Tro og livssyn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (Dnk) skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Samfunnene utenfor Dnk får et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer, som om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Dnk per medlem.

Satsene for statlig og kommunalt tilskudd fastsettes på grunnlag av de årlig budsjetterte utgiftene til Den norske kirke etter fradrag for inntekter og visse utgifter, herunder merutgifter som følge av fredede eller vernede kirkebygg og utgifter til gravplasser, krematorier og gravkapeller. Nettoutgiftsbeløpet deles på antall medlemmer i Den norske kirke. Det framkomne utgiftsbeløpet per medlem av Den norske kirke utgjør satsen for beregning av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.

Tilskuddsordningen er hjemlet i lov  om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn, som Kulturdepartementet har ansvaret for. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen, og eventuelle spørsmål kan rettes til Fylkesmannen i fylket der tros- eller livssynssamfunnet holder til eller har sitt hovedsete.

Nyheter på tros- og livssynsfeltet  |  Rundskriv på tros- og livssynsfeltet | 

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Brønnøysundregistrenes opplysningstjeneste om medlemskap i tros- og livssynssamfunn

Skjemablanketter

Fellesblanketter for attester, erklæringer og meldinger etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, utmeldingsblankett.

Forsidebilde til veilederen "Forstandere i trossamfunn"

Veileder - Forstandere i trossamfunn

Veilederen har fokus på oppgavene forstander i trossamfunn har etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om ekteskap. Heftet gir i tillegg veiledning i andre sentrale gjøremål for en forstander.

Livssynsnøytrale seremonirom

Regjeringen vil legge til rette for at det bygges flere livssynsnøytrale seremonirom i kommunene. I et livssynsnøytralt seremonirom skal innredningen og utsmykningen skal være nøytral og fleksibel, slik at rommet kan brukes uavhengig av livssyn eller religiøs tilknytning.

Utlysning av midler til livssynsnøytrale seremonirom

Kulturdepartementet lyser ut 2 millioner kroner til prosjekter for planlegging og etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Søknadsfristen er 10. november 2014.

Utlysning: Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

Kulturdepartementet utlyser 1,5 millioner kroner til dialogarbeid og andre tiltak på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, og/eller kan være spesielt egnet til å forebygge radikalisering.

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62