Skogbruk

Skogpolitikken skal legge grunnlag for en bærekraftig ressursforvaltning. Landbruks- og matdepartementet har ulike tilskuddsordninger for skogbruket, som skal bygge opp under skogeiernes grunnlag for å drive et bærekraftig skogbruk.

Nyheter

Fjelledelgran i Kvinesdal

Midler til informasjonstiltak i skog 2014

Landbruks og matdepartementet utlyser inntil 700.000 kroner til informasjonstiltak knyttet til ressurs- og miljøforvaltning i skogbruket over statsbudsjettets kapittel 1139 post 70 Tilskudd til miljø og ressurstiltak. Midlene skal bidra til å forbedre og formidle miljø- og ressurskunnskap i skogbruket.

Tørkeskader i skogsfelt

Vinteren 2014 var det et spesielt klima i store deler av landet. Mangel på snødekke, i kombinasjon med mye vind og variable innvintringsforhold førte stedvis til omfattende skader på skog.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sammen med vinnerne av stipend til masterstudenter i skogfag.

Stipender til skogfagstudenter

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 350.000 kroner i stipend til 6 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Hogst av Sitkagran på Nesna i Nordland.

Kartlegging av skogressurser i Nordland

I samråd med kommunene og andre aktører i skogbruket er det nå utarbeidet en ny «Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Nordland 2014-2030».

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Skogforum på Honne

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er torsdag 6. november på Skogforum på Honne hvor hun skal innlede om regjeringens skogpolitikk og konsesjonsloven.

Ungskog

Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag

Etter noen år med liten aktivitet, er det nå stor etterspørsel fra skogeierne etter skogbruksplan med miljøregistreringer. Skogbruksplan er viktig for skogbruksaktiviteten i kommunene og er et grunnlag for gode miljøtilpasninger

Skogsbilvei i Vallehei, Lindesnes kommune.

121 millioner til skogsbilveier i 2015

I jordbruksavtalen for 2015 ble det vedtatt en økning i bevilgningen til skogbruk fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF) på 10 millioner kroner. Bevilgningen til skogbruk fastsettes hvert år i jordbruksoppgjøret og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst. Landbruks- og matdepartementet har nå gjennomført drøftinger med avtalepartene om fordelingen av LUF-midler til skogbruk for 2015.

Tømmer

Rekordhøy tømmeravvirkning

Tredje kvartal 2014 fortsetter med høy avvirkning i skogbruket. Tømmerhogsten etter årets første tre kvartal er ca. 7,5 millioner m3. I hele etterkrigstiden er det bare på slutten av 80-tallet vi har hatt en så stor hogstaktivitet som nå.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Landbruk i hele landet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har nå besøkt landbruket i alle landets fylker. - Satsingsviljen er stor i det norske landbruket, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Tømmer.

Verden trenger skogprodukter

De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer, viser en ny markedsanalyse.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Bynært landbruk i Oslo

Landbruks- og matminister Listhaug besøker tirsdag 21. oktober landbruket i Oslo. På programmet står bynært landbruk, landbruk midt i byen, Inn på Tunet og birøkt

FAO logo

FAO lanserer nytt verktøy for å overvåke skog

FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har lansert et nytt IT-verktøy som skal forbedre den nasjonale overvåkingen av skog. Målet er å gi utviklingsland bistand til å takle klimaendringer og avskoging.

Statsbudsjetet 2015 - logo

Statsbudsjettet 2015: Skogsvegar og antibiotikaresistente bakteriar

Set av 10 millionar kroner meir til skogsvegar. Antibiotikaresistente bakteriar - utvidar erstatningsordninga. Styrkjer Mattilsynet med 29 millionar kroner. Erstatningar etter naturskadar - 10 millionar kroner til nytt IKT-system.

skog

Skog- og utmarkseiendommer til salgs

Statskog SF skal selge skogteiger i store deler av landet for å effektivisere skogsdriften. Salget representerer en unik mulighet til å styrke næringsgrunnlaget for landets skogeiere. Høstens skogsalg er nå i gang.

Sitkagran med sine karakteristiske spisse nåler.

Sitkagran: best vekst - best økonomi

Skogen i Norge vokser som aldri før, ikke minst langs kysten. Skogvolumet i kyststrøk er firedoblet siden 1925, og i dag er det over 250 millioner kubikkmeter skog mellom Rogaland og Finnmark. Men selv om mange arter skogstrær vokser godt langs vår varme og fuktige kyst, kan ingen arter måle seg med sitkagranas vekst og volum.

Område for ny kaifront i Bamble.

Kaier i Telemark og Rogaland får statlig tilskudd

Landbruksdirektoratet har gitt tilsagn om tilskudd til to tømmerkaier i september. Herre i Bamble kommune (Telemark) får omlag 17 millioner kroner og Søndenåneset i Vindafjord kommune (Rogaland) får knappe 6 millioner kroner. Tilskudd til tømmerkaier ble første gang gitt i 2012. Til nå har ni kaier spredt langs kysten fra Buskerud til Nordland mottatt tilsagn om 77 millioner kroner.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statsminister Erna Solberg.

Erna og Sylvi besøkte Akershus-landbruket

Statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møtte sist tirsdag ulike deler av landbruket i Akershus.

Dine innspill til SKOG 22

De fire arbeidsgruppene i SKOG 22 har lagt frem sine delrapporter om Skog, Bygg, Energi og Fiber. Nå har du anledning til å komme med dine kommentarer til rapportene.

Presseinvitasjon: Statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker Akershus tirsdag 9. september

Tirsdag 9. september besøker statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug et gardsbruk og en skogsdrift i Akershus.

Fra dagens markering.

Modulvogntogordningen blir permanent

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å gjennomføre en forskriftsendringen for å få en permanent ordning for modulvogntog på plass. Forskriftsendringen skal tre i kraft 15. september 2014.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Avdeling for skog- og ressurspolitikk

Telefon: 22 24 92 51/ - 91 49
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)

Skogbruk

Kontaktinformasjon

Avdeling for skog- og ressurspolitikk

Telefon: 22 24 92 51/ - 91 49
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)