Dyr

Norsk dyrehold omfatter produksjonsdyr i akvakultur og landbruk, bruks-, sports- og familiedyr, samt forsøksdyr.

Med unntak av fisk i oppdrett, verpehøner, slaktefjørfe og i noen grad slaktegris, holdes norske produksjonsdyr gjennomgående i små enheter der det er mulig å gi det enkelte dyr individuell oppmerksomhet. Den norske dyrepopulasjonen er gjennomgående frisk hva angår smittsomme infeksjonssjukdommer.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget |Lover | Forskrifter |

Dyrehelse

Helsetilstanden i norsk husdyrbruk og dyrehold har tradisjonelt vært svært god og det er en klar målsetting at den fortsatt skal være det. Målsettingen gjelder for alt norsk dyrehold, produksjonsdyr så vel som sports- og familiedyr.

Dyrevelferd

Landbruks- og matdepartementet har det faglige og politiske ansvaret for dyrevelferden til alle landdyr, det vil si husdyr, kjæledyr og vilt.

Utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen

I oktober 2013 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå perlsdyrnæringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember 2014.


Nyheter

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 91 fra stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)

Skriftlig svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om reingjerde mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt frå representant Marit Arnstad (Sp) på Stortinget.

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Per Olav Lundteigen (Sp) på Stortinget.

Logo Mattilsynet

Forenkler organiseringen av Mattilsynet

Regjeringen foreslår i statsråd 10. oktober endringer i matloven som legger til rette for en forenkling av organiseringen av Mattilsynet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Heidi Greni (Sp) på Stortinget.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Dyrevelferd for fjørfe - hva er godt nok?

Hvem kan bedre dyrevelferden? Og dersom alle regler følges, er det godt nok da? Mattilsynet inviterer til åpen debatt om dyrevelferd for fjørfe. Fra Landbruks- og matdepartementet deltar statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

Statsbudsjetet 2015 - logo

Statsbudsjettet 2015: Skogsvegar og antibiotikaresistente bakteriar

Set av 10 millionar kroner meir til skogsvegar. Antibiotikaresistente bakteriar - utvidar erstatningsordninga. Styrkjer Mattilsynet med 29 millionar kroner. Erstatningar etter naturskadar - 10 millionar kroner til nytt IKT-system.

Beite frå Rennesøy.

Innmarksbeitet - gullet i rogalandbruket

Innmarksbeita i Rogaland gir meir avling per dekar enn det fulldyrka jord gir mange andre stader i landet. Dei er ein avgjerande ressurs for å få opp kjøttproduksjonen, anten det er snakk om storfe- eller sauekjøtt. Beita er ein viktig del av Rogalands-jordbruket sitt kulturlandskap.

Signering av Norsk - Finsk Reingjerdeavtale

Reindrift: Ny konvensjon mellom Norge og Finland

Det er enighet om forslag til ny konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område.

kyllinger på Strøm gård på Brårud i Nes Akershus

Åpner for større enheter i kylling- og kalkunproduksjon

I tråd med det Landbruks- og matministeren tidligere har varslet, sender departementet i dag forslag om å endre forskriften som regulerer grensene for konsesjonsfri produksjon i de kraftfôrbaserte produksjoner(”husdyrkonsesjonsregelverket”) på høring.

Logo Mattilsynet

Et mer effektivt mattilsyn

Regjeringen effektiviserer Mattilsynet og reduserer antall regioner i organisasjonen fra åtte til fem. Dette som ett av flere planlagte grep for å kunne øke tilsynsproduksjonen med 25 prosent i løpet av fire år.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skriftlege svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representantane Per Olaf Lundteigen (Sp), Kjersti Toppe (Sp) og André N. Skjelstad (V) på Stortinget.

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for matpolitikk

Telefon: 22 24 92 50
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)

Dyr

Kontaktinformasjon

Avdeling for matpolitikk

Telefon: 22 24 92 50
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)