Tilskudd til barn og unge

Oversikt over statlige tilskuddsordninger som er aktuelle for barne- og ungdomsorganisasjoner.

Glade barn

På denne siden finner du en oversikt over statlige tilskuddsordninger som er aktuelle for barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi tar sikte på å oppdatere den en gang i året. Siste hovedoppdatering var i februar 2014.

 
Tilskuddsordninger til idrettsorganisasjoner er ikke inkludert i denne oversikten.

Tilskudd til barn og unge

NavnOm tilskuddetTilskuddsforvalterSøknadsfrist
Tilskudd til frivillige barne- og ungdoms-organisasjoner (nasjonal og internasjonal grunnstøtte)Driftstilskudd til nasjonale demokratiske barne- og ungdoms- organisasjoner som deltar i nasjonal og internasjonal aktivitet. Fordelingsutvalget med sekretariat i Bufdir15.09.
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdomTilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt.Bufdir01.03.
Barne- og ungdoms- tiltak i større bysamfunnTilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre oppvekst og levekår i større bysamfunn (23 byer og 8 prioriterte bydeler i Oslo) gjennom å etablere og utvikle åpne møteplasser for utsatte barne- og ungdomsgrupper i alderen 10-20 år.Bufdir10.01.
Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdoms- vernetOrdningen skal bidra til å utvikle barnevernet gjennom å stimulere bruker- og interesse- organisasjonene innenfor feltet til å styrke sitt engasjement og å vise medansvar for utsatte barn, unge og familiene deres.Bufdir15.02.
Mangfold og inkluderingProsjektstøtteordning for grupper, fritidsklubber eller organisasjoner av barn og unge som ønsker å fokusere på mangfold, holdninger og deltakelse.LNU01.03., 01.06. og 01.10.
Tilskudd til funksjons- hemmedes organisasjonerFormålet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. Tilskuddsordningen skal legge til rette for medlemmenes deltakelse i organisasjonen, og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi service til egne medlemmer. Funksjonshemmedes ungdoms- organisasjoner kan søke om driftstilskudd og likepersonstilskudd.Bufdir1.3. (for 2014) og 15.09. (for 2015)
Tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne og særskilt store hjelpebehovOrdningen er rettet mot organisasjoner som er godkjent under ordningen Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.Bufdir15.02.
Tilskudd til ferie- og velferdstilbud for personer med nedsatt funksjonsevneFormålet med tilskuddsordningen er å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å gjennomføre gode velferds-, fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Ungdoms- organisasjoner som er godkjent for tilskudd under ordningen Tilskudd for funksjonshemmedes organisasjoner kan ikke søke. Bufdir15.02.
Tilskudd for å bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.Ordningen er rettet mot frivillige organisasjoner og andre aktører som arbeider for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det kan gis støtte til tiltak som er rettet mot å bidra til debatt, holdningsendring, skape deltakelse og generere og spre kunnskap.Bufdir15.02.
Tilskudd til kompetanse- og kunnskapsheving om universell utforming for andre tiltakFormålet er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Statlige, fylkes- kommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forsknings- institusjoner og organisasjoner kan søke om midler.BufdirDato for utlysning og søknadsfrist foreløpig ikke fastsatt.
Tilskudd til aktiviteter, og til drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersonerOrdningen skal gå til å bedre levevilkår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Bufdir15.02.
Erasmus+ (nytt program fra 2014)Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbys en rekke kurs for ungdoms- medarbeidere.Bufdir17.03., 30.04. og 01.10.
Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandlingTilskudd til drift av lokale innvandrer-organisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn. IMDi og fylkeskommuneneKontakt din fylkeskommune
Tilskudd til frivillige organisasjoners holdningsskapende/ forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihetMålet med ordningen er å stimulere frivillige organisasjoner til å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet gjennom å arbeide for endring av holdninger og praksis i aktuelle miljøer.IMDi og fylkeskommunene20.01.
Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdetAktivitetstilskudd kan gis til alle typer frivillige organisasjoner som har tiltak som skiller seg klart ut som egen satsing og kan bidra til å skape oppmerksomhet, informasjon, kunnskap, debatt og holdningsendringer når det gjelder familie- og likestillingspolitiske spørsmål.BufdirOktober 2014 for tilskudd i 2015
Statlig tilskudd til politiske partiers ungdoms- organisasjoner på nasjonalt nivåGis til ungdoms- organisasjonene på grunnlag av valgresultatet i stortingsvalg. Kommunal- og moderniserings-departementetSøknad hvert fjerde år, året etter stortingsvalg.
Statlig tilskudd til politiske partiers ungdoms- organisasjoner i fylkeneGis til ungdoms- organisasjonene på grunnlag av valgresultatet i fylkestingsvalg. FylkesmannenSøknad hvert fjerde år, året etter fylkestingsvalg.
AktivitetsstøtteTilskudd gis til prosjekt som støtter opp om forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om, og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.ForsvarsdeptetKontakt tilskuddsforvalter
Aktivitetstilskudd til frivillige rusforebyggende tiltakMålet med tilskuddsordningen er å styrke kunnskapsbaserte forebyggingsaktiviteter og tiltak som er gjennomført og utprøvd tidligere med gode resultater, eller forebyggings-aktiviteter/ tiltak som kan sannsynliggjøre rusforebyggende effekt basert på foreliggende forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra lignende aktiviteter.HelsedirektoratetKunngjøring vil bli lagt under helsedirektoratet.no
Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjonerDriftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner. Tilskuddet skal stimulere til å vedlikeholde og utvikle organisasjons- arbeidet og den frivillige innsatsen. Tilskuddsordningen skal stimulere til engasjement og ruspolitisk aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå.HelsedirektoratetKunngjøring vil bli lagt under helsedirektoratet.no
Prosjekttilskudd til utvikling av frivillige rusforebyggende tiltakMålet med tilskuddsordningen er å bidra til nytenkning, innovasjon og utvikling av frivillige rusmiddel-forebyggende tiltak på nasjonalt nivå. Det gis tilskudd til kunnskapsbaserte prosjekter som kan sannsynliggjøre rusmiddel-forebyggende effekt og som har evaluerbare mål.HelsedirektoratetKunngjøring vil bli lagt under helsedirektoratet.no
Oppfølging av Nasjonal hivstrategi ”Aksept og mestring”Hovedmålet med ordningen er at nysmitte med hiv skal reduseres – særlig i grupper med høy sårbarhet for hiv. Alle som lever med hiv skal sikres god behandling og oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell orientering og/eller praksis, bosted, etnisk bakgrunn og økonomi. Se prioriteringer i utlysningsteksten for det enkelte år. HelsedirektoratetKunngjøring vil bli lagt under helsedirektoratet.no
Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - lokale organisasjoner, lag og foreninger i samarbeid med kommuneTilskudd til frivillige organisasjoner som legger til rette for hverdagsaktivitet i befolkningen, med vekt på fysisk aktivitet for inaktive grupper eller personer som har et lavt fysisk aktivitetsnivå. Utjevning av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse skal være sentralt.FylkeskommunenHver enkelte fylkeskommune kunngjør midlene.
Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - nasjonale organisasjonerTilskudd til frivillige organisasjoner som legger til rette for hverdagsaktivitet i befolkningen, med vekt på fysisk aktivitet for inaktive grupper eller personer som har et lavt fysisk aktivitetsnivå. Utjevning av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse skal være sentralt.HelsedirektoratetKunngjøring vil bli lagt under helsedirektoratet.no
Tilskudd til frivillig arbeid m.v.Å fremme landsdekkende organisasjoners særskilte informasjons- og opplysnings-virksomhet ved å gi driftsstøtte til diverse tiltak som: 1. Informasjons- og kontaktskapende arbeid via besøk, telefon og internett 2. Ettersøkelse og gjenopprettelse av kontakt 3. Likemannsarbeid 4. Utvikling av samarbeidsprosjekter med skoler, barnehager og diverse og foreninger i regi av Livsglede for eldre 5. Opplæringstiltak overfor frivillighets-koordinatorer.HelsedirektoratetKunngjøring vil bli lagt under helsedirektoratet.no
Tilskudd til tiltak for barn med psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldreFormålet med ordningen er å stimulere frivillige organisasjoner til å utvikle tiltak som retter seg mot barn som pårørende, slik at det kan bidra til å bedre barnas situasjon og til å identifisere barn i målgruppen.HelsedirektoratetKunngjøring vil bli lagt under helsedirektoratet.no
