Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Høyring – endring i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22

Høringsfrist: 18.11.2011

Høringsstatus: Denne saken er ferdig behandlet.