Tro og livssyn

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn skal sikre økonomisk lik behandling mellom Den norske kirke og tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke, ved at disse får en tilsvarende bevilgning pr. medlem som statskirken

Kulturdepartementet har ansvaret for lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskot til livssynssamfunn. Tilskuddssatsen pr. medlem blir beregnet på grunnlag av budsjetterte utgifter og medlemstall i Den norske kirke.

Ordningen administreres av Fylkesmannen, og eventuelle spørsmål kan rettes til Fylkesmannen i det fylket der tros- eller livssynssamfunnet har sitt hovedsete.

Nyheter på tros- og livssynsfeltet  |  Rundskriv på tros- og livssynsfeltet | 

Skjemablanketter

Fellesblanketter for attester, erklæringer og meldinger etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, utmeldingsblankett.

Forsidebilde til veilederen "Forstandere i trossamfunn"

Forstandere i trossamfunn

Veilederen har fokus på oppgavene forstander i trossamfunn har etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om ekteskap. Heftet gir i tillegg veiledning i andre sentrale gjøremål for en forstander.

Livssynsåpen seremoni ved gravferd

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62