Opplysningsvesenets fond. Departementet har også ansvar for utenlandske krigsgraver i Norge og norske krigsgraver i utlandet.

Departementet forvalter et omfattende kirkelig lov- og regelverk, herunder kirkeloven, gravferdsloven, lov om Opplysningsvesenets fond og helligdagsloven.

Aktuelle nyheter:

- Et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke

- Kulturdepartementet foreslår endringer i kirkeloven og i finansieringsordningen for Den norske kirke. Forslagene innebærer et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Høring - Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Forslagene som tas opp i høringsnotatet, representerer en viktig endring i forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Høringsfrist: 1. november 2014

Samstyring i ubalanse. Evaluering av den lokale kirkens ordning

IRIS (International Research Institute of Stavanger AS) har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en evaluering av den lokale kirkes ordning. Oppdraget ble utlyst i april 2013 og departementet mottok sluttrapporten 23. april 2014. Evalueringens hovedmål var å framskaffe et grunnlag for å vurdere behovene for reformer av den lokale kirkes ordninger. Gjeldende lov om Den norske kirke har virket i godt og vel 15 år.

Høring - NOU 2014: 2 Lik og likskap

Regjeringen oppnevnte 10. august 2012 et offentlig utvalg (gravferdsavgiftsutvalget) som skulle utrede rettslige og økonomiske spørsmål knyttet til avgifter i forbindelse med gravlegging. Utvalget leverte sin innstilling 3. mars 2014.

Høringsfrist: 1. oktober 2014

Åpningstale ved Kirkemøtet 2014

Holdt 3. april 2014, Kristiansand

Arv og uro – kunsten, kirken og samfunnet

Foredrag på Norske Kirkeakademiers konferanse i Molde, ”Hellig uro”, 2. april 2014.

Rundskriv V-9N/2014 Statsbudsjettet 2014 – Tilskot til istandsetting av kyrkjebygg – ny investeringsramme under ordninga med rentekompensasjon

Kulturdepartementet vil med dette rundskrivet informere om at det i samband med statsbudsjettet for 2014 vart gjort vedtak om ei ny ramme under ordninga med rentekompensasjon for istandsetting av kyrkjer. Investeringsramma som det kan søkast om rentekompensasjon for, er på 500 mill. kroner og gjeld for 2014.

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Rundskriv V-7B/2014 Statsbudsjettet 2014 kap. 310 post 75 tilskudd til privateide kirkebygg

Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte et tilskudd til privateide kirkebygg med kr 825 per kvadratmeter. Søknad om tilskudd sendes til Kulturdepartementet innen 1. juni 2014.

Høring – Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet

Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet ved innarbeiding av post 75 Trosopplæring og post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke i en ny fellespost 75 Trosopplæring og andre kirkelige formål.

Høringsfrist: 1. april 2014
Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kirkeavdelingen

Telefon: 22 24 79 01

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Kontaktinformasjon

Kirkeavdelingen

Telefon: 22 24 79 01

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgt. 59