Dyr

Norsk dyrehold omfatter produksjonsdyr i akvakultur og landbruk, bruks-, sports- og familiedyr, samt forsøksdyr.

Med unntak av fisk i oppdrett, verpehøner, slaktefjørfe og i noen grad slaktegris, holdes norske produksjonsdyr gjennomgående i små enheter der det er mulig å gi det enkelte dyr individuell oppmerksomhet. Den norske dyrepopulasjonen er gjennomgående frisk hva angår smittsomme infeksjonssjukdommer.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget |Lover | Forskrifter |

Dyrehelse

Helsetilstanden i norsk husdyrbruk og dyrehold har tradisjonelt vært svært god og det er en klar målsetting at den fortsatt skal være det. Målsettingen gjelder for alt norsk dyrehold, produksjonsdyr så vel som sports- og familiedyr.

Dyrevelferd

Landbruks- og matdepartementet har det faglige og politiske ansvaret for dyrevelferden til alle landdyr, det vil si husdyr, kjæledyr og vilt.

Utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen

I oktober 2013 ble det satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå perlsdyrnæringen. Formålet med utvalgsarbeidet er å bidra til forutsigbarhet med hensyn til pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Utvalget skal utrede både et alternativ med bærekraftig utvikling og et alternativ med styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. desember 2014.


Nyheter

Utbrudd av fugleinfluensa i Europa

Mattilsynet har mottatt Veterinærinstituttets risikovurdering etter at en smittefarlig type av fugleinfluensa har brutt ut flere steder i Europa. Risikoen for at smitten kan komme til Norge vurderes fortsatt som lav.

Ingen funn av revens dvergbendelorm

Overvåkingsprogram som Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjennomført viser ingen funn av revens dvergbendelorm i Norge frem til nå. Denne parasitten, som først og fremst lever i rødrev, men også ulv og hunder, kan smitte til mennesker og forårsake utvikling av cysteliknende svulster i forskjellige organer.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under spørjetimen på Stortinget i dag.

Landbruk i spørjetimen på Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantant Rasmus Hansson (MDG) om kastrering av gris, i spørjetimen på Stortinget i dag.

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 7 i Stortingets spørretime 12.11.2014

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om hestenæringa sine rammebetingelser frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Grisunge.

8 millioner kroner til bedre dyrevelferd

Forskningsrådet bevilger 8 millioner kroner til et forskerprosjekt om dyrevelferd og effektene av offentlige reguleringer og virkemiddelbruk.

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 91 fra stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)

Skriftlig svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om reingjerde mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt frå representant Marit Arnstad (Sp) på Stortinget.

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Per Olav Lundteigen (Sp) på Stortinget.

Logo Mattilsynet

Forenkler organiseringen av Mattilsynet

Regjeringen foreslår i statsråd 10. oktober endringer i matloven som legger til rette for en forenkling av organiseringen av Mattilsynet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Heidi Greni (Sp) på Stortinget.

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for matpolitikk

Telefon: 22 24 92 50
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)

Dyr

Kontaktinformasjon

Avdeling for matpolitikk

Telefon: 22 24 92 50
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)