Kirke

Målet for kirkepolitikken er å legge til rette for Den norske kirkes rettslige, organisatoriske og økonomiske rammevilkår.

Gammelt steinkors foran kirke. Foto: Arjan de Jager/iStockphoto.com

Kulturdepartementet har etatsansvar for presteskapet, biskopene, bispedømmerådene, Kirkerådet, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Det praktisk-teologiske seminar og Opplysningsvesenets fond. Departementet har også ansvar for utenlandske krigsgraver i Norge og norske krigsgraver i utlandet.

Departementet forvalter et omfattende kirkelig lov- og regelverk, herunder kirkeloven, gravferdsloven, lov om Opplysningsvesenets fond og helligdagsloven.

Aktuelle nyheter:

Åpningstale ved Kirkemøtet 2014

Arv og uro – kunsten, kirken og samfunnet

Foredrag på Norske Kirkeakademiers konferanse i Molde, ”Hellig uro”, 2. april 2014.

Rundskriv V-9N/2014 Statsbudsjettet 2014 – Tilskot til istandsetting av kyrkjebygg – ny investeringsramme under ordninga med rentekompensasjon

Kulturdepartementet vil med dette rundskrivet informere om at det i samband med statsbudsjettet for 2014 vart gjort vedtak om ei ny ramme under ordninga med rentekompensasjon for istandsetting av kyrkjer. Investeringsramma som det kan søkast om rentekompensasjon for, er på 500 mill. kroner og gjeld for 2014.

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Rundskriv V-7B/2014 Statsbudsjettet 2014 kap. 310 post 75 tilskudd til privateide kirkebygg

Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte et tilskudd til privateide kirkebygg med kr 825 per kvadratmeter. Søknad om tilskudd sendes til Kulturdepartementet innen 1. juni 2014.

Høring – Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet

Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet ved innarbeiding av post 75 Trosopplæring og post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke i en ny fellespost 75 Trosopplæring og andre kirkelige formål.

Høringsfrist: 1. april 2014

Statsbudsjettet 2014 - Den norske kyrkja - Kyrkjerekneskapane 2012

I dette rundskrivet følgjer ein gjennomgang av løyvingane til kyrkjelege formål i statsbudsjettet for 2014 og kyrkjerekneskapane 2012.

Høring – tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene

Departementet reiser i denne høringen spørsmålet om boplikten for prestene bør oppheves.

Høringsfrist: 15. oktober 2013

Meld. St. 35 (2012–2013)

Framtid med fotfeste

Prop. 78 L (2012–2013)

Endringer i kirkeloven

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kirkeavdelingen

Telefon: 22 24 79 01

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Kontaktinformasjon

Kirkeavdelingen

Telefon: 22 24 79 01

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgt. 59