Regjeringens eierpolitikk

Regjeringens eierpolitikk

Dokumentet Regjeringens eierpolitikk som ble gitt ut våren 2012, beskriver eierpolitikken slik den er kommunisert til Stortinget, og innenfor de rammer Stortinget har fastlagt.

 

Regjeringens eierpolitikk er også omtalt i Meld. St. 27 (2013 – 2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap som ble lansert 20. juni. [Her gjennomgås blant annet regjeringens forventninger til de statlig hel- eller deleide selskapene innenfor områder som utbytte og avkastning, samfunnsansvar, forskning, utvikling, innovasjon og kompetanse, lederlønn, styrene og mangfold og likestilling.]

Sist oppdatert: 04.11.2014
Statlig eierskap