Prop. 1 S

(2011–2012)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2012

Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540

Inntektskapitler: 4000–4070, 5575 og 5610

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet 16. september 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.