Tilknyttede virksomheter

Foto: Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

EEN er del av et europeisk nettverk som skal hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige og øke innovasjonsevnen.

Nettsiden til

Logo Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er fellesorgan for næringens forskningsengasjement.

Nettsiden til

Logo Garantikassen for fiskerne

Garantikassen for fiskerne

Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

Nettsiden til

Logo Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Nettsiden til

Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

Logo Mattilsynet

Mattilsynet

Mattilsynet, med hovedkontor i Oslo, er en felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med trygghet og kvalitet av sjømat.

Nettsiden til

Mesterbrevnemnda

Mesterbrevnemnda

Mesterbrevnemnda bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen, kravene til utdanning og praksis, innholdet i mesterutdanningen, tildeler mesterbrev, bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet) og vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

Nettsiden til

Nofima

Nofima

Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Nettsiden til

Logo Forskningsrådet

Norges forskningsråd

Forskningsrådet er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierande organ. Det er den viktigeste forskningspolitiske rådgivaren for Regjeringen, departemententene og andre sentrale institusjoner og miljø med tilknytning til forskning og utvikling (FoU).

Nettsiden til

Logo Norges sjømatråd

Norges sjømatråd

Norges sjømatråd i Tromsø har ansvar for felles markedsføringstiltak for fisk og fiskeprodukter i utlandet og innenlands. Eksportutvalget har utsendinger i viktige markeder.

Nettsiden til

Norsk design og arkitektursenter

Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Nettsiden til

SIVA

SIVA

Skal bidra til etablering og utvikling av et regionbasert innovasjonsnettverk over hele landet.

Nettsiden til

Standard Norge

Standard Norge

En uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler og informerer om standarder Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Nettsiden til

Logo Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er for Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet et ledende institutt innen dyrehelse og mattrygghet knyttet til landbruksbasert matproduksjon og helse hos akvatiske organismer.

Nettsiden til