121 millioner til skogsbilveier i 2015

Spill video »

I jordbruksavtalen for 2015 ble det vedtatt en økning i bevilgningen til skogbruk fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF) på 10 millioner kroner. Bevilgningen til skogbruk fastsettes hvert år i jordbruksoppgjøret og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst.

Markant vekst i markedet for lokalmat

Spill video »

Det siste året har omsetningsveksten av lokalmat i butikk være på hele 16,5 prosent. Det utgjør en halv milliard i rene kroner. Sammenlignet med veksten i mat og drikke generelt vokser lokalmatmarkedet tre ganger så fort.

Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten sendes på høring

Spill video »

Landbruks- og matdepartementet sender på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt. Forslaget innebærer at det ikke blir plikt til å søke konsesjon ved overtakelse av fast eiendom.

Skogsbilvei i Vallehei, Lindesnes kommune.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 91 40 (hverdager kl. 08.00-15.45)

Besøks- og postadresse

Teatergata 9 (R6)

Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo

Erstatning for naturskade

Stromskadet skog

Den statlige erstatningsordningen for naturskade er regulert gjennom naturskadeloven og forskrift om taksering og erstatning av naturskade. Formålet med ordningen er å gi skadelidte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet.