Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men både i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning, - økonomisk, sysselsettingsmessig og kulturelt. Reindriften har alltid vært oppfattet og akseptert som en helt spesiell samisk næring. Reindriften er derfor en viktig del av det materielle grunnlag for samisk kultur.

På bakgrunn av nasjonale forpliktelser, etter Grunnloven og folkerettens regler om urbefolkninger og minoriteter, sees reindriftspolitikken i en generell same- og samfunnspolitisk sammenheng. Reindriftspolitikken er derfor bygd på to selvstendige grunnlag; en næringspolitisk produksjonsverdi og en samepolitisk kulturverdi.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget | Lover | Forskrifter | RundskrivNOU-er | Rapporter, veiledninger og brosjyrer |

 

Hovedavtale for reindriften

Inngått mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund 26. februar 1993.

Fastsetting av økologisk bærekraftig reintall

I den nye reindriftsloven som trådte i kraft 1. juli 2007, ble det lagt opp til en ny prosess for ressursforvaltning og fastsetting av reintall. Reinbeitedistriktene skal gjennom utarbeidelsen av bruksregler med reintall sørge for en økologisk bærekraftig ressurstilpasning.

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

Jordbruks- og sameminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har undertegnet den nye norsk-svenske reinbeitekonvensjonen i Stockholm. Konvensjonen inneholder bestemmelser om hvordan reinbeiting over riksgrensa skal foregå.

Kgl. res endring av lov om reinbeiting Norge og Sverige

Saksjon av Lagtingets vedtak til lov om endringer i lov 9. juni 1972 nr. 31 om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og delegasjon av myndighet til å fastsette forskrifter i henhold til lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige.


Nyheter

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 91 fra stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)

Skriftlig svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om reingjerde mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt frå representant Marit Arnstad (Sp) på Stortinget.

Signering av Norsk - Finsk Reingjerdeavtale

Reindrift: Ny konvensjon mellom Norge og Finland

Det er enighet om forslag til ny konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område.

Landbruksdirektoratet: Magnar Evertsen ny direktør i Alta

Magnar Evertsen (42) er ansatt som direktør i Landbruksdirektoratet avd. Alta.

Nytt Landbruksdirektorat

Fra 1. juli 2014 overtar Landbruksdirektoratet oppgaver og personell fra Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag. 22.05.2014

Reindriftsavtalen 2014 behandlet i Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt i debatt på Stortinget i behandlingen av Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Nytt Landbruksdirektorat

I statsråd i dag, 6. juni, er det besluttet å opprette et nytt direktorat under navnet Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet overtar oppgaver og personell fra Statens reindriftsforvaltning (SRF) og Statens landbruksforvaltning (SLF) fra og med 1. juli 2014.

Rein

917 årsverk i reindriften

Reindriften hadde 917 årsverk i 2013, viser en arbeidstidsundersøkelse utført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Årsverkstallet er beregnet ut fra en spørreundersøkelse sendt til samtlige siidaandeler (driftsenheter) i Norge.

Reindriftsavtalen 2014 til Stortinget

Regjeringen har i dag lagt fram for Stortinget St. prp. nr 76 (2008-2009) Om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m

Nytt reindriftsstyre oppnevnt

Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 1.4.2014 til 31.12.2017.

Rein

Tiltak for å øke slaktingen av rein

I Reindriftsavtalen for 2014-15 ble avtalepartene enige om å avsette 5 millioner kroner til infrastrukturtiltak for å øke slaktingen og omsetningen av reinkjøtt. Frist for å søke om tilskudd er 20.05.2014.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og Ellinor Marita Jåma fra Sametinget

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

En arbeidsgruppe har i dag presentert en rapport om norsk-svensk reinbeitekonvensjon for landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Presseinvitasjon: Ny reinbeitekonvensjon

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug får fredag 21. mars presentert forslag til ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige. De vil også drøfte andre aktuelle politiske saker.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Heidi Grini (Sp) på Stortinget.

Reinkjøttkonferanse 12.-13. mars i Alta

Markedsutvalget for reinkjøtt og Reinprogrammet i Innovasjon Norge følger opp fjorårets vellykkede Kick-off for Reinprogrammet med konferanse for reinkjøttnæringen i Alta i dag og i morgen på Rica Alta Hotell.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Alta for å åpne Finnmarksløpet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er fredag 7. og lørdag 8. mars på besøk i Alta i Finnmark. Lørdag skal hun åpne Finnmarksløpet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Listhaug på besøk i Karasjok

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug startet dagen i Karasjok i går med å innlede på Finnmarkssamlingen 2014. – Vi har verdens beste plante- og dyrehelse. Det er et konkurransefortrinn som norsk landbruk har, og som vi må bruke, sa Listhaug i sitt innlegg.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Karasjok

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er i Karasjok tirsdag 25. februar. Hun holder blant annet åpningsinnlegget på Finnmarkssamlingen 2014 og skal på en omvisning i Sametinget sammen med sametingspresident Aili Keskitalo.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Reindrift

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: