Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Prop. 1 S (2011–2012)

6 Omtale av tilsetjingsvilkår for leiarar i heileigde statlege verksemder

Statskog SF

Utgifter til:

Kroner

Lønn, adm. dir.

1 125 000

Pensjonsutgifter

156 000

Anna godtgjersle1

136 000

1 Anna godtgjersle gjeld fri bil, telefon og aviser

Staur Gård AS

Utgifter til:

Kroner

Lønn, dagleg leiar

520 830

Pensjonsutgifter

56 562

Mobiltelefon

4 211