Tilskudd til bruker- og pårørende-organisasjoner innen psykisk helseMålet med tilskuddet er å styrke bruker- og pårørende-organisasjonenes drift og informasjons-virksomhet slik at de kan fremme økt brukermedvirkning individuelt og på systemnivå, i utforming av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske problemer eller lidelser.HelsedirektoratetKunngjøring vil bli lagt under helsedirektoratet.no
Tilskudd til opplysningstiltak – forebygging av uønskede svangerskap m.v.Hovedmålet med ordningen er at alle skal ha mulighet for et godt seksualliv og kunne ivareta sin seksuelle helse. Andre mål er å redusere forekomsten av svangerskapsavbrudd og seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Se prioriteringer i utlysningsteksten for det enkelte år.Helsedirektoratet15.02. Kunngjøring vil bli lagt under helsedirektoratet.no
Tilskudd til aktivitetstilbud til barn i mottakFormålet med tilskuddsordningen er å sikre at barn i statlige mottak får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig, mens de bor i asylmottak. Det er et mål at barna skal være i fysisk aktivitet, og at de skal tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter. Meningsfulle aktiviteter og fysisk fostring skal bidra til økt mestringsfølelse og styrke barnas evne til å møte ulike utfordringer gjennom en usikker livsfase.Utlendings-direktoratetKontakt tilskuddsforvalter
Tilskudd til nasjonale minoriteter (romanifolk/tatere, skogfinner, jøder, rom (sigøynere) og kvener/norskfinner.)Tilskudd over ordningen gis som grunnstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner, og som prosjektstøtte til ulike prosjekter som formidler kunnskap om de ulike minoritetsgruppene, dokumenterer diskriminering og til holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter. www.regjeringen.no/tilskudd-nasjonale-minoriteter Kommunal- og moderniserings-departementet01.05. og 15.11.
Ungt entreprenørskap (UE)Tilskudd til elev-, ungdoms- og studentbedrifter m.m. for å stimulere til kreativitet og entreprenørskap blant unge.Ungt Entreprenørskap, på vegne av Kommunal- og regionaldeptet, Kunnskapsdeptet, Landbruks- og matdeptet, Nærings- og handelsdeptet og fylkeskommuneneKontakt tilskuddsforalter, www.ue.no
Tilskudd til informasjonstiltakTilskudd til tiltak som øker valgdeltakelsen og kunnskap om valg. Gjelder både stortingsvalg og lokalvalg.Kommunal- og moderniserings-departementetÅret før valgår, sjekk frist med tilskuddsforvalter
Tilskudd til organisasjonerFormålet med tilskuddsordningen er å stimulere offentlige, private og frivillige organisasjoner til å iverksette tiltak som på ulike måter kan bidra til å nå sektormålene for grunnopplæringen. Tilskuddet skal gå til drift av organisasjonene.Utdannings-direktoratet og Kunnskapsdeptet1. desember i året før tilskuddsåret fra 2013. Kunnskapsdeptet vil i 2013 revidere retningslinjer for tilskuddsordningen
Tilskudd til utviklingsprosjekt i grunnopplæringenMålet med tilskudds-ordningen er å støtte private og frivillige organisasjoner til å iverksette prosjekt som ulike måter bidrar til å nå målene for grunnopplæringen, jf. omtale av sektormålene i kategoriinnledningen. Prosjektene skal ha overføringsverdi/ nasjonal verdi. Kunnskapsdeptet vil i 2013 lage retningslinjer for tilskuddsordningen.Kunnskapsdeptet vil i 2013 lage retningslinjer for tilskuddsordningen.
Tilskudd til studieforbundFormålet er å støtte opplæring i frivillige organisasjoner. Tilskuddet går til de godkjente studieforbundene, og medlems-organisasjonene må søke støtte til sine kurs gjennom sitt studieforbund. Det gis støtte til kurs med deltakere i alderen 14 år og oppover. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. De enkelte studieforbundene.Kontakt ditt studieforbund
Støtte til organisasjonarFormålet med tildelingen er å bidra til å holde oppe aktiviteten i organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder. Landbruks- og matdeptet01.06.
Tilskudd til friluftstiltakFormålet er å bidra til å stimulere nye grupper til å delta i friluftsaktiviteter. Miljødirektoratet i samarbeid med fylkeskommunen, kommunen og Friluftslivets fellesorganisasjon.15.01.
Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskaderFormålet er å sikre iverksettelse av forebyggende tiltak for å begrense rovviltskader på husdyr og tamrein. Miljødirektoratet15.01.
Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjonerFormålet er å legge til rette for et bredt folkelig engasjement for miljøsaker, lokalt, regionalt og nasjonalt. Klima- og miljødeptet01.05.
Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid Ordningen har som mål å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål og å støtte norske miljøers nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere i Europa.UtenriksdeptetCa. januar, kontakt tilskuddsforvalter
LNU Informasjonsstøtten Nord/SørHovedmålet med støtteordningen er å øke kompetansen og kunnskapen om Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdoms- organisasjoner i Norge, men også i befolkningen generelt. LNU
DemokratimidleneProsjektstøtte- ordninger for barne- og ungdoms- organisasjoner som vil samarbeide med organisasjoner i spesifikke land i Øst-Europa.LNU31.01.
LNU Ungdomsbevilgning Nord/SørProsjektstøtteordning som har som mål å bidra til å styrke barne- og ungdoms- organisasjoners rolle i oppbyggingen av bærekraftige sivilsamfunn.LNUKontakt tilskuddsforvalter
LNU UtvekslingLNU Utveksling er et utvekslingsprogram mellom barne- og ungdoms- organisasjoner i Norge og deres partner-organisasjon i Sør (Afrika, Asia og Latin-Amerika), Kaukasus og Balkan.LNU15.11.
Frifond Organisasjon - LNUEn støtteordning for lokallag i landsdekkende organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet. Organisasjonenes sentralledd fordeler frifondmidlene til sine lokale lag.LNU15.04.
Frifond Barn og UngeFrifond barn og unge skal stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse på lokalt nivå. Ordningen støtter lokal aktivitet av, for og med barn og unge – i lag, foreninger og grupper som står utenfor de nasjonale organisasjonene som får støtte via Frifond organisasjon.LNULøpende
Frifond TeaterFrifond teater skal øke barn og unges interesse for teater og dans på lokalt nivå. Ordningen støtter teater og dansegrupper i lag, foreninger og grupper som står utenfor de nasjonale organisasjonene som får støtte via Frifond organisasjon.LNULøpende
Frifond Organisasjon - NMRStøtteordning for lokallag i landsdekkende musikk-organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet. Organisasjonenes sentralledd fordeler frifondmidlene til sine lokale lag.Norsk Musikkråd
Frifond musikkFrifond musikk skal stimulerer barn og unge musikkinteresse på lokalt nivå. Ordningen støtter band og andre musikkgrupper for barn og unge som står utenfor de nasjonale organisasjonene som får støtte via Frifond organisasjon.Norsk MusikkrådLøpende
Momskompensasjon for frivillige organisasjonerFormålet er å kompensere for kostnader som organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Lotteri- og stiftelsestilsynet15.08.
Norsk kulturfondNorsk kulturfond har en rekke ulike støtteordninger, som for eksempel prosjektstøtte for barne- og ungdomskultur. Norsk KulturrådNorsk kulturfond har en rekke ulike prosjektstøtteordninger, se nettsidene til Norsk kulturråd.
LNU KulturmidleneProsjektstøtteordning til større kulturprosjekt i regi av landsdekkende barne- og ungdoms-organisasjoner.LNU01.11.
Tilskudd til lokale lag og foreningerOrdningen retter seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og ungdom.De lokale idrettsrådeneKontakt idrettsrådet i din kommune
Friluftstiltak for barn og ungdomFormålet er å stimulere til fysisk aktivitet i form av friluftstilbud til barn og ungdom i alderen 6 til 19 år. Tilskudd går kun til medlems- organisasjoner av Friluftslivets fellesorganisasjon. Målgruppen er barn og ungdom på fritiden, etter skoletid og skole- og fritidsordning, enten alene eller sammen med familien.Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)Søknad sendes gjennom Friluftslivets fellesorganisasjon, kontakt dem for info om frist.
GrasrotordningenOrganisasjonen må registrere seg i Frivillighetsregisteret for å være berettiget til å motta grasrotandel. Spillere av Norsk Tippings spill kan velge at noe av overskuddet spillet bidrar til går til ”sin” lokale organisasjon.Brønnøysund-registreneLøpende
Instrumentfondet/ Tilskuddsordning til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps (og skoleorkester)Tilskudd til innkjøp av musikk instrument. De som kan søke er skolekorps uavhengig organisasjons-tilknytning hvor hovedgruppen av medlemmene er i alderen 9-19 år og utgjør minimum 3/4 av medlemsmassen.Norges musikkorpsforbund01.04.
Tilskudd til nasjonale musikk-organisasjonerDriftstilskudd til landsomfattende musikk-organisasjoner. Norsk Musikkråd15.02.
Tilskudd til UNESCO-formålTilskuddsordningen gir frivillige organisasjoner, forsknings- institusjoner, utdannings- institusjoner og andre ikke-kommersielle aktører en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Mer om ordningen her: http://unesco.no/sok-midler Kunnskapsdeptet01.02.
 

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62