Skogbruk

Skogpolitikken skal legge grunnlag for en bærekraftig ressursforvaltning. Landbruks- og matdepartementet har ulike tilskuddsordninger for skogbruket, som skal bygge opp under skogeiernes grunnlag for å drive et bærekraftig skogbruk.

 

Skogsmaskin

Tilskudd til bærekraftig skogbruk i 2013

I 2013 ble det utbetalt 179 millioner kroner i tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), en økning på 32 millioner kroner fra 2012. For skogbruksplanlegging med miljøregisteringer ble det utbetalt 20 millioner kroner i tilskudd.

Utsnitt fra nettsiden Skoghelse

Skoghelse i tekst og bilder

Rett før påske ble den nye nettjenesten "Skoghelse" lansert på Skog og landskaps nettsider. Her kan du finne bilder av ulike skadegjørere og hvilke skader som forekommer på ulike

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Møre og Romsdal

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vitjar Møre og Romsdal tysdag 22. april.

Åker og vei

Ny landbruksveiforskrift på høring

Forslag til ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier sendes i dag ut på høring. Forskriften vil erstatte forskrift av 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften). Høringen omfatter også en mindre endring i forskrift av 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Skogsbilvei.

Skogsbilveier i endret klima

Tilskudd til bygging av nye og opprusting av eldre skogsbilveier vil styrke verdiskapingen i skogbruket. Dette er et svært viktig virkemiddel for å redusere risiko for at skogsbilveier i dårlig stand forårsaker skader ved intense nedbørsepisoder, skriver Arne Bardalen, direktør ved Norsk institutt for skog og landskap.

Grunneigarar samarbeider om skogen

Feiosprosjektet i Sogn og Fjordane er eitt av fire prosjekt i regi av Kystskogbruket som har utprøving av grunneigarsamarbeid som prosjektmål. Det er mellom anna utarbeidd 72 skogbruksplanar inkludert ein del enklare oversiktsplaner for dei minste eigedomane tilhøyrande Feiosbygda.

Skogsmaskin

Kystskogbruket - "Fra ti til en"

I fem år har forskerne fulgt kystskogbrukets forsøk på å få til eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere. På prosjektets sluttkonferanse på Stjørdal 9. april, presenteres funnene.

Skogsbilvei i Vallehei, Lindesnes kommune.

Mer skogsbilvei i 2013

I 2013 ble det bygget ca. 105 km nye skogsbilveier i Norge, i tillegg ble 331 km skogsbilvei oppgradert til bedre standard

Hogstfelt

Hogstrekordar, men lite planting i Rogaland

Rogaland har i løpet av få år gått frå å vera eit typisk skogreisingsfylke til å bli eit fylke der det er stor kamp om tømmeret. Resultatkontrollen for 2011 – 2013 viser at over 40 prosent av hogstflatene anten blir omdisponerte til jordbruk eller ikkje forsøkt forynga.

Tømmer i skogen.

Vil du være med å påvirke fremtidens skognæring?

Hvordan skal skognæringen se ut? Hva skal til for å komme dit og hva bør man satse på? Nå kan du si din mening og sende inn dine innspill til hvordan fremtidens skognæring kan utvikles. SKOG22 ønsker innspill til arbeidsgruppene for skog, bygg, fiber og energi og minner om at innspillfristen er 28. mars.

Statsskog - Årsrapport 2013

Statskogs årsmelding for 2013

Statskog-konsernet hadde i fjor en omsetning på 339 millioner kroner og et driftsresultat på knappe 27 millioner. Styret understreker i foretakets årsmelding at det vil være viktig å følge med på og tilpasse seg de strukturendringene som nå skjer innenfor norsk skogindustri.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Østfold

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker Østfold tirsdag 25. mars.

Tømmerkai

30 millioner til nye tømmerkaier

Fire kaianlegg i Drammen, Molde, Namsos og Lindås har fått tilskudd til oppgradering. Til sammen er det gitt tilsagn om 29,35 millioner kroner i denne omgangen. Dette vil effektivisere infrastrukturen for tømmertransport i de aktuelle områdene.

Stortingsalen

Landbruk i spørjetimen på Stortinget

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Marit Arnstad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i spørjetimen på Stortinget i dag.

Faghjelp og skogsarbeider Torgeir Eklund i sving med ryddesaga på skogdagen i Gjerpen 2013.

Optimisme i skognæringen i Telemark

Skogeierne i Telemark investerer til dels store beløp i ombygging, opprusting og vedlikehold av skogsbilveinettet. Det er nærmere 500 mil med skogsbilveier i fylket, en veilengde som tilsvarer strekningen Skien-Kirkenes og tilbake. Det ble investert 12,1 millioner kroner i bygging og ombygging av skogsbilveier i fylket i 2013.

Endring av forskrift om skogfond

Landbruks- og matdepartementet har 3. mars 2014 vedtatt endringer i § 9 i forskrift om skogfond.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representanten Tove Karoline Knutsen (A) på Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)

Presseinvitasjon: Listhaug til Buskerud

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vitjar Buskerud tirsdag 4. mars. Skogbruk, lokalmat, fjellandbruk og reiseliv er stikkord for programmet.

Lasting av flis fra lekter til «Hagland Saga» på Drammen Havn.

Eksport av massevirke fra Østlandsskogbruket

Flere aktører i skognæringen har i løpet av 2013 etablert eksport av massevirke med båt fra Drammen. Utfordringen nå blir å finne et godt og rasjonelt opplegg for sjøtransporten.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Avdeling for skog- og ressurspolitikk

Telefon: 22 24 92 51/ - 91 49
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)

Skogbruk

Tilknyttet lov

Skogbrukslova

Loven i fulltekst

Kontaktinformasjon

Avdeling for skog- og ressurspolitikk

Telefon: 22 24 92 51/ - 91 49
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)