Dyr

Norsk dyrehold omfatter produksjonsdyr i akvakultur og landbruk, bruks-, sports- og familiedyr, samt forsøksdyr.

Med unntak av fisk i oppdrett, verpehøner, slaktefjørfe og i noen grad slaktegris, holdes norske produksjonsdyr gjennomgående i små enheter der det er mulig å gi det enkelte dyr individuell oppmerksomhet. Den norske dyrepopulasjonen er gjennomgående frisk hva angår smittsomme infeksjonssjukdommer.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget |Lover | Forskrifter |

Dyrehelse

Helsetilstanden i norsk husdyrbruk og dyrehold har tradisjonelt vært svært god og det er en klar målsetting at den fortsatt skal være det. Målsettingen gjelder for alt norsk dyrehold, produksjonsdyr så vel som sports- og familiedyr.

Dyrevelferd

Landbruks- og matdepartementet har det faglige og politiske ansvaret for dyrevelferden til alle landdyr, det vil si husdyr, kjæledyr og vilt.

Utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen

I oktober 2013 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå perlsdyrnæringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember 2014.


Nyheter

Logo Mattilsynet

Et mer effektivt mattilsyn

Regjeringen effektiviserer Mattilsynet og reduserer antall regioner i organisasjonen fra åtte til fem. Dette som ett av flere planlagte grep for å kunne øke tilsynsproduksjonen med 25 prosent i løpet av fire år.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skriftlege svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representantane Per Olaf Lundteigen (Sp), Kjersti Toppe (Sp) og André N. Skjelstad (V) på Stortinget.

Forenkling av offentlige krav til hesteavl

Landbruks- og matdepartementet har som et ledd i regelverksforenkling, foreslått å endre de offentlige kravene til hesteavl.

Må samarbeide mot antibiotikaresistente bakterier

Overforbruk og feil bruk av antibiotika har ført til motstandsdyktige bakterier som representerer en alvorlig global helsetrussel. En ekspertgruppe gir nå regjeringen råd om hvordan Norge bør møte denne trusselen.

Tettere samarbeid om dyrevelferd

Mattilsynet og Politidirektoratet er enige om at det trengs mer kunnskap om dyrevelferd hos politiet, og prøver nå ut en ny samarbeidsordning.

Færre dyreforsøk

Postdoktorene Ioanna Sandvig og Axel Sandvig ved NTNU er tildelt Norecopas 3R- pris 2014 for sitt arbeid med å redusere og forbedre dyreforsøk.

Åpen yngelråte hos bier funnet i Vestfold

I forbindelse med overvåkningen av åpen yngelråte hos bier, ble det for første gang påvist smitte i en bigård i Vestfold.

Dyretetthet, besetningsstørrelser og antibiotika bruk

Stortingsrepresentant Geir Pollestad stiller i brev av 30. juni 2014 følgende spørsmål til landbruks- og matministeren: Kan statsråden på et faglig grunnlag dokumentere at det er utelukket at det finnes noen sammenheng mellom dyretetthet, besetningsstørrelser og antibiotika bruk?

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1057 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Landbruksdirektoratet: Magnar Evertsen ny direktør i Alta

Magnar Evertsen (42) er ansatt som direktør i Landbruksdirektoratet avd. Alta.

Zoonoserapporten 2013

Norge har god dyrehelse. Det er få sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker (zoonoser). For viktige smittestoffer som rapporteres til EU-systemet hvert år, blant annet Salmonella, er det svært få funn blant norske produksjonsdyr.

Nytt Landbruksdirektorat

Fra 1. juli 2014 overtar Landbruksdirektoratet oppgaver og personell fra Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning.

Hund

Tilskuddet til særskilt veterinærvakt for smådyr i fem byer er avviklet

Kommunene har ansvar for at det er veterinærvakt. Staten gir tilskudd.

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for matpolitikk

Telefon: 22 24 92 50
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)

Dyr

Kontaktinformasjon

Avdeling for matpolitikk

Telefon: 22 24 92 50
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)