Trosopplæring

Kristendommen er som tro og tradisjon en viktig bærebjelke i kultur- og samfunnslivet, både lokalt og nasjonalt. Dersom den kristne kulturarven og trosgrunnlaget i folkekirken skal føres videre, må barn og unge i kirken få kunnskap om kristendommen som levende tro, kjennskap til menighetslivet og del i menighetens fellesskap.

Foto: Elisabeth Moseng


 

Bakgrunn

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke ble igangsatt i 2004 (St. prp. Nr. 1 (2003-2004). I St.meld. nr. 7 (2002-2003)  Trusopplæring i ei ny tid – Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja, ble det lagt til grunn et budsjettmål på rundt 250 millioner kroner for gjennomføringen av reformen. Stortingsmeldingen bygger på en offentlig utredning (NOU 2000:26) og foreslår å utvikle et åpent, systematisk og gjennomgående tilbud om trosopplæring i Den norske kirke. Tilbudet skal fokusere på kjennskap til egen tro og livsmestring og være tilgjengelig for alle døpte mellom 0 – 18 år. Opplæringen av den enkelte skal ha et veiledende timetall på 315 timer. Konfirmasjonsopplæring på 45 timer er inkludert i dette.

 

Budsjettmålet for trosopplæringsreformen er innfridd

Bevilgningene til reformen er årlig trappet opp. I statsbudsjettet for 2014 er bevilgningene økt med ytterligere 80 millioner kroner, slik at det totale tilskuddet til fornyet tilbud om trosopplæring i Den norske kirke nå er på  315 millioner kroner. Beløpet tilsvarer om lag dagens kroneverdi av budsjettmålet på 250 millioner kroner. Ved dette er det lagt til grunn at alle menighetene i Den norske kirke skal etablere et systematisk og sammenhengende tilbud om trosopplæring for sine døpte medlemmer mellom 0 og 18 år.

 

Kirkerådet har det overordnede ansvaret for reformen. Lokalt er det det enkelte menighetsråd som har ansvaret for trosopplæringen.

 

Flere opplysninger om kirkens trosopplæringsreform er å finne på kirkens nettsider.

Kontaktinformasjon

Kirkeavdelingen

Telefon: 22 24 79 01

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Kontaktinformasjon

Kirkeavdelingen

Telefon: 22 24 79 01

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgt. 59