Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten sendes på høring

Spill video »

Landbruks- og matdepartementet sender på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt. Forslaget innebærer at det ikke blir plikt til å søke konsesjon ved overtakelse av fast eiendom.

Gjennomgang av jordleie og driveplikt

Spill video »

Landbruks- og matdepartementet har bedt Landbruksdirektoratet om å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger knyttet til leiejord og driveplikt.

Statsbudsjettet 2015: Skogsvegar og antibiotikaresistente bakteriar

Spill video »

- Set av 10 mill. kroner meir til skogsvegar.
- Antibiotikaresistente bakteriar - utvidar erstatningsordninga.
- Styrkjer Mattilsynet med 29 mill. kroner.
- Erstatningar etter naturskadar - 10 mill. kroner til nytt IKT-system.

Gårdsbruk

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 91 40 (hverdager kl. 08.00-15.45)

Besøks- og postadresse

Teatergata 9 (R6)

Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo

Erstatning for naturskade

Stromskadet skog

Den statlige erstatningsordningen for naturskade er regulert gjennom naturskadeloven og forskrift om taksering og erstatning av naturskade. Formålet med ordningen er å gi skadelidte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet.