Økologisk matproduksjon

I økologisk produksjon er det en målsetting å drive på en mest mulig bærekraftig måte. Viktige prinsipper er resirkulering av næringsstoffer og minst mulig bruk av eksterne innsatsfaktorer. En annen viktig målsetning for driftsformen er å skape et driftsmiljø som i størst mulig grad ivaretar husdyrenes behov for utfoldelse og naturlige adferd.

Tilskudd til utviklingstiltak

Hvert år blir det satt av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk over jordbruksoppgjøret. Det er for 2014 satt av 32 millioner kroner til utviklingstiltak som Statens landbruksforvaltning forvalter.


Nyheter

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om økologisk matproduksjon frå representant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) på Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug på fylkesbesøk i Akershus

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er tirsdag 30. september på rundtur i Akershus for å få et innblikk i landbruksnæringen i fylket. Listhaug har i løpet av det siste året besøkt 17 av landets fylker og nå står Akershus for tur.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Presseinvitasjon: Blåfjelldal til økologifagdag hjå NOFIMA

Statssekretær Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet held innlegg om regjeringa si satsing på økologisk landbuk på NOFIMA sin økologifagdag i Oslo tordag 25. september.

Stor auke i salg av økologiske varer

Halvårsrapporten frå Landbruksdirektoratet om produksjon og omsetnad av økologiske varer i første halvår 2014, som blir lagt fram i dag, viser ei positiv utvikling.

Mandelpotet

Stor interesse for andelslandbruk

Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. Først de siste årene har det kommet til Norge og har nå økt fra 2 gårder i 2008 til 15 i 2014. Alle driver økologisk eller biodynamisk produksjon.

Mattilsynet strammer inn på økologiregelverket

Praktiseringen av kravet i regelverket om at sorter som dyrkes parallelt skal være lette å skille, skjerpes inn fra 2015.

Blomkål

Økologisk mat og produksjon

For fyrste gong i Noreg er det gjort ei samla vurdering av kunnskap om økologisk mat og produksjon. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har samanlikna økologisk og konvensjonell mat og produksjon, og korleis dei verkar inn på helsa til både mennesker, dyr og plantar.

Egg

Økt omsetning av økologisk mat

Veksten i omsetning av økologiske varer fortsatte i 2013, og er nå på 1,35 milliarder kroner i dagligvarehandelen. Den sterke omsetningsveksten de siste årene er med på å drive produksjonen opp i enkelte sektorer.

Tek kveka med ny maskin

Ein nyutvikla kvekemaskin kutter av røtene på ugraset slik at det går an å nedkjempe kveka utan sprøyting. Neste plan for forskarane er ein tistelrotkuttar.

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